Valdet Gjinovci, stop the dog dumping in Kosovo!

Valdet Gjinovci, stop the dog dumping in Kosovo!

0 have signed. Let’s get to 10,000!
At 10,000 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!
Fondacioni për të Drejtat e Kafshëve / Animal Rights Foundation in Kosovo started this petition to Food and Veterinary Agency of Kosovo! (Valdet Gjinovci) and

(Shqip më poshtë / Srpski ispod)


Dear citizen of Kosovo and other international friends, 

the time has come to stop the cruel and negative phenomenon of animal abandonment, especially of DOG DUMPING and the uncontrolled breeding and trading of pets in Kosovo!

All pets: dogs, cats and stray animals NEED NOW your help on this issue, with the hope that Mr. Valdet Gjinovci, the chief executive of the Kosovo Food and Veterinary Agency (KFVA) and the Kosovo Government take the right measures into implementation - based on the legal disposition in force for the responsible dog (pet) ownership.

PETS and their keepers (owners) IN KOSOVO, MUST BE IDENTIFIED & REGISTERED starting from NOW, from this year, 2019. 

The KFVA is responsible to start implementing the administrative instruction 02/2018 that foresees the registering of all pets, so that breeders, dog keepers, pet shops and others dealing with pets, would be identified and registered national wise. 

The programme of "identification and registration of pets and their owners" would help to:
- stop the cruel phenomenon of dog duping,
- reduce the stray dog population and at once
- help improving the hard and painful life of stray dogs on the streets. 
- ensure better public health safety;  

People complain about stray dogs without knowing the true origins from where they come. Many, even take initiative to kill dogs by poisoning their food on the streets. ALL THOSE CRUELTIES MUST END IMMEDIATELY!

Dogs are domesticated animals who like to live with humans. If they are seen alone on the streets and if some show even aggressiveness, it is only because people dumped and abused them and the KFVA is not doing anything concrete to prevent the increase of stray dog population.

PEASE HELP US BY SIGNING THIS PETITION!

RAISE YOUR VOICE WITH US FOR THE MOST INNOCENT BEINGS ON THIS PLANET!

_______________

Të dashur qytetarë të Kosovës dhe miq të tjerë ndërkombëtarë,

ka ardhur koha për të ndaluar fenomenin mizor dhe negativ të braktisjes së kafshëve shoqëruese, veçanërisht të BRAKTISJES SË QENVE dhe mbarështimit dhe tregtimit të pakontrolluar të kafshëve shoqëruese në Kosovë!

Të gjitha kafshët shoqëruese: qentë, macet dhe kafshët endacake kanë NEVOJË për ndihmën e juaj në këtë çështje, me shpresë që Z. Valdet Gjinovci, si kryeshef i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë (AUVK) dhe Qeveria e Kosovës të marrin masat e duhura në zbatim - bazuar në dispozitën ligjore në fuqi për identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve shoqëruese në Kosovë.
 
KAFSHËT SHOQËRUESE dhe mbajtësit e tyre (pronarët) NË KOSOVË, DUHET TË IDENTIFIKOHEN & REGJISTROHEN duke filluar qysh nga ky vit, 2019.

AUVK është përgjegjëse për fillimin e zbatimit të udhëzimit administrativ 02/2018 që parasheh regjistrimin e të gjitha kafshëve shtëpiake, në mënyrë që mbarështuesit, mbajtësit e kafshëve, dyqanet e kafshëve dhe të tjerët që merren me kafshë shtëpiake shoqëruese të identifikohen dhe regjistrohen në nivel shteti.

Programi i "identifikimit dhe regjistrimit të kafshëve shtëpiake dhe pronarëve të tyre" do të ndihmonte për të:
- ndaluar fenomenin mizor të braktisjës së qenve,
- zvogëluar popullsinë e qenve endacak
- ndihmuar në përmirësimin e jetës së vështirë dhe të dhimbshme të qenve endacak në rrugë.
- të siguruar një siguri më të mirë për shëndetin publik;

Njerëzit ankohen për qentë endacak pa e ditur origjinën e vërtetë se nga ku vijnë. Shumë, madje edhe marrin iniciativa për të vrarë qentë duke helmuar ushqimin e tyre në rrugë.

TË GJITHA KËTO MIZORI NDAJ TYRE DUHET TË PËRFUNDOJNË MENJËHERË!

Qentë janë kafshë shtëpiake që pëlqejnë të jetojnë me njerëzit. Nëse ata shihen të vetëm në rrugë dhe nëse disa tregojnë madje edhe agresivitet, kjo është vetëm për shkak se njerëzit i kanë hedhur/braktisur ata dhe AUVK nuk është duke bërë regjistrimin e kafshëve shoqëruese për të parandaluar rritjen e popullsisë së qenve endacak në Kosovë.
 
JU LUSIM QË T’I NDIHMONI TË GJITHA KAFSHËVE SHOQËRUESE NË KOSOVË, DUKE NËNSHKRUAR KËTË PETICION!

TA NGRISIM ZËRIN SË BASHKU PËR GJALLESAT MË TË PAFAJSHME NË KËTË PLANETË!

_________________

Poštovani građani i građanke Kosova i drugi međunarodni prijatelji,

došlo je vreme da se zaustavi okrutan i negativan fenomen napuštanja životinja, naročito odbacivanje, nekontrolisani uzgoj i trgovina kućnim ljubimcima na Kosovu!

Svi kućni ljubimci: psi i mačke, i lutalice sada trebaju Vašu pomoć u vezi sa ovim problemom, a u nadi da će g. Valdet Gjinovci, izvršni direktor Kosovske agencije za hranu i veterinu (AHVK) i Vlada Kosova poduzeti prave mere u implementaciji - na osnovu zakonske dispozicije koja je na snazi za odgovorno vlasništvo psa (kućnog ljubimca). KUĆNI LJUBIMCI i njihovi čuvari (vlasnici) NA KOSOVU MORAJU BITI IDENTIFIKOVANI I REGISTROVANI počevši od sada, od ove, 2019. godine.
AVHK je odgovorna da počne sa primenom administrativnog uputstva 02/2018 koje predviđa registraciju svih kućnih ljubimaca, kako bi odgajivači, držači pasa, prodavnice za kućne ljubimce i drugi koji se bave kućnim ljubimcima bili identifikovani i registrovani na nacionalnom nivou.

Program "identifikacije i registracije kućnih ljubimaca i njihovih vlasnika" pomogao bi u:
- zaustavljanju okrutnog fenomena odbacivanja pasa,
- smanjenju populacije pasa lutalica odjednom,
- poboljšanju teškog i bolnog života pasa lutalica na ulicama,
- osiguranju bolje bezbednost javnog zdravlja.
Ljudi se žale na pse lutalice bez poznavanja pravog razloga za njihovo pojavljivanje. Mnogi čak preduzimaju inicijativu da ubijaju pse trovanjem hrane na ulicama.

SVE OVE BRUTALNOSTI SE MORAJU POD HITNO ZAUSTAVITI!

Psi su pripitomljene životinje koje vole da žive sa ljudima. Ako ih vidite same na ulici ili ako neki od njih pokaže agresivnost, to je samo zato što su ih ljudi odbacili ili zlostavljali, i zato što AVHK ne radi ništa konkretno da spreči porast populacije pasa lutalica.

MOLIMO VAS POMOZITE TAKO ŠTO ĆETE POTPISATI OVU PETICIJU. PODIGNITE VAŠ GLAS ZA NAJNEVINIJA BIĆA NA OVOJ PLANETI!

 

0 have signed. Let’s get to 10,000!
At 10,000 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!