Petition Closed

NEI til Senterpartiets forslag om å forby gatehunder tilgang til Norge!

This petition had 5,648 supporters


English below

Signer og si Nei til Senterpartiets forslag om å forby gatehunder tilgang til Norge! Ja til strengere restriksjoner!

Rekordmange kjæledyr ble ført inn til Norge via Oslo Lufthavn i fjor. Mattilsynet er bekymret over det store antallet hunder som kommer inn til landet, og Senterpartiet krever at import av gatehunder må stoppes, jfr. Østlandssendingen.

Det er med dyp skuffelse vi ser at Senterpartiet i Norge kommer med såkalte lettvintløsninger på en formidabel utfordring sør- og øst Europa har ifht gatehundproblematikken, og importen av disse til Norge. Vi som ansvarlig organisasjon setter en mengde spørsmålstegn ved denne til dels populistiske «løsningen»!

I begrepet rekordmange gjelder ALLE hunder, og kun et fåtall av dem var såkalte "gatehunder"! Dette var all innførsel av hunder, inkl. eide Norske hunder, samt rasehunder importert fra utlandet for blant annet avl. Kun et fåtall av dette antallet er gatehunder!

Og hva ligger egentlig i definisjonen gatehund? Her ligger åpenbart en mangespektret og til dels feilaktig tolkning som eksempelvis såkalte smugler hunder! Noe vi definitivt tar avstand fra!

Vi er for at alle hunder som blir importert til Norge skal være vaksinert og testet, chipet og kastrert. Norge må såfremt det er årsak til bekymring og som SP skremselspolitikk viser, lage egne regler, vi kan ikke skjule oss bak EU direktiver, så lenge vi har full mulighet til å innføre særregler, slik vi gjorde ift kommersiell import fra Romania. Vi foreslår at titer test skal tas 30 dager etter rabies vaksine, og eventuelt gi en rabies vaksine til om titer nivået ikke er høyt nok!

Det er heller ikke gitt at alle Norske hunder vil respondere like godt på vaksinen og oppnå høy nok titer". Blodprøver blir jo sjelden tatt av Norske hunder ift både dette og andre sykdommer. Derfor bør denne regelen omfatte alle hunder som er ute på reise med eier! Vi ønsker ikke Rabies til Norge!

Karantene reglene bør det også sees nærmere på! I tillegg til obligatorisk vaksine mot Rabies bør det også innføres ktav til andre vaksiner, blodprøver samt antiparasittbehandling!

STEM NEI til Senterpartiets forslag om å forby gatehunder tilgang til Norge!

Link til høringen: https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2016-2017/dok8-201617-011s/?all=true 

Den 16 februar vil de legge frem hva de har kommet frem til. Så la oss dele dette og samle underskrifter slik at vi får levert disse innen det.

visit us on www.dogrescuenorway.com 

Or on facebook https://m.facebook.com/dogrescuenorway/

Say No to the Centre Party's (Senterpartiet/Political party) proposal to prohibit street dogs access to Norway! Yes to tighter restrictions!

Record number of pets were brought into Norway through Oslo Airport last year. FSA is concerned over the large number of dogs coming into the country, and the political party SP(Political party) requires that imports of street dogs must be stopped.

It is with deep disappointment that we see that SP(Political party)  in Norway come with so-called easy solutions to this great challenge. Several Eurpean countries has aknowledged that they have a problem with their Street dog policy, and imports of these to Norway. We as a responsible organization have several questionmarks to this sometimes populist "solution"! (easy way out)

The concept of a record number applies to all dogs, and only a few of them were so-called "street dogs"! This was all introduction of dogs, incl. Owned Norwegian dogs and breeds imported from abroad including breeding. Only a few of this numbers are street dogs!

And what is really the definition of a stray dog? Here is obviously a lot of spectrum and partly erroneous interpretation such as so-called contraband dogs! Something we definitely do not support!

 All dogs that are imported to Norway should be vaccinated and tested Chip and neutered. Norway must unless there is cause for concern something that SP(Political party) scare politics shows, create custom rules, we can not hide behind the EU directives, as long as we have the full flexibility to introduce special rules, as we did in relation to commercial imports from Romania. We suggest titer test shall be 30 days after rabies vaccine, and optionally provide a rabies vaccine to the titer level is not good enough!

It is not certain that all Norwegian dogs will respond equally well to the vaccine and achieve high enough titer. "Blood samples are rarely taken by Norwegian dogs relation both this and other diseases. Therefore, this rule should include all dogs that are out traveling with their owner! We do not want Rabies to Norway!

Quarantine rules should also be reconsidered! In addition to mandatory vaccination against rabies there should also be introduced requirements for other vaccines, blood tests and antiparasitic treatment!

VOTE NO to the Centre Party's proposal to prohibit street dogs access to Norway!Today: Dog Rescue Norway is counting on you

Dog Rescue Norway needs your help with “Dog Rescue Norway : NEI til Senterpartiets forslag om å forby gatehunder tilgang til Norge!”. Join Dog Rescue Norway and 5,647 supporters today.