KËRKOHET ZBATIMI I LIGJIT PËR MASAKRAT, HELMIMET E QENVE ENDACAKE NE ZONEN LEZHE-ALBANIA

0 hanno firmato. Arriviamo a 5.000.


SHQIP - ITALIANO - ENGLISH

KËRKOHET ZBATIMI I LIGJIT PËR MASAKRAT, HELMIMET E QENVE ENDACAKE NE ZONEN LEZHE-ALBANIA!!

Me shumë zhgënjim, mbas 5 vitesh pune të vështirë si vullnetarë rikthehemi në të njëjtën pikë ku krijesat e pafajshme në qarkun e Lezhës vuajnë në çdo drejtim. 
Helmohen, masakrohen, abuzohen  dhe eliminohen në të gjitha llojet e mënyrave të një mendjeje të sëmurë, të një shoqërie të sëmurë.
Rasti me konkret është qenushi i shkretë i helmuar ne menyre makaber dy dite me pare. Kjo krijesë vuajti kaq shumë saqë nuk kishte më forcë të leshonte asnjë klithmë për të kërkuar ndihmë.
Vetëm miku i tij i vogël human me të cilin luante çdo ditë qan i dëshpëruar dhe nuk kupton cfarë po ndodh përreth, nuk e kupton pse miku i tij i vogël iku dhe ai nuk do e shohi më. Nga miku i tij do i mbeten vetëm këto kujtime të trishta.

Rikujtojmë që ligji shqiptar në fuqi sot mbron kafshët nga keqtrajtimi, helmimi, tortura dhe masakrimi që i sjell vdekjen.

Këto qen dhe mace që dergjen të helmuar, duke i dhuruar një vdekje të dhimbshme dhe të ngadaltë, e kanë shëmtuar këtë qytet  më shumë..

I kujtojmë autoriteteve se veprimet e tyre përvecse janë të neveritshme, janë edhe të paligjshme dhe dënohen nga nenet 207/b dhe 207/c të Kodit Penal.

Shkruajini autoriteteve të marrin masa të menjëhershme duke dënuar veprimet e paligjshme dhe duke ndëshkuar autorët.

Shkruajini kryetarit të Bashkisë Lezhës duke protestuar ndaj vrasjes së qenusheve dhe maceve të qytetit.

Shkruajini ministrit të Punëve të Brendshme të kërkojë nga autoritetet policore të qytetit, hetimin dhe ndëshkimin e fajtorëve të veprave penale.

Neni 207/b
Vrasja me dashje e kafshës së shoqërimit
(Shtuar me ligjin nr. 44/2019, datë 18.7.2019)
Vrasja me dashje e kafshës së shoqërimit dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë muaj.

Neni 207/c
Keqtrajtimi i kafshës
(Shtuar me ligjin nr. 44/2019, datë 18.7.2019)
Keqtrajtimi ose torturimi i një kafshe, duke i shkaktuar dëmtime të përhershme shëndetësore, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre muaj.
Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen e kafshës, dënohet me burgim deri në gjashtë muaj.

Masakrat deri ne vdekje dhe helmimet jane një fenomen i shpeshtë në rrugë apo lagje. 
Kjo është e papranueshme në një vend që aspiron standarde Europiane!
Ka ardhur koha të kthehet dinjiteti dhe respekti për speciet e tjera që jetojnë në këtë vend ku të drejtat shkelen sistematikisht e pa asnjë pasojë!

Ka ardhur koha te themi MJAFT!

Ne të nënshkruarit, i bëjmë thirrje kryetarit të bashkisë Lezhë, Pjerin Ndreu dhe policisë së shtetit;
Të bëjnë të pamundurën që të gjenden personat përgjegjës të akteve të tilla makabre dhe të ndiqen penalisht sikur thotë ligji në fuqi.
Të informohen qytetarët që këto janë akte të dënueshme me ligj dhe që këto sjellje makabre nga persona të papërgjegjshëm të merret seriozisht.

