Victory

Facebook, please restore our friend's Justyna Mikołajczyk profiles!

This petition made change with 918 supporters!


Cześć wszystkim,

  Jak wszyscy wiemy, oba profile na Facebook'u Justyny ​​Mikołajczyk są nieustannie zgłaszane i zawieszane bez wyraźnego powodu. Spojrzenie z perspektywy, jakby mogło się zdarzyć każdemu z nas bez powodu, jest dość przerażające ... Jeszcze bardziej przerażający jest kompletny brak informacji o przyczynach zawieszenia kont.

  Wszyscy znamy Justynę za jej nieskończenie dobre serce i pasję do tego, co robi - fitness Zumba to sposób na zmianę  naszego i innych życia. Zmiany na dobre! Sama Justyna wraz z innymi osobami brała i bierze udział w wielu wydarzeniach charytatywnych, pomagając ludziom radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Nigdy nie powie "Nie", kiedy potrzebujesz pomocnej dłoni.

  Ona jest jednym z tak wyjątkowych, pozytywnych ludzi o niewiarygodnej łatwości dzielenia się jej sposobem patrzenia na otaczający nas świat.

  Niestety, ostatnio obserwujemy, jak zmaga się z działem zarządzania kontami na Facebook'u, stale zawieszającym obydwa jej profile. To stawia nas wszystkich przed próbą, czy możemy stanąć razem i przynajmniej pomóc Justynie w otrzymaniu rzetelnego wyjaśnienia, co jest niewłaściwe w jej działalności na Facebooku. Działalności, która w rezultacie jest przyczyną zawieszenia kont. 

  Jeśli chcesz pomóc Justynie odzyskać dostęp do swoich kont na Facebooku, proszę, podpisz tę petycję - im więcej z nas się spotka tutaj, tym głośniejszy nasz głos staje się dla Justyny!

Dziękuję za pomoc!

Nigdy nie przestawaj  marzyć!

 

 

 

Hi Everyone, 

  As we all are well aware both Facebook profiles of Justyna Mikołajczyk are continuously being reported and suspended for no clear reason. Looking at it as if it could happen to any one of us for no reason is pretty scary... Even scarier is complete lack of information about the reasons for the accounts' suspensions.  

  We all know Justyna for her endless good heart and passion for what she does - Zumba fitness is her way to change people's lifes. Change for good! Justyna herself together with other people would be involved in many charity fund raising events helping people to handle, sometimes very difficult life situations. She'd never say No, when you need a helping hand. 

  She's one with so uniqe, high levels of positiveness and unbelievable easiness in sharing this way of looking at things around us.

  Unfortunately, lately we're watching her struggle with Facebook account management continously suspending both of her accounts. This is putting us all under a test if we can stand together and at a minimum, help Justyna to receive an honest explanation of what is not right with her activity on Facebook. Activity that in result is the reason for accounts suspension. 

  If you wish to help Justyna regain her Facebook accounts access then please, sign this petition - the more of us come together the louder our voice becomes for Justyna! 

Thank you for your help!

Never stop dreaming! 

 

 Today: Arkadiusz is counting on you

Arkadiusz Oleksy needs your help with “Facebook: Facebook, please restore our friend's Justyna Mikołajczyk profiles!”. Join Arkadiusz and 917 supporters today.