Mos më keqtrajto në kufi/Не ме малтретирај на граница/Don't harass me on the border

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Ndalimi dhe pengimi i kalimit të lirë të kufijve është problem me të cilin ballafaqohet një grup i madh i qytetarëve të R. së Maqedonisë. Koha është që secili që ballafaqohet me këtë problem të nënshkruan këtë peticion si pikënisje për zgjidhjen e këtij problemi. #Mjaft_më.

Запирањето и попречувањето на слободното минување на границите е проблем со кој се соочува голема група на граѓани на Република Македонија. Време е секој кој се соочува со овој проблем да се потпише на оваа петиција како иницијатива за решавање на овој проблем. #Доволно_беше

Stopping and obstructing the free crossing of borders is a problem that a large group of citizens of the Republic of Macedonia faces. It is time everyone who faces this problem to sign this petition as an initiative to solve this problem. #enough_is_enough