Ne besojmë fuqishëm që e vetmja zgjidhje është mbështetja e metodës së sterilizimeve dhe vaksinimeve të qenve endacake për mos mbipopullimin e tyre dhe që shkaktari primar i këtij fenomeni është privati që i braktis në rrugë.

Ka ardhur koha që ti themi;
STOP vrasjeve të kafshëve të pambrojtura.
STOP helmimit dhe masakrimit deri në vdekje të kafshëve të pambrojtura.
STOP kufomave të lëna në mes të rrugës të kafshëve të pambrojtura.
STOP injorancës.

Ka ardhur koha të themi që qyteti nuk është i vrasësve, i egoistëve dhe i hipokritëve.

Ka ardhur koha të ngrihemi të gjithë dhe të bëhemi zëri i të pambrojturve dhe të rezervojmë një të ardhme më të mirë për brezat e rinj.

Ka ardhur koha ti themi STOP kufomave, gjakut dhe helmit në rrugët e Lezhës.

Këto krijesa te gjora që dergjen të helmuara, duke i dhuruar një vdekje të dhimbshme dhe të ngadaltë, e kanë shëmtuar këtë qytet akoma më shumë .

I kujtojmë autoriteteve se këto lloj veprimesh përveçse janë të neveritshme, janë edhe të paligjshme dhe dënohen nga nenet 207/b dhe 207/c të Kodit Penal: 
Zef Laska - policiaeshtetit@asp.gov.al

Firmosni peticionin në mënyrë që autoritetet të marrin masa të menjëherëshme duke dënuar veprimet e paligjshme dhe duke ndëshkuar autorët.

Shkruajini kryetarit të Bashkisë Lezhe, duke protestuar ndaj vrasjes së qenusheve dhe maceve të qytetit: PJERIN NDREU kryetari@lezha.gov.al

Shkruajini ministrit të Punëve të Brendshme të kërkojë nga autoritetet policore të qytetit, hetimin dhe ndëshkimin e fajtorëve të veprave penale: bledi.cuci@mb.gov.al

E-mail Kryetari i Bashkise Lezhe: PJERIN NDREU kryetari@lezha.gov.al
Kontakti i Policisë : https://www.asp.gov.al/index.php/kontakte/email
E-mail Policia e shtetit: policiaeshtetit@asp.gov.al
admnistrata e zonave te mbrojtura http://akzm.gov.al/contact
Kryeministri: edi.rama@parlament.al
prefektura_lezhe@yahoo.com
ministria.brendshme@mb.gov.al
bledi.cuci@mb.gov.al
rmuca@klsh.org.al
gramoz.ruci@parlament.al
vasilika.hysi@parlament.al
lefterije.luzi@parlament.al
eduard.shalsi@parlament.al
rashela.lalaj@parlament.al
ejona.manjani@parlament.al

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHIEDIAMO CHE VENGA APPLICATA LA LEGGE CONDANANDO I RESPONSABILI DEI MASSACRI E DEGLI AVVELENAMENTI DEI RANDAGI A LEZHA!!

Con molta delusione vi informiamo che dopo 5 anni di duro lavoro come volontari torniamo allo stesso punto in cui le creature innocenti nella regione di Lezha-Albania soffrono in ogni senso.
Sono avvelenati, massacrati, maltrattati ed eliminati in tutti i modi da una mente malata, da una società malata che fa quello che vuole perché chi dovrebbe fare applicare e rispettare la legge é completamente assente.
Il caso più concreto è il cucciolo del deserto avvelenato in modo macabro due giorni fa. Questa creatura ha sofferto così tanto 
che non ha più avuto la forza di lanciare alcun grido di aiuto.
Solo il suo piccolo amico umano con cui giocava tutti i  giorno piange disperato e non capisce cosa sta succedendo atorno a lui, non capisce perché 
il suo piccolo amico pelossetto se ne è andato e non lo rivedrà mai più. Solo questi tristi ricordi rimarranno impresse nella mente della piccol creatura che piange disperato per il suo amico a 4 zampe perso per sempre.

