Per la opció d'un menú vegetarià/vegà a totes les Escoles de Catalunya.

Per la opció d'un menú vegetarià/vegà a totes les Escoles de Catalunya.

Creada
1 de octubre de 2019
Dirigida a
Govern de Catalunya. y
Firmas: 1596Próximo objetivo: 2500
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Susana March

L'any passat vaig iniciar una lluita perquè la meva filla pogués menjar vegetarià / vegà a l'escola pública Guillem de Claramunt de la Secuita (Tarragona). Una lluita que es basa en la poca voluntat de molts i la ingnoracia. Inicio aquesta petició ja que a través d'una campanya de recollida de signatures a Change.org van aconseguir que el Govern Basc a partir del curs 2012-2013 obligués a oferir aquest menú als col·legis públics. He vist necessari iniciar-ho també a Catalunya ja que som numeroses famílies les que ens trobem en aquesta situació. Ademés de ser esgotador veure que estem de fent un bé i que la nostre manera de viure està sent recomanada per a un futur més sostenible arreu del món.
La meva filla va a una escola pública (anomenada Escola Verda) on els musulmans tenen un menú no porc per llei; però els vegetarians i vegans no tenen el seu menú especial. És una discriminació flagrant davant la qual ens enfrontem, perquè sabem positivament que en els menjadors de les escoles es respecta el menú musulmà, però, encara que la raó de menjar diferent per una qüestió religiosa es contempli es nega sistemàticament que s'al·ludisquen raons ètiques per això, igualment respectables. No obstant, des del govern a els centres Públics, ni s'anticipa ni és promou l'oferta de diferents opcions alimentàries a base de la demanda de tots els seus ciutadans, creant en ells una sensació de frustració i desemparament.

Vull puntualitzar que una persona sigui vegana o vegetariana no té res a veure amb una qüestió de moda, sinó d'un posicionament ètic davant la vida. Per sobre de tot, es tracta d'un compromís ètic: amb els animals i la sostenibilitat del planeta.
L'únic que s'està demanant és que l'opció vegana / vegetariana sigui present en tots els menjadors de tots els centres educatius que hi ha a Catalunya, com ho està en alguns dels països Europeus. Sense que s'hagi de pujar el cost per alumne, i que d'aquesta manera es vagi normalitzant aquest tipus de dieta en la societat. També demano que sigui equilibrada i de qualitat. Hi ha moltíssims més aliments dels quals podem obtenir proteïna vegetal. Per això vull demanar al Departament d'Educació, Universitats i Investigacions del Govern Català que resolgui d'una vegada per totes no només la situació de la nostra família, sinó la de centenars de famílies que s'enfronten a la mateixa situació i que veuen davant d'elles un mur de silenci i de discriminació. Són necessàries noves mesures legislatives que assegurin la diversitat de diferents règims alimentaris en els centres públics com escoles i instituts.

En l'article 14 de la Constitució Espanyola s'estableix que: "Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social".
En l'article 27.3 de la Constitució Espanyola es diu que "Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares perquè els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves conviccions."
Així mateix, la Convenció sobre els Drets de l'Infant recull, en el seu article 12, el dret del menor d'edat a ser escoltat en tots els assumptes que l'afectin.
Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància ia l'adolescència indica en el seu article 2, "Interès superior del menor", que "Tot menor té dret a que el seu interès superior sigui valorat i considerat com a primordial en totes les accions i decisions que li concerneixin, tant en l'àmbit públic com privat. En l'aplicació d'aquesta llei i altres normes que l'afectin, així com en les mesures concernents als menors que adoptin les institucions, públiques o privades".
La decisió d'oferir menú vegetarià / vegà no pot recaure en la bona voluntat del centre concertat, sinó que ha de ser un dret dels i les infants reconegut i establert pel Departament d'Educació del Govern de Catalunya. Consta que la Generalitat avala una dieta vegetariana / vegana als centres Públics, i doncs?

Per a això demano que es contempli com a dret del menú vegà / vegetarià en els centres escolars de manera explicita i escrita.

Gràcies anticipades per la col·laboració i per ajudar a fer-nos la vida més fàcil, i de passada, deixar fer el bé.

 

 

El año pasado inicié una lucha para que mi hija pudiera comer vegetariano / vegano en la escuela pública Guillem de Claramunt de la Secuita (Tarragona). Una lucha que se basa en la poca voluntad y la ingnorancia. Inicio esta petición ya que a través de una campaña de recogida de firmas en Change.org lograron que el Gobierno Vasco a partir del curso 2012-2013 obligara a ofrecer este menú a los colegios públicos. He visto necesario iniciarlo también en Cataluña ya que somos numerosas familias las que nos encontramos en esta situación. Además de ser agotador ver que estamos de haciendo un bien y que nuestra manera de vivir está siendo recomendada para un futuro más sostenible en todo el mundo.
Mi hija va a una escuela pública a la que denominan como Escuela Verde, donde los musulmanes tienen un menú no cerdo por ley; pero los vegetarianos y veganos no tienen su menú especial. Es una discriminación flagrante ante la que nos enfrentamos, porque sabemos positivamente que en los comedores de las escuelas se respeta el menú musulmán, pero, aunque la razón de comer diferente por una cuestión religiosa se contemple se niega sistemáticamente que aludan razones éticas por ello, igualmente respetables. Sin embargo, desde el gobierno, en los centros públicos, ni anticipa ni se promueve la oferta de diferentes opciones alimenticias a base de la demanda de todos sus ciudadanos, creando en ellos una sensación de frustración y desamparo.

Quiero puntualizar que una persona sea vegana o vegetariana no tiene nada que ver con una cuestión de moda, sino de un posicionamiento ético ante la vida. por encima de todo, se trata de un compromiso ético: con los animales y la sostenibilidad del planeta.
Lo único que se está pidiendo es que la opción vegana / vegetariana esté presente en todos los comedores de todos los centros educativos que hay en Cataluña, como lo está en algunos de los países Europeos. Sin que se tenga que subir el coste por alumno, y que de esta manera se vaya normalizando este tipo de dieta en la sociedad. También pido que sea equilibrada y de calidad. Hay muchísimos más alimentos de los que podemos obtener proteína vegetal. Por eso quiero pedir al Departamento de Educación, Universidades e Investigaciones del Gobierno Catalán que resuelva de una vez por todas no sólo la situación de nuestra familia, sino la de cientos de familias que se enfrentan a la misma situación y que ven ante ellas un muro de silencio y de discriminación. Son necesarias nuevas medidas legislativas que aseguren la diversidad de diferentes regímenes alimenticios en los centros públicos como escuelas e institutos.

En el artículo 14 de la Constitución Española establece que: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
En el artículo 27.3 de la Constitución Española se dice que "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones."
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño recoge, en su artículo 12, el derecho del menor de edad a ser escuchado en todos los asuntos que la afecten.
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia ya la adolescencia indica en su artículo 2, "Interés superior del menor", que "Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea ​​valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de esta ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas ".
La decisión de ofrecer menú vegetariano / vegano no puede recaer en la buena voluntad del centro concertado, sino que debe ser un derecho de los y las niños reconocido y establecido por el Departamento de Educación del Gobierno de Cataluña. Consta que la Generalitat avala una dieta vegetariana / vegana en los centros públicos, y entonces?

Para ello pido que se contemple como derecho del menú vegano / vegetariano en los centros escolares de manera explicita y escrita.

Gracias anticipadas por la colaboración y por ayudar a hacernos la vida más fácil, y de paso, dejar hacer el bien.

Apoyar ahora
Firmas: 1596Próximo objetivo: 2500
Apoyar ahora