Confirmed victory

GGUSD: Establish a Vietnamese/English language immersion program (Hãy thành lập một chương trình song ngữ Việt-Anh).

This petition made change with 1,236 supporters!


Benefits of Bilingualism

* Enhanced academic and linguistic competence in two languages
* Development of skills in collaboration & cooperation
* Appreciation of other cultures and languages
* Cognitive advantages
* Increased job opportunities
* Expanded travel experiences
* Lower high school drop out rates for ELs
* Higher interest in attending colleges and universities for ELs

Source: http://www.cde.ca.gov/sp/el/ip/twowyimmersion.asp

Những lợi điểm Song Ngữ

- Nâng cao năng khiếu giáo khoa và sử dụng ngôn từ trong cả 2 ngôn ngữ.

- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác.

- Giúp nhận thức giá trị các nền văn hóa khác cùng ngôn ngữ của họ.

- Tạo lợi thế tri thức.

- Gia tăng cơ hội tìm được việc làm.

- Kinh nghiệm du lịch sẽ được mở rộng.

- Làm giảm tỷ lệ bỏ học nơi học sinh đang trau giồi tiếng Anh.

- Thúc đẩy các học sinh đang trau dồi tiếng Anh quan tâm đến việc gia nhập đại học.

Visit: www.iviet.orgToday: Bao is counting on you

Bao Nguyen needs your help with “GGUSD: Establish a Vietnamese/English language immersion program (Hãy thành lập một chương trình song ngữ Việt-Anh).”. Join Bao and 1,235 supporters today.