La legge in vigore attualmente in Albania  nenet 207/b dhe 207/c të Kodit Penal, protegge gli animali dagli avvelenamenti e dalle torture che portano alla morte e tutto ciò é penalmente punibile dalla legge.

Questi cani e gatti che giacciono per strada avvelenati, procurandogli una morte dolorosa e lenta, hanno reso questa città ancora più brutta..
Scrivi al sindaco di Lezha come forma di protesta contro l'uccisione di cani e gatti nel territorio in qui lui é responsabile che la legge venga rispetata.
Scrivi al Ministro degli Interni per richiedere alle autorità di polizia della città, le indagini e la punizione degli autori di reati.

Articolo 207 / b
Uccisione intenzionale dei animali da compagnia.
(Aggiunto dalla legge n. 44/2019 del 18.7.2019)
L uccisione intenzionale di un animale da compagnia è punibile con una multa o fino a sei mesi di reclusione.

Articolo 207 / c
Maltrattamento dei animali
(Aggiunto dalla legge n. 44/2019 del 18.7.2019)
Il maltrattamento o la tortura di un animale, che causano danni permanenti alla salute, è punibile con una multa o fino a tre mesi di reclusione.
Quando il reato ha provocato la morte dell'animale, è punibile con la reclusione fino a sei mesi.


I massacri e gli avvelenamenti sono un fenomeno molto comune nelle strade delle città dell'Albania.
Questo è inaccetabile per un paese che ha delle aspirazioni per gli standard Europei!
E' arrivato il momento di far acquisire dignità e rispetto per tutti gli esseri viventi che vivono in questo paese, dove i loro diritti si calpestano sistematicamente senza neanche una conseguenza verso chi causa loro del male.

E'arrivato il momento di dire BASTA!

Noi firmatari chiediamo al sindaco della città di Lezha, Pjerin Ndreu e alla polizia di stato di:
- fare l'impossibile per trovare i responsabili di queste atrocità e riservare loro la condanna meritata come la legge attuale prescrive;
- di informare i cittadini che questi atti sono penalmente perseguibili e di prendere seriamente il comportamento inaccettabile di persone irresponsabili che non portano niente di buono alla società;

Noi crerdiamo fortemente che l'unica soluzione che attualemente si può applicare in Albania con un numero così alto di randagi è la sterilizzazione e vaccinazione dei randagi per tenere sotto controllo il sovrapopolamento e che tutto questo è causato spesso dai privati che abbandonano liberamente i loro cani quando non li vogliono più o li lasciano liberi senza averli prima sterilizzati.

E' arrivato il momento di dire:
BASTA alle uccisioni delle anime indifese;
BASTA agli avvelenamenti e ai maltrattamenti con intenzione di uccidere;
BASTA ai cadaveri lasciati in mezzo alle strade della nostra citta;
BASTA all'ignoranza!

E' arrivato il momento di dire e fare capire che la città non è degli assassini, degli egoisti e degli ipocriti.

E' arrivato il momento di alzarsi tutti e diventare la voce degli indifesi e preservare un futuro di non violenza per le nuovi generazioni.

E' arrivato il momento di dire BASTA ai cadaveri per strada, al sangue dei innocenti e al veleno.

Ricordiamo alle autorità che questi tipo di azioni, oltre ad essere disgustose, sono anche illegali e sono punite dagli articoli 207 / be 207 / c del codice penale: Zef Laska - policiaeshtetit@asp.gov.al

Firma la petizione in modo che le autorità agiscano immediatamente condannando le azioni illegali e punendo gli autori.

