Genç Çiftçi Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Genç Çiftçi Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Başlama tarihi:
3 Aralık 2018
Muhatap:
Cumhurbaşkanlığı ve
İmzalar: 897Sonraki Hedef: 1.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Ahmet Katıksız

Genç Çiftçi Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Üretmek İçin Toprağa Dokunmaya

 

Bizler Anadolu’nun farklı bölgelerinden, farklı şehirlerinden, farklı ilçelerinden, farklı mahallerinden farklılıklarıyla yola çıkarak Konya’da Ülkemizin tarımsal üretimine güçlendirmek ve gençliğin tarımsal üretime katılımını sağlamak için bir araya gelmiş, 81 ilden gençleriz. 3 Bölgede gerçekleştirmiş olduğumuz bölgesel çalıştaylar ve Konya’da gerçekleştirdiğimiz Zirve sonucunda Ülkemiz tarımsal üretimine gençliğin dâhil olması için nelere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymak amacımızdı.

Hazırladığımız bildiri sadece bizim düşüncelerimizden değil, bir araya geldiğimiz veya gelemediğimiz ama sosyal medya üzerinden düşüncelerini aldığımız gençlerinde bakış açısını yansıtmaktadır.

Bizler hayal kuran ve ülkesi için sorumluluk üstlenmek isteyen bireyler olarak diyoruz ki, yaşadığımız coğrafya bizlerin ortak coğrafyası ve farklılıklarımız ile Anadolu adlı coğrafyamızın kalkınması ve büyümesi için taşın altına birlikte elimizi koymalı ve yarınlarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak için birlikte çalışma kültürünü geliştirmeliyiz.

Türkiye olarak büyük bir gençlik potansiyelimiz var. Bizler gençler olarak ayrıştırılmadan ülkemize katkı sunmak ve daha güçlü bir Türkiye’nin inşasında rol üstlenmek istiyoruz.

Bir araya geldiğimiz gençler ile birlikte 5 gün boyunca Konya’da konuştuk, tartıştık ve nihai bir sonuç bildirgesi ortaya koyduk. Sonuç bildirgemizde hem sorunları hem de sorunlara yönelik çözüm önerilerini dile getirdik.

Gençliğin tarımsal üretime ve kırsal kalkınma sürecine dâhil olması için 6 ana başlık belirledik. Fakat öncelikle çiftçilik mesleğine toplum içerisinde gösterilmesi gereken saygının verilmesi ve toplum içerisinde özel bir yerinin olduğunun kabullenilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

GENÇLERİ ÜRETİME NASIL TEŞVİK EDERİZ?

 •  Gençlerin çiftçilik mesleğine yönelebilmeleri için desteklenmesi ve hibe programlarının sayısının arttırılarak, gençliğin gelecek kaygısına sürdürebilir çözüm üretilmesi.
 • Gençlerin tarımsal üretimi öğrenip benimsemesi ve bir yaşam biçimine dönüştürmesi için uygulamalı eğitim merkezleri ve köylerin kurulması.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından genç çiftçi rol model çalışmasının yapılıp, özel olarak belirlenmiş gençlere destekler verilerek, örnek teşkil edecek ve geniş kitleleri peşinden sürükleyecek bireylerin ortaya çıkarılması.
 • Gençliğe yönelik verilen desteklerin etki değerlendirme analizlerinin yapılarak, verilen kaynakların doğru kullanımı sorgulanmalı ve eksiklikler varsa giderilmeli. Özellikle genç çiftçi hibe programında aracı kuruluşların aradan çıkarılarak desteğin doğrudan yararlanıcıya verilmesi.
 • Gençliğin tarımsal üretime dâhil olması için Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı ortaklığında bir eylem planı hazırlanması ve hazırlanan eylem planı doğrultusunda gençlerin gelecek planlaması katkıda bulunulması.
 • Genç Çiftçi kadınların sayısının artması için özel bir programın Tarım ve Orman Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi. Gençliğin daha çok dikkate alınarak, üretim sürecine dâhil olmasına yönelik ilgili bakanlıklar bünyesinde genel müdürlük, daire başkanlığı ve benzeri oluşumların kurulması
 • Gençlerin dünyanın gelişmiş ülkelerindeki iyi uygulamaları yerinde görebilmeleri için uluslararası çalışma ziyaretlerinin destekleneceği bir programın hayata geçirilmesi.
 • Tarıma yönelik ilgiyi arttıran erken yaşlardan itibaren bireylerin tarımsal üretimin içine girmesini teşvik edici çizgi film ve animasyon filmlerin hayat geçirilmesi.
 • Tarıma yönelik sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının gençliğin tarımsal üretime dâhil olması önceliğinde desteklenmesi. 
 • Gençliğe yönelik desteklemeler yapılırken, en az 2 yıl boyunca devlet tarafından sosyal güvenlik priminin karşılanması

GENÇLİĞİN TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NELERDİR?

