Devlet ve özel okulların 9. sınıf kontenjanlarının nitelikli olarak arttırılması talebi

Devlet ve özel okulların 9. sınıf kontenjanlarının nitelikli olarak arttırılması talebi

9.523 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.
Başlama tarihi:
Muhatap:
Ziya Selçuk ve

Bu kampanya neden önemli?

T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI,

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SN. ZİYA SELÇUK,

KONU : 2020-2021 öğretim yılına yönelik 9. sınıf kontenjanlarının artırılması ve 2019-2020 öğretim yılındaki LGS sınavındaki yaş kriterinin kaldırılması talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

(1) 30.03.12 tarihinde kabul edilen ve 2012-2013 yılından itibaren uygulanmaya başlayan, kamuoyunda “4+4+4 eğitim yasası” olarak bilinen 6287 sayılı yasa ile eğitim sisteminde birçok değişiklik yapılmıştır.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri ise 2012-2013 eğitim öğretim yılının Eylül ayı sonunda 66 ayını (5,5 yaşını) dolduracak çocukların da zorunlu olarak 1. sınıfta okula başlatılmasıdır. Ayrıca, aynı yasayla 60-66 aylıkların da ailelerinin isteği üzerine ilkokula başlamasına imkân tanınmıştır.

Böylece, 2012-2013 öğretim yılında 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesiyle, sadece 2006 doğumlu 72 ayını dolduran öğrenciler değil, onlarla birlikte 2007 doğumlu öğrenciler de 1. sınıfa başlamıştır. O dönem Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) paylaştığı verilere göre; 66 aylık 448 bin 517, 60 aylık ise 163 bin çocuk birinci sınıfa kayıt yaptırmıştır.

(2) Bu yılki eğitim döneminde ise yukarıda belirtilen bu öğrenciler 8. sınıfa başlayacaklardır. Böylece 2019-2020 öğretim yılında 8. sınıfta okuyan öğrenci sayısı geçmiş yıllarda olduğu gibi 1,2 milyon değil, yaklaşık 1,8 milyon olacaktır.[1]

Her yıl ortalama 1,2 milyon çocuk 1. sınıfa başlarken, bu yasanın uygulandığı 2012-2013 öğretim yılında, 611 bin 517 ‘’fazla’’ sayıda çocuk okula başladığından 2019-2020 öğretim yılında 8. sınıfta okuyan öğrenci sayısı önceki yılların yaklaşık 1,5 katıdır.

Bu itibarla, sınavla girilen okul kontenjanlarının artırılmaması halinde bu okullara girebilen öğrenci oranı önemli ölçüde azalacak ve %13’ten %8,8’e gerileyecektir.

Başka bir ifade ile, 2019 yılında sınava giren öğrencilerin yaklaşık %13’ü sınavla öğrenci alan okullara girebilmişken kontenjanlar artırılmazsa, (sistemde daha az öğrenci varken bile yetersiz olan) bu oran 2020 yılında %8,8’e düşecektir. [2]

Böylece, 2020 yılında ortaöğretime başlayacak bu öğrencilerin, eğitim hakkından diğer öğrencilere kıyasen eşit şekilde yararlanmalarını engelleyecek şekilde; 2012-2013 öğretim yılında eğitim hayatlarına başlayan 1,8 milyon öğrenci, sadece 4+4+4’e geçiş yılına denk geldikleri için, sınavla öğrenci alan okullara, önceki yıllarda okula başlayan öğrencilerin neredeyse yarısı oranında yerleşme imkanı bulabilecek. Bu durum açıkça hakkaniyete aykırılık teşkil etmektedir.

(3)  4+4+4 sistemine geçiş yılı olan 2012-2013 öğretim yılında, buna benzer bir mağduriyeti engelleyebilmek amacıyla, muhterem Bakanlığınızın katkılarıyla, gerek devlet gerekse özel okulların 1. Sınıfları için fazladan sınıflar açılarak artan öğrenci sayısına yönelik ‘’yer’’ talebi karşılanmış ve artan öğrenci sayısı doğrultusunda sınıf öğretmeni başta olmak üzere ek istihdam yaratılarak çözüm yolları oluşturulmuştur. 2020 yılında da sınavla öğrenci alan okullarda kontenjan artırılmasına yönelik çözümlerin aynı şekilde planlanması ve ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Kontenjan artırımı konusunun, tıpkı sisteme geçiş senesinde 1. sınıflara yönelik çözüm üretildiği gibi 2020-2021 öğretim yılı için de, bu kez 9. sınıflar nezdinde hem özel hem de devlet okullarının önceliğine alınmasını ve çözüm üretilmesini talep ediyoruz.
 