Scrivi al sindaco di Lezha, protestando contro l'uccisione di cuccioli e gatti in città: PJERIN NDREU kryetari@lezha.gov.al

Scrivi al Ministro degli Interni per richiedere alle autorità di polizia della città, le indagini e la punizione degli autori di reati: bledi.cuci@mb.gov.al

E-mail Sindaco di Lezha: PJERIN NDREU kryetari@lezha.gov.al
Contattare polizia di stato : https://www.asp.gov.al/index.php/kontakte/email
E-mail Polizia di stato: policiaeshtetit@asp.gov.al
amministrazione di aree protette http://akzm.gov.al/contact
Primo Ministro: edi.rama@parlament.al
prefektura_lezhe@yahoo.com
ministria.brendshme@mb.gov.al
bledi.cuci@mb.gov.al
rmuca@klsh.org.al
gramoz.ruci@parlament.al
vasilika.hysi@parlament.al
lefterije.luzi@parlament.al
eduard.shalsi@parlament.al
rashela.lalaj@parlament.al
ejona.manjani@parlament.al

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WE DEMAND THE APPLICATION OF THE LAW AND CONDEMNATION OF THOSE RESPONSIBLE FOR THE MASSACRES AND POISONINGS OF THE STARYS OF LEZHA!!

With a lot of disappointment, after 5 years of hard work as volunteers we return to the same point where innocent creatures in the region of Lezha suffer in every possible way of a ill mind.
They are poisoned, massacred, abused and eliminated in all sorts of ways of a sick mind, of a sick society.
The most concrete case is the wild puppy poisoned in a macabre way two days ago. This creature suffered so much that it no longer had the strength to let out any cry for help.
Only his little human friend with whom he played every day cries for him and he does not understand what is happening around, does not understand why his little friend left him and he will never see him again. 
Only these sad memories will remain from his little friend.

The law in force in the Republic of Albania protects the animals from the torture and the death of an animal under these conditions is condemned!

We remind the authorities that these types of actions, in addition to being disgusting, are also illegal and are punished by Articles 207 / b and 207 / c of the Criminal Code:

Article 207 / b
Intentional killing of the escort animal
(Added by law no. 44/2019, dated 18.7.2019)
Intentional killing of a companion animal is punishable by a fine or up to six months in prison.

Article 207 / c
Animal abuse
(Added by law no. 44/2019, dated 18.7.2019)
Animal abuse or torture of an animal, causing permanent health damage, is punishable by a fine or up to three months of prison.
When the offense has resulted in the death of the animal, it is punishable by imprisonment of up to six months.

Tortures and killing are a frequent phenomenon in the territory. 
This is unacceptable in a country that aspires to European standards! 
It is time to return dignity and respect for other living beings in this country where animal rights are systematically violated without any consequences!

It's time to say STOP!

We, the undersigned, appeal to the mayor of Lezha, Pjerin Ndreu and the state police; 
To identify and prosecute the responsibles for such macabre acts as the law in force applies.

Time has come to say; 
STOP killing unprotected animals. 
STOP poisoning and massacre to death unprotected animals. 
STOP to the dead bodies of unprotected animals in our territory . 
STOP to the ignorance.

Time has come to say that our city is not the city of the killers,the selfishes and the hypocrites.

Time has come for us to rise and become the voice of those who have no voice and to reserve a better future for younger generations.

Time has come to say STOP to this massacre, to the blood and poison in the streets of Lezha.

We strongly believe that spaying and neutering campaign is the only solution to fight the phenomenon of stray dogs.

E-mail Mayjor of Lezha: PJERIN NDREU kryetari@lezha.gov.al
Contact police : https://www.asp.gov.al/index.php/kontakte/email
E-mail State Police: policiaeshtetit@asp.gov.al
administration of protected areas http://akzm.gov.al/contact
Prime Minister: edi.rama@parlament.al
prefektura_lezhe@yahoo.com
ministria.brendshme@mb.gov.al
bledi.cuci@mb.gov.al
rmuca@klsh.org.al
gramoz.ruci@parlament.al
vasilika.hysi@parlament.al
lefterije.luzi@parlament.al
eduard.shalsi@parlament.al
rashela.lalaj@parlament.al
ejona.manjani@parlament.al