Emigrantët shqiptarë kërkojnë të drejtën e votës dhe përfaqësuesit e tyre në kuvend.

0 hanno firmato. Arriviamo a 1.000.


Me iniciativë popullore emigrantët shqiptarë përmes këtij peticioni i kerkojnë Kuvendit të Shqipërisë të drejtën dhe mundësinë për çdo shtetas shqiptarë të votoj për zgjedhjet e përgjithshme si dhe për referendume në të gjitha ambientet e mundëshme që diplomacia shqiptare disponon në të gjithë botën dhe mundësinë për të votuar me postë apo edhe nëpërmjet platformave elektronike.

Mbi të drejtat e garantuara nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë i kerkojmë gjithashtu Kuvendit të disponojë në mënyrë të përhershme vendet e rezervuara për deputetët përfaqësues të qytetarëve shqiptarë me banim të përkohshëm ose të përhershëm jashtë kufijve të republikës shqiptare.

Kushtetuta e shtetit shqiptar garanton:

Neni 8

  • Republika e Shqipërisë mbron të drejtat kombëtare të popullit shqiptar që jeton jashtë kufijve të saj.
  • Republika e Shqipërisë mbron të drejtat e shtetasve shqiptarë me banim të përkohshëm ose të përhershëm jashtë kufijve të vet.
  • Republika e Shqipërisë u siguron ndihmë shtetasve shqiptarë që jetojnë e punojnë jashtë shtetit për të ruajtur e për të zhvilluar lidhjet me trashëgiminë kulturore kombëtare.

Neni 45 i kushtetutës së shtetit shqiptar ndër të tjera garanton:

  • Çdo shtetas që ka mbushur tetëmbëdhjetë vjeç, qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, ka të drejtën të zgjedhë dhe të zgjidhet.

 Oggi: Për Identitetin Shqiptar conta su di te

Për Identitetin Shqiptar . ha bisogno del tuo aiuto con la petizione "Emigrantët shqiptarë kërkojnë të drejtën e votës dhe përfaqësuesit e tyre në kuvend.". Unisciti con Për Identitetin Shqiptar ed 670 sostenitori più oggi.