(4) Buna ek olarak, nakil uygulaması da dâhil olmak üzere, LGS’de yerleştirme önceliği tanıyan yaş kriterlerinin de değişmesi gerekmektedir. Aksi halde, 2020 yılında sınava girecek 2007 doğumlu 611 bin çocuk, (2006 doğumlu 1,2 milyon çocuktan sırf  6 ay daha küçük diye) ‘’yaş’’ kriterinden faydalanarak haksız bir avantaj sağlayacaktır. Mağdur olan 2006 doğumlu 1,2 milyon diğer çocuk açısından ise eğitimde eşitlik hakkının ihlaline varabilecek büyük bir dezavantaj teşkil edecektir.

Sınavla öğrenci alan özel ve devlet okullarına girişte “küçük yaşa öncelik” kriterinin uygulanmamasını talep ediyoruz.
 

(5) Anayasamızın 10. maddesiyle kanun önünde eşitlik ve eşit muamele görme hakkı, 42. maddesiyle ise eğitim ve öğrenim hakkı garanti altına alınmıştır. Bununla beraber, milli eğitim sistemimiz özelindeyse, Milli Eğitim Bakanlığı’nın faaliyetlerinin esas dayanaklarından olan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 4. ve 8. maddelerinde eşitlik ve özellikle de fırsat ve imkân eşitliği ilkesi eğitim sistemimizin temel ilkelerinden biri olarak benimsenmiştir. Sayın Bakanlığınızın bu konudaki hassasiyetli yaklaşımına ve bu doğrultudaki çalışmalarına duyduğumuz güven tam olmakla birlikte, 2020’de LGS’ye girecek öğrencilerin sayıları dikkate alınarak sınavla giriş sağlayan özel ve devlet okullarındaki kapasitelerin arttırılması ile yaş kriteri avantajının kaldırılması talebiyle sayın makamınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

(6) Yukarıda kısaca izah olunmaya çalışılan sebepler doğrultusunda ve ilgili Anayasa, kanun ve mevzuat hükümleri uyarınca, 2012-2013 öğretim yılında eğitim hayatına başlayıp 2020’de LGS’ye girecek olan öğrencilerin, eğitim hakkından önceki yıllarda sınava giren öğrencilerle eşit şekilde yararlanabilmelerini sağlayabilmek amacıyla Sayın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birtakım önlemler alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda;

(a)  İlk olarak, 2019-2020 öğretim yılına özel olarak %50 oranında artan öğrenci sayısı dikkate alınarak, başta sınavla öğrenci alanlar olmak üzere tüm özel ve devlet okullarının 9. sınıf kontenjanlarının arttırılmasını talep ediyoruz.

(b)  Bununla beraber, aynı yıl birlikte eğitim hayatına başlayan 2006 ve 2007 doğumlu öğrencilerden 2006 doğumluların yaş farkından dolayı mağduriyet yaşamaması amacıyla, sınavla öğrenci alan özel ve devlet okullarına girişte 2020 LGS’de yaş kriterinin ve “küçük yaşa öncelik” uygulamasının kaldırılmasını talep ediyoruz.

 

Saygılarımızla,

LGS 2020’ye girecek çocukların anne ve babaları

 [1] 2019 yılında 8. sınıfı tamamlayan 1 milyon 210 bin 212 öğrenciden 1 milyon 74 bin 13’ü 2019 LGS’ye başvururken, 2020 yılında bu sayı 1,8 milyonu bulabilecek. LGS’ye katılımın yüzde 88’in üzerinde olduğu düşünüldüğünde sınava yaklaşık 1,6 milyon öğrenci girecek. Her ne kadar rapor zorunluluğu ortadan kaldırılmış olsa da 2013-2014 öğretim yılında da yine 400 binin üzerinde çocuk 1. sınıfa başladı. Yani 2021 yılında da sınava girecek öğrenci sayısı yüksek olacak.

[2] 2019 yılında 8. sınıfı tamamlayan 1 milyon 210 bin 212 öğrenciden 1 milyon 74 bin 13’ü 2019 LGS’ye başvurmuş, bu öğrencilerin 139.600’ü (%13=139.600/1.074.013) sınavla öğrenci alan 1526 okula yerleşmişti. 2020 yılında sınava yine aynı oranda (%88) öğrencinin başvurması ve kontenjanların artırılmaması halinde bu okullara girebilecek öğrenci oranı (%8,8) hesaplaması: ((%8,8=139.600/(1.800.000*0,88)) Okulların yetersiz kapasitesi sadece sınavla öğrenci alan okullar için değil, aynı zamanda sınavsız öğrenci alan okullar için de geçerli. MEB’in gerek devlet okulları gerekse özel okullar nezdinde kontenjan artırıma yönelik çözümleri ivedilikle planlaması ve hayata geçirmesi gerekiyor.

Kaynakça:

Kaynakça: http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_06/24094730_2019_Ortaogretim_Kurumlarina_Iliskin_Merkezi_Sinav.pdf

9.523 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.