 • Genç çiftçi kavramının ilgili bakanlıklar tarafından içeriğinin doldurularak, erken yaşlardan itibaren bütün bireylerde aidiyet oluşturmasının sağlanması.
 • Gençlerin çiftçiliğe yönelimi için kamu, stk ve özel sektör işbirliğinin arttırılması ve bu alanlarda gençlere yönelik yeni imkânların oluşturulması.
 • Kırsalda gençliğin yaşamasını teşvik etmesine yönelik iyi uygulamaların sayısının arttırılması ve sosyal imkânların geliştirilmesi.
 • Gençlerin çiftçilik mesleğini öğrenmeleri için uygulamalı ve teorik olarak kazanımlar elde edebilecekleri mekanizmaların kurulması.
 • Kooperatifleşmenin devlet kontrolünde bilinçli bir şekilde genç çiftçilerin üretime dâhil olmasına yönelik sağlanması.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği ve koordineli çalışacak genç çiftçi destek biriminin kurulması.
 • Çiftçi haklarının korunması ve özellikle gençlerin çiftçilik mesleğini tercih etmesine yönelik erken emeklilik, vergi indirimi, SGK desteği ve yıpranma payı verilmesi.
 • Gençlerin ileri teknoloji ürünler kullanarak, tarımsal üretimi modern bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için mekanizasyon desteğinden ayrıcalıklı olarak yararlanmaları.
 • Gençliğin kırsalda yaşama dâhil olması için altyapı eksikliklerinin iyileştirilmesi ve sosyal yaşamın güçlendirilmesi.
 • Kırsal ve kentsel alandaki yaşam standardı farkının en aza indirgenmesi. Özelikle kentsel alanlarda kurulan AVM’lerin kırsal alana doğru taşınması ve kırsaldaki insanların şehir yaşamına daha kolay erişiminin sağlanması.
 • Yeni tarım teknolojileri ile gençlerin tarımsal üretime dâhil olması ve özellikle katma değeri yüksek ürünlerin üretilerek, gelir düzeyinin arttırılması için coğrafyaların ayrı ayrı kimliklerinin oluşturularak, belirlenen başlıklar doğrultusunda desteklerin verilmesi.
 • Kırsalda yaşayan gençlere yönelik tarımsal eğitim yayım çalışmalarının yapılması.

ÇİFTÇİLİK MESLEĞİNİN SAYGINLIĞININ ARTTIRILARAK KIRSALDA GENÇLERİN YAŞAMASI İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

 • Kırdan kente göçü engellemeye yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi ve kırsalın sağlık, eğitim, ulaşım, sosyal yaşam, iletişim ve altyapı eksikliklerinin tamamlanarak kırsal yaşamın cazip hale getirilmesi
 • Çiftçilik mesleğinin meslekler arasında önemli bir yeri olduğunu ve özellikle “köylü milletin efendisidir” anlayışından gelen bir toplum yapısı içerisinde olması gereken konuma ulaştırmak adına kamu spotu, çizgi film, kısa film, belgesel ve reklamlar ile toplumsal algının değiştirilmesi.
 • Çiftçilik mesleğinin toplumsal zeminde karşılık bulması için yeni bir tanımlamaya gidilmesi. Özellikle tarım işçilerinin üniforma tanımlamasının saygınlık uyandıracak şekilde yeniden yapılması.
 • Erken yaşlardan itibaren bireylerin çiftçilik mesleğine olan saygısını arttırmak adına eğitim müfredatı içerisine teorik ve uygulamalı bir şekilde derslerin yerleştirilmesi.
 • Tarım alanında çalışan emektarların hikayelerini içeren kısa ve uzun metrajlı filmler çekilerek mesleğin özendirilerek yeni nesillere sevdirilmesi.

GENÇLERİN TARIMSAL ÜRETİM SİSTEMİ İÇERİSİNDE DÂHİL OLMASI İÇİN EĞİTİM ALANINDA YAPILMASI GEREKENLER

 • Okul öncesi seviyesinde uygulanan eğitim müfredatına tarımsal üretime sevgiyi ve ilgiyi arttıracak içeriklerin eklenmesi. (İhtisaslaşmış anaokulları. Örnek: Ekolojik Anaokulu)
 • Tarım alanında teknik mesleki eğitim liselerinin sayısının arttırılması ve tarım dışı eğitim veren liselerde de tarımsal bilgilendirmeyi sağlayacak derslerin müfredata eklenmesi.
 • Tarım alanında ihtisaslaşmış üniversite ve meslek yüksekokullarının sayısının arttırılması. Özellikle tarım alanındaki öğrencilere uygulamalı ders içerikleriyle ilgili sahayı daha iyi tanıyacak alanlar oluşturulması.
 • Halk eğitim merkezi gibi yapıların klasik anlayıştan uzaklaşarak, toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimi teşvik edici içeriği içerinde barındıran kurslar açmaları.
 • Tarım alanında teknolojik üretimin teşvik edilmesine yönelik özel bir ar-ge programının hayata geçirilmesi ve gençliğin fikirlerinin önemsenmesi.
 • Tekno-tarım fuarlarının yaygınlaştırılması ve özellikle gençlerin ve öğrencilerin bu fuarları ziyaretlerinin sağlanması.
 • İlk orta ve lise eğitim müfredatına tarımla ilgili teşvik edici uygulamalı derslerin eklenmesi. Özellikle okulların bahçelerine gençlerin kazanım elde edebilecekleri uygulama bahçelerinin kurulması.
 • Gençliğin hayal kurma gücüne destek verilmesi ve tarım alanındaki mesleklerin bilinçli bir şekilde tercih edilmesinin teşvik edilmesi.
 • Gençlerin yoğun bir şekilde zamanlarını geçirdikleri internet teknolojileri içerisinde kazanımlar elde edebilecekleri uygulama ve web sitelerinde tarımsal girişimciliğin teşvik edilmesi.
 • Okul öncesi dönemden itibaren bireylerin bütün eğitim ve öğretim yaşamları süresince gönüllülük temelli eğitimler almalarının teşvik edilmesi ve tarımsal alanda gönüllülük faaliyetlerinde bulunabilecekleri ders içeriklerinin müfredata eklenmesi.
 • Gençlerin çiftçilik mesleğini benimseyebