Uznávajte, šírte a chráňte slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní po celej Európe

Uznávajte, šírte a chráňte slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní po celej Európe

428,409 have signed. Let’s get to 500,000!
Started
Petition to
European Parliament and

Why this petition matters

280 miliónov Európanov si užíva slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, mnohí však nie. Očkovanie je povinné v Belgicku, Bulharsku, Česku, Francúzsku, Grécku, Lotyšsku, Macedónsku, Maďarsku, Poľsku, Portugalsku, Slovensku, Slovinsku, Taliansku a potenciálne aj v ďalších krajinách, ak sa k Európskej únii pripoja ďalšie štáty. Preto vyzývame všetkých Európanov, aby spoločne požadovali jednotnú politiku očkovania, založenú na informovanej slobode rozhodovania. Taktiež požadujeme vytvorenie nezávislého a účinného úradu pre dozor nad očkovaním, ktorý bude transparentný a jeho výstupy budú verejne dostupné. Domnievame sa, že s povinným očkovaním treba skoncovať a že treba zaviesť účinný systém hlásenia nežiaducich účinkov očkovania (angl. Vaccine Adverse Effect Reporting System = VAERS), pretože:

 • Akýkoľvek nedobrovoľný alebo vynucovaný lekársky zásah je porušením:
  1. Všeobecnej deklarácie ľudských práv,
  2. Charty základných práv Európskej únie,
  3. Dohovoru o právach dieťaťa,
  4. Dohovoru Rady Európy o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny – Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne,
  5. Európskej charty práv pacientov, a dokonca aj
  6. Norimberského kódexu (desatora etických zásad pre lekárske pokusy na ľuďoch, ktoré bolo zostavené počas Norimberských procesov s nacistickými lekármi po skončení 2. svetovej vojny).
 • Charta základných práv Európskej únie jasne stanovuje, že:
  „v oblastiach medicíny a biológie sa musí rešpektovať najmä slobodný a informovaný súhlas dotknutej osoby“.
 • Dohovor Rady Európy o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny jasne stanovuje, že:
  „Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas. Pred zákrokom musí byť osoba primerane informovaná o jeho účele a povahe, ako aj o následkoch a rizikách zákroku. Príslušná osoba môže svoj súhlas kedykoľvek slobodne zrušiť.“
 • Európska charta práv pacientov jasne stanovuje, že:
  „Každý jednotlivec má právo slobodne si vybrať na základe dostatočných informácií spomedzi rôznych liečebných metód a poskytovateľov. (5. Právo slobodného výberu)“
  a tiež:
  „Každý jednotlivec má právo neutrpieť škodu spôsobenú nedostatočným fungovaním zdravotníckych služieb, zanedbaním lekárskej starostlivosti a chýb, a právo na prístup k zdravotníckym službám, ošetreniu a liečbe, ktoré spĺňajú vysoko stanovené bezpečnostné normy. (9. Právo pacienta na bezpečnosť)“
 • Nežiaduce účinky liekov (NÚL), ktoré zahŕňajú aj nežiaduce účinky očkovania (NÚO), sú údajne piatou najčastejšou príčinou úmrtia v nemocniciach v EÚ, ale v skutočnosti môže byť týchto úmrtí ešte viac, než oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (angl. World Health Organization = WHO), keďže hlásenosť týchto udalostí je veľmi nízka a v prípade očkovania sa častokrát nepriznáva príčinná súvislosť úmrtia s očkovaním.
 • Najvyšší súd USA skonštatoval, že očkovacie látky (vakcíny) sú „nevyhnutne nebezpečné“,
 • Podľa nemeckého zákona o prenosných ochoreniach je očkovanie invazívnym zákrokom, ktorý spôsobuje poškodenia zdravia a ako taký si vyžaduje informovaný súhlas. V súčasnom vedeckom poznaní o očkovaní sú však obrovské medzery, takže poskytnutie úplných a podrobných údajov pred očkovaním jednoducho nie je možné. Príbalové letáky k očkovacím látkam obsahujú množstvo možných nežiaducich účinkov, vrátane úmrtia. Ak je nejaký lekársky zákrok spojený s rizikom, ak nemožno zaručiť bezpečnosť a nemožno pred daným zákrokom poskytnúť vyčerpávajúce informácie, treba uplatniť princíp predbežnej opatrnosti.
 • V krajinách so slobodou informovaného rozhodovania o očkovaní sa ukázalo, že povinné očkovanie nie je nevyhnutné na zabezpečenie vysokej zaočkovanosti.
 • Každá európska krajina vidí právnu zodpovednosť za očkovaním spôsobené škody nejak inak, ale v základných rysoch to vyzerá tak, že ani lekárske a politické autority, ani výrobcovia očkovacích látok nenesú plnú zodpovednosť.
 • Doposiaľ nebol vykonaný žiadny významnejší výskum, ktorý by porovnával zdravie očkovaných a neočkovaných detí, ale rastie počet štúdií, podľa ktorých sa neočkované deti tešia oveľa lepšiemu zdraviu než ich očkovaní rovesníci. V tejto oblasti je potrebný ďalší výskum.

 Preto požadujeme:

 1. aby sa s povinným očkovaním skoncovalo vo všetkých európskych krajinách,
 2. aby povinné očkovanie nebolo nikdy zavedené v žiadnej z krajín, v ktorých je v súčasnosti očkovanie len odporúčané,
 3. aby bol v prípade očkovania v Európe uplatnený princíp predbežnej opatrnosti,
 4. aby európski občania mali prospech zo slobody plne informovaného rozhodovania o očkovaní,
 5. aby bol v Európe zriadený nezávislý úrad pre dozor nad očkovaním, ktorému budú hlásené nežiaduce účinky očkovania a ich závažnosť, a vďaka ktorému budú tieto údaje ľahko prístupné všetkým občanom.
428,409 have signed. Let’s get to 500,000!