Ergoterapi ve Fizyoterapi iki ayrı sağlık mesleğidir.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak 200 Danışman İçin İstihdam Duyurusu'nda danışmanlar için yer verilen ilgi bildirime davet kısmında fizyoterapistlerden beklenen hizmetler kısmında yer verilen maddeler ergoterapi hizmetlerini içermektedir. Duruma açıklık getirmek gerekirse;

1219 SAYILI KANUNDA SAĞLIK MESLEKLERİ TANIMLANMIŞ OLUP, İş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist); iş ve uğraşı terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun, sağlıklı kişilerde mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri yaparak, mesleği ile ilgili koruyucu ve geliştirici programları planlayan ve uygulayan; hasta kişiler için uzman tabibin teşhisine bağlı olarak bireylerin günlük yaşam, iş ve üretkenlik, boş zaman aktivitelerine katılımını artırmak, sağlık durumlarını iyileştirmek, özürlülüğü önlemek ve çevreyi düzenleyerek katılımı artırmak için gerekli iş ve uğraşı terapisi yöntemlerini uygulayan sağlık meslek mensubudur. 

Ergoterapist ;
a) Bireyin ev, iş ve okul ortamlarında fonksiyonel potansiyelini değerlendirerek performansını en üst düzeye çıkarmak ve çevreye uyumunu sağlamak için önerilerde bulunur.

b) Bireylerin hastalık ve engellilik sonucu ortaya çıkan fonksiyonel sınırlılıklarını değerlendirir, günlük faaliyetlerini ve mesleklerini sürdürecek uygulamaları yapar.

c) Hastaların duygusal, psikososyal, gelişimsel ve fiziksel yeterliliklerini mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri kullanarak değerlendirir.

ç) Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlamaya yönelik yöntemler ile araç-gereçleri belirler ve kullanımını öğretir.

d) Bireysel ve grup olarak mesleki, sosyal, sanatsal ve eğitim aktivitelerinin kullanımıyla ilgili rehabilitasyonprogramları yapar ve uygular.

e) Duyu algı motor bütünleşme eğitimini ve bu alanlarda iş ve uğraşı terapisi uygular.

f) Kişilerin topluma katılımını etkileyen kişisel çevresel ve aktivite performansına ait engelleri değerlendirir.

g) Dışlanmış bireylerin topluma kazandırılması için gerekli değerlendirme ve rehabilitasyon işlemlerini yürütür.

Fizyoterapist ise,

a) Sağlıklı bireylerde kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlar ve uygular.

b) Hastalık durumlarında;

1) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar.

2) Fizyoterapi programında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için hastanın rol ve görevlerini tanımlar.

3) Fizyoterapi programı ve iyileşme süreci ile ilgili bilgileri kaydeder.

4) Koruyucu ve destekleyici rehabilitasyon cihaz ve teknolojilerinin kullanımı konusunda uzman tabiple birlikte, uygun ölçü ve özellikleri belirler, öneri geliştirir, hasta ve aileye eğitim verir.

5) Fizyoterapi sürecinde, uygulanan fizyoterapi programının hasta için uygun olmadığını veya programını sonlandırmak gerektiğini öngördüğü durumlarda ilgili tabibe görüşünü bildirir, tabibin programın uygulanmasında ısrar etmesi durumunda söz konusu programı, durumu kayıt altına alarak uygular.

6) Fizyoterapi programı için uygun olan teknolojik ekipmanı güvenli ve etkili bir şekilde kullanır, ortaya çıkabilecek istenmeyen etkileri ve komplikasyonları önlemek için gerekli önlemleri alır.

Yukarıda belirtildiği üzere ergoterapi ve fizyoterapi mesleği hizmet tanımlarında meslek farklılığı açıkça görülmektedir. Sağlık bakanlığında yayınlanan proje kapsamındaki bu maddelerin doğrularıyla değiştirilmesini ve sağlıkta multidisipliner ekibin önemini hatırlatarak ergoterapistlerle ilgili yer verilen tanımlarda mevcut açıklığın ergoterapi hizmetini yerine getirmek üzere aranan nitelikte ergoterapist kontenjanı açılarak kapatılmasını ergoterapistler olarak talep ediyoruz.  

Her sağlık disiplini kendi sınırları içerisinde çalışmalıdır. Böylelikle danışanlar/hastalar kendileri için en uygun hizmeti, en uygun kişiden güvenle alabilir. Sağlık çalışanları da istenilen iyilik halini kendi meslekleri çerçevesince gönül rahatlığıyla sağlayabilir. Umuyoruz ki ülkemiz için önem arz eden ve giderek gelişmekte olan mesleğimizin geleceği düşünülerek bundan sonrası için güzel adımlar atılır.

Desteklerinizi bekliyoruz !