Ne emigrantët shqiptarë kërkojmë të drejtën e votës dhe përfaqësuesit tonë në kuvend.

Ne emigrantët shqiptarë kërkojmë të drejtën e votës dhe përfaqësuesit tonë në kuvend.

0 hanno firmato. Arriviamo a 2.500.
Quando arriverà a2.500 firme, questa petizione avrà più possibilità di essere presa in considerazione dai media e dai giornali locali!

Për Identitetin Shqiptar . ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a Kuvendi i Shqiperise

Me iniciativë popullore, ne emigrantët shqiptarë përmes këtij peticioni, i kërkojmë Kuvendit të Republikës së Shqipërisë të drejtat tona të pamohueshme politike, mundësimin e votimit jashtë territorit të republikës, për zgjedhjet e përgjithshme si dhe për referendume në të gjitha ambientet e mundëshme që diplomacia shqiptare disponon, si dhe mundësinë për të votuar me postë apo edhe nëpërmjet platformave elektronike.

Mbi të drejtat e garantuara nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë i kerkojmë gjithashtu Kuvendit të disponojë në mënyrë të përhershme 14 vendet e rezervuara për deputetët përfaqësues të qytetarëve shqiptarë me banim të përkohshëm ose të përhershëm jashtë kufijve të republikës shqiptare.

Kushtetuta e shtetit shqiptar garanton:

Neni 8

  • Republika e Shqipërisë mbron të drejtat kombëtare të popullit shqiptar që jeton jashtë kufijve të saj.
  • Republika e Shqipërisë mbron të drejtat e shtetasve shqiptarë me banim të përkohshëm ose të përhershëm jashtë kufijve të vet.
  • Republika e Shqipërisë u siguron ndihmë shtetasve shqiptarë që jetojnë e punojnë jashtë shtetit për të ruajtur e për të zhvilluar lidhjet me trashëgiminë kulturore kombëtare.

Neni 45 i kushtetutës së shtetit shqiptar ndër të tjera garanton:

  • Çdo shtetas që ka mbushur tetëmbëdhjetë vjeç, qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, ka të drejtën të zgjedhë dhe të zgjidhet..

 

0 hanno firmato. Arriviamo a 2.500.
Quando arriverà a2.500 firme, questa petizione avrà più possibilità di essere presa in considerazione dai media e dai giornali locali!