Sözleşmeli Diyanet Personeline Kadro Talebi

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


                                   T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MAKAMINA


Devlet memurları, 657 sayılı Kanunu’nun 4/A ve 4/B maddeleri uyarınca istihdam edilmektedir.
Görev, yetki ve sorumlulukları aynı olan, aynı unvanı taşıyan memurlar aynı yasanın farklı maddeleri uyarınca istihdam edilmekte ve bu memurlar arasında idari, mali ve sosyal hakları açısından farklılıklar bulunmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde sözleşmeli personelin istihdamına yönelik 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a 09.07.2018 tarihli ve
30473 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 141. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendi ile anılan Kanuna eklenen “Sözleşmeli personel istihdamı” başlıklı 10/A maddesi eklenmiş ve düzenleme yapılmıştır. Anılan madde kapsamında Başkanlık bünyesinde sözleşmeli olarak görev yapan personel için 3+1 kuralı getirilmiş. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih olan 09.07.2018 tarihinden sonra sözleşmeli olarak atanan personelin 3 yılın sonunda kadrolu olma yolu açılmıştır. 09.07.2018 tarihinden önce 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak atanan ve 2013 yılından beri kadroya geçemeyen sözleşmeli personelin durumu belirsizliğini korumaktadır.
Bu hususlar, Anayasa ile güvence altına alınan eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu eşitsizlik, 4/B statüsünde istihdam edilen memurların gelecek kaygısı taşımasına neden olmakla birlikte nakil taleplerinde sıkıntılar yaşamakta ve dolayısı ile bu durum motivasyonlarını düşürerek hizmetin kalitesini etkilemektedir.
Yukarıda belirtilen hususların dikkate alınarak kamuda istihdam edilen 300 bine yakın sözleşmeli personelin anayasanın eşitlik ilkesine uygun olarak kadroya alınması için ilgili makamlarca gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz.

Gereğinin yapılmasını arz ederiz.