Petition Closed

Stop senseless killing of stray dogs in Mashhad (Iran), and the dirty business behind it کشتار بی معنی سگهای بی سرپناه در مشهد (ایران) و تجارت کثیف در پشت آن را متوقف کنید

This petition had 6,516 supporters


 نسخه فارسی شرح زیر است

---------------------------------- English Version ----------------------------------------

Iran - Mashhad

For years the animal control in Mashhad has been rounding up the stray dogs, killing them on a weekly basis, and collecting cash from the city officials. They get paid 50,000 Tomans for each dog that they kill. They have managed to turn all these killings into a lucrative but dirty business. To increase the number of dead dogs and to have more blood money in their pockets, the animal control even steals people's pet dogs, and kills them. They also breed the strays and then kill the puppies to collect even more cash. This is pure evil.

They keep the dogs of any ages in a hot building with no water and food for days, and leave them to feed off the bodies of the dead dogs, 'till they are scheduled to be killed.

The killing process is also inhumane. They use gasoline, or cheap injection materials (mainly made in China) to kill the dogs. It takes almost 45 minutes (sometimes longer) of agony for a dog to finally die.

The killings are done every Thursday. And each time 200+ dogs meet their creator.

The four puppies in the photo were killed on July 31st, 2014. We are hoping, that their death, and the death of all the other dogs were not in vain. Through this petition, with your support and with the help of animal right activists in Mashhad, we are hoping that the authorities make the necessary changes.

We are asking the authorities to stop all these unnecessary killings, and instead adopt the humane way of spay/neuter program to address the overpopulation of stray dogs. With proper vaccinations there will be no threat of illness either.

There has been efforts in the past addressing this issue at the local level in different cities in Iran. However, this is the first time that we have the attention of Dr. Ebtekar at the federal level. She has already been informed about the situation, and she has shown some interest to help. We do need as many signatures as possible to make this change. Hopefully after Mashhad, they would decide to make it a change at the national level.

Please join us and sign this petition and ask your friends to do so. Share widely. Please be the voice for these innocent and helpless animals.

For our Iranian friends, you have an additional option of calling:

  • Mr. Solat Mortazavi (Mayor of Mashhad) at 051-32221835

  • Mashhad City Hall, Public Relation 137

 When you call, please your cool, and try to reason with them, otherwise, it could backfire.

Many Thanks

-----------------------------------    نسخه فارسی     ---------------------------------------

 ایران - مشهد

برای سال های سال، اداره کنترل حیوانات در مشهد مشغول جمع آوری سگ های بی سرپناه، کشتارهفتگی آنها، و  جمع آوری پول نقد از مسئولان آن شهرستان بوده است.  آنها  برای هر سگ که بکشند  50000 تومان دریافت می کنند. این افراد حتی موفق شده اند که این کشتار غیر انسانی را به نحوی به یک تجارت  سودآور اما کثیف برای خودشان تبدیل کنند. برای افزایش تعداد سگ های مرده و برای گرفتن  پول خون بیشتر، کارمندان اداره کنترل حیوانات حتی سگهای  خانگی مردم را میدزدند، ومی کشند. آنها همچنین از سگهای بی سرپناه توله کشی میکنند و بعد توله ها را می کشند نا تعداد جنازه های بیشتری برای فروش داشته باشند. فقط افراد شیطان صفت قادر به انجام این کارها هستند.

آنها سگها (از هر سن و سالی) را در یک سوله خیلی گرم،  بدون آب و غذا به مدت چند روز، نگه می دارند، تا روزی که قرار است آنها را بکشتد. تنها مورد تغذیه برای سگهای زنده، جسد سگهای مرده است.   

روند کشتار نیز غیر انسانی است. آنها از بنزین، و یا مواد تزریق ارزان قیمت (به طور عمده در چین ساخته شده است) برای کشتن سگها  استفاده می کنند. این منجرمیشود که هر سگ مرگی سخت و دردناک که  تقریبا 45 دقیقه طول می کشد (گاهی بیشتر) داشته باشد.

قتل ها هر پنج شنبه انجام می شود. و هر بار 200 + سگ به ملاقات خالق خود می روند.
چهار توله سگی مه در عکس می بینید در  2014 ژوئیه 31 کشته شدند. ما امیدواریم که مرگ آنها و مرگ سگهای  دیگر بیهوده نبوده. از طریق این پتیشن، با حمایت شما و با کمک فعالان حقوق حیوانات در مشهد، ما امیدواریم که مقامات  تغییرات لازم راانجام دهند.
 ما از مقامات درخواست میکنیم که  از این همه کشتار های غیر ضروری  جلوگیری کرده، و در عوض روش انسانی عقیم کردن را برای  مقابله با افزایش جمعیت  سگ های بی سرپناه در پیش بگیرند. با واکسیناسیون مناسب هم  نگرانی از  بیماریهای مختلف بی اساس خواهد بود.

 در گذشته تلاشهایی در این مورد  در سطح محلی در شهرستانها وجود داشته است. با این حال، این اولین بار است که ما  توجه دکتر ابتکار را در سطح فدرال بدست آورده ایم. در حال حاضر این مشکل به اطلاغ دکتر ابتکاررسیده است،  و اوتا حدی علاقه  به کمک  نشان داده است. برای اینکه موقعیت کنونی تغییر کند،  تعداد زیادی  امضا برای این پتیشن لازم است. ما امیدواریم که پس از مشهد، آنها تصمیم به تغییر در سطح ملی را در نظر بگیرند.

لطفا به ما بپیوندید واین پتیشن را امضا کنید واز دوستانتان هم  بخواهیداین کاررا انجام دهند، وپتیسن را به طور گسترده ای به اشتراک بگذارید. لطفا صدای این حیوانات بی گناه و درمانده بشوید.
برای دوستان ایرانی ما، چند گزینه اضافی از تماس:
آقای صولت مرتضوی (شهردار مشهد) در 051-32221835
روابط عمومی شهرداری مشهد،  137
هنگام تماس با این افراد لطفا  خونسردی خود را حفظ کنید وگرنه نتیجه معکوس می گیریم.  
 با تشکر بسیار

 Today: UDARW is counting on you

UDARW (Universal Declaration of Animal Rights and Welfare) needs your help with “Dr. Massoumeh Ebtekar (Vice President of Iran and head of Environmental Protection Organization)),: Stop senseless killing of stray dogs in Mashhad (Iran), and the dirty business behind it کشتار بی معنی سگهای بی سرپناه در مشهد (ایران) و تجارت کثیف در پشت آن را متوقف کنید”. Join UDARW and 6,515 supporters today.