Petition Closed
Petitioning Artur Mas and 1 other

Evitemos que las corridas vuelvan a Catalunya: firma por la destitución de Josep María Pelegrí.

19,672
Supporters

Evitem que tornin les corrides de toros a Catalunya: FIRMA per la DESTITUCIÓ de Josep Maria Pelegrí. / Evitemos que vuelvan las corridas a Cataluña: FIRMA por la DESTITUCIÓN de Josep Maria Pelegrí. / Let's keep bullfights from returning to Catalonia. SIGN for the REMOVAL of Josep Maria Pelegri.

 

[CATALAN VERSION]

- La plataforma antitaurina PROU, que va aconseguir l’abolició de les curses de braus l’any 2010, torna a escena davant de l’amenaça del retorn de les corrides de toros a Catalunya.

- El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, al comandament de Josep Maria Pelegrí, pretén tornar a permetre les curses de braus a Catalunya, avalant espectacles taurins il·lícits organitzats per toreros i ramaders, amb toros portats de Salamanca i altres llocs d’Espanya, activitat que va quedar taxativament prohibida pel Parlament de Catalunya el 28 de juliol de 2010. - Els toros podrien tornar a Catalunya, i Catalunya quedaria molt mal parada davant l’opinió pública internacional.

- Firma per demanar la DESTITUCIÓ del conseller Josep Maria Pelegrí.

- Les entitats animalistes i ecologistes consideren la seva gestió com la pitjor de la història. Coneix més coses sobre les seves polítiques de “protecció” animal i “cura” del medi ambient a l’enllaç següent: http://www.prou.cat/documents/proteccio_animals_govern.pdf

 

[SPANISH VERSION]

- La plataforma antitaurina PROU, que consiguió la abolición de las corridas de toros en el año 2010, vuelve a entrar en escena ante la amenaza de que regresen las corridas de toros a Cataluña.

- El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat, al mando de Josep Maria Pelegrí, pretende volver a permitir las corridas de toros en Cataluña, avalando espectáculos taurinos ilícitos organizados por toreros y ganaderos, con toros traídos de Salamanca y otras partes de España, actividad que quedó tajantemente prohibida por el Parlamento de Cataluña el 28 de julio de 2010. Los toros podrían volver a Cataluña, y Cataluña quedaría muy mal de cara a la opinión pública internacional.

- Firma para pedir la DESTITUCIÓN del conseller Josep Maria Pelegrí.

- Las entidades animalistas y ecologistas consideran su gestión la peor de la historia. Conoce más sobre sus políticas de “protección” animal y “cuidado” del medio ambiente en el siguiente enlace: http://www.prou.cat/documents/proteccio_animals_govern.pdf

 

[ENGLISH VERSION]

- The Anti-bullfighting Platform PROU, the group which achieved the abolition of bullfights in 2010, returns to the scene at the threat of bullfights returning to Catalonia.

- The Department of Agriculture, Livestock, Fishing, Food and Natural Environment of the Generalitat, directed by Josep Maria Pelegri, aims to once more allow bullfights in Catalonia by endorsing bullfighting shows organized by bullfighters and breeders with bulls brought in from Salamanca and other parts of Spain. Such activity was strictly prohibited by the Catalonian Parliament on July 28, 2010. Bullfights may return to Catalonia, making Catalonia lose face in international public opinion.

- Sign to demand the REMOVAL of the Secretary Josep Maria Pelegri.

- Animal rights and ecologist groups consider his term the worst in history. Find out more about his animal "protection" and environmental policies in the following link: http://www.prou.cat/documents/proteccio_animals_govern.pdf

Letter to
Artur Mas
President de la Generalitat de Catalunya M. Hble. Sr. Artur Mas i Gavarró
Demanem al M. Hble. Sr. Artur Mas i Gavarró, President de la Generalitat de Catalunya, que retiri les competències de protecció dels animals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, mentre aquesta Conselleria sigui dirigida pel Sr. Josep Maria Pelegrí, el qual ha demostrat una deficient gestió en aquesta matèria des que va assumir el seu càrrec a finals de l'any 2010. La imatge més coneguda del Conseller es la que va immortalitzar-se amb armes, conegut des d'aleshores arreu del món com el "Conseller Rambo" http://sociedad.e-noticies.es/el-nuevo-rambo-57178.html

Catalunya ha destacat en els darrers 25 anys per haver desenvolupat canvis normatius molt significatius a favor dels animals: va ser el primer territori de l'estat espanyol en dictar una llei pionera de protecció dels animals en la que s'han basat altres indrets, ha legislat a favor dels animals en el Codi Civil en el sentit d'abandonar la tradicional qualificació dels animals com a coses i ha incorporat la protecció dels animals en l'Estatut d'Autonomia. En 2010, Catalunya es convertia en referent mundial en abolir les curses de braus i altres espectacles taurins, iniciant-se un debat en altres països que ja ha desembocat en mesures de gran transcendència.

Els retrocessos de caire normatiu han tingut lloc en els darrers anys, des que el Conseller Pelegrí ha assumit la responsabilitat de protecció dels animals i medi natural, la qual està en mans d'una Conselleria que te interessos i objectius contraposats a aquestes matèries, quedant relegats els objectius per a la protecció dels animals a un segon lloc. En la primera entrevista que va concedir publicada el 24/12/2010, va confessar que no li agradaven els animals. http://www.lavanguardia.com/politica/20101227/54095363459/josep-maria-pelegri-el-regreso-al-govern-de-un-hombre-discreto.html Aquestes declaracions van generar desconcert i disgust en el col·lectiu animalista i en els dies posteriors tothom esperava que fossin desmentides o matisades pel propi Conseller, però lluny d'això, aquesta revelació va ser premonitòria d'allò que ha esdevingut una etapa molt deficient en política pública orientada a la protecció dels animals.

Contràriament a la fructuosa i fèrtil activitat a favor dels sectors econòmics i d'oci (caça i taurí, entre d'altres), durant aquests dos anys, no s'han desenvolupat cap dels aspectes pendents sobre protecció dels animals previstos a la normativa, més enllà de executar previsions normatives que provenen de la UE, i l'activitat legislativa promoguda s'ha dirigit a modificar les lleis per perjudicar als animals. En aquest sentit, destaquem el Decret Llei 2/2011 que va descatalogar 4 espècies d'ocells protegides per permetre la seva captura, impugnat davant la Unió Europea, la Llei 9/2011, en relació a la captura d'animals de companyia ensalvatgits amb armes de foc, el Decret 3/2012, sobre el comerç de petits animals en mercats, l'ampliació dels periòdes de caça i espècies cinegètiques i el més sorprenent: el vist i plau d'espectacles taurins amb toros de lídia (corridas incruentes), contravenint el sentit popular de tot un país i carregant-se la imatge de Catalunya a l'exterior.

Plataforma Prou started this petition with a single signature, and now has 19,672 supporters. Start a petition today to change something you care about.