Evitemos que las corridas vuelvan a Catalunya: firma por la destitución de Josep María Pelegrí.

Petición cerrada

Evitemos que las corridas vuelvan a Catalunya: firma por la destitución de Josep María Pelegrí.

Esta petición ha conseguido 19.135 firmas
Plataforma Prou ha iniciado esta petición dirigida a Artur Mas y

Evitem que tornin les corrides de toros a Catalunya: FIRMA per la DESTITUCIÓ de Josep Maria Pelegrí. / Evitemos que vuelvan las corridas a Cataluña: FIRMA por la DESTITUCIÓN de Josep Maria Pelegrí. / Let's keep bullfights from returning to Catalonia. SIGN for the REMOVAL of Josep Maria Pelegri.

 

[CATALAN VERSION]

- La plataforma antitaurina PROU, que va aconseguir l’abolició de les curses de braus l’any 2010, torna a escena davant de l’amenaça del retorn de les corrides de toros a Catalunya.

- El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, al comandament de Josep Maria Pelegrí, pretén tornar a permetre les curses de braus a Catalunya, avalant espectacles taurins il·lícits organitzats per toreros i ramaders, amb toros portats de Salamanca i altres llocs d’Espanya, activitat que va quedar taxativament prohibida pel Parlament de Catalunya el 28 de juliol de 2010. - Els toros podrien tornar a Catalunya, i Catalunya quedaria molt mal parada davant l’opinió pública internacional.

- Firma per demanar la DESTITUCIÓ del conseller Josep Maria Pelegrí.

- Les entitats animalistes i ecologistes consideren la seva gestió com la pitjor de la història. Coneix més coses sobre les seves polítiques de “protecció” animal i “cura” del medi ambient a l’enllaç següent: http://www.prou.cat/documents/proteccio_animals_govern.pdf

 

[SPANISH VERSION]

- La plataforma antitaurina PROU, que consiguió la abolición de las corridas de toros en el año 2010, vuelve a entrar en escena ante la amenaza de que regresen las corridas de toros a Cataluña.

- El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat, al mando de Josep Maria Pelegrí, pretende volver a permitir las corridas de toros en Cataluña, avalando espectáculos taurinos ilícitos organizados por toreros y ganaderos, con toros traídos de Salamanca y otras partes de España, actividad que quedó tajantemente prohibida por el Parlamento de Cataluña el 28 de julio de 2010. Los toros podrían volver a Cataluña, y Cataluña quedaría muy mal de cara a la opinión pública internacional.

- Firma para pedir la DESTITUCIÓN del conseller Josep Maria Pelegrí.

- Las entidades animalistas y ecologistas consideran su gestión la peor de la historia. Conoce más sobre sus políticas de “protección” animal y “cuidado” del medio ambiente en el siguiente enlace: http://www.prou.cat/documents/proteccio_animals_govern.pdf

 

[ENGLISH VERSION]

- The Anti-bullfighting Platform PROU, the group which achieved the abolition of bullfights in 2010, returns to the scene at the threat of bullfights returning to Catalonia.

- The Department of Agriculture, Livestock, Fishing, Food and Natural Environment of the Generalitat, directed by Josep Maria Pelegri, aims to once more allow bullfights in Catalonia by endorsing bullfighting shows organized by bullfighters and breeders with bulls brought in from Salamanca and other parts of Spain. Such activity was strictly prohibited by the Catalonian Parliament on July 28, 2010. Bullfights may return to Catalonia, making Catalonia lose face in international public opinion.

- Sign to demand the REMOVAL of the Secretary Josep Maria Pelegri.

- Animal rights and ecologist groups consider his term the worst in history. Find out more about his animal "protection" and environmental policies in the following link: http://www.prou.cat/documents/proteccio_animals_govern.pdf

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 19.135 firmas

Comparte esta petición