Confirmed victory
Petitioning Garden Grove Unified School District

GGUSD: Establish a Vietnamese/English language immersion program (Hãy thành lập một chương trình song ngữ Việt-Anh).

Benefits of Bilingualism

* Enhanced academic and linguistic competence in two languages
* Development of skills in collaboration & cooperation
* Appreciation of other cultures and languages
* Cognitive advantages
* Increased job opportunities
* Expanded travel experiences
* Lower high school drop out rates for ELs
* Higher interest in attending colleges and universities for ELs

Source: http://www.cde.ca.gov/sp/el/ip/twowyimmersion.asp

Những lợi điểm Song Ngữ

- Nâng cao năng khiếu giáo khoa và sử dụng ngôn từ trong cả 2 ngôn ngữ.

- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác.

- Giúp nhận thức giá trị các nền văn hóa khác cùng ngôn ngữ của họ.

- Tạo lợi thế tri thức.

- Gia tăng cơ hội tìm được việc làm.

- Kinh nghiệm du lịch sẽ được mở rộng.

- Làm giảm tỷ lệ bỏ học nơi học sinh đang trau giồi tiếng Anh.

- Thúc đẩy các học sinh đang trau dồi tiếng Anh quan tâm đến việc gia nhập đại học.

Visit: www.iviet.org

This petition was delivered to:
  • Garden Grove Unified School District


    Bao Nguyen started this petition with a single signature, and won with 1,243 supporters. Start a petition to change something you care about.
    The only way Garden Grove Unified School District will listen

    Every signature matters and makes the petition more powerful. Add your name today and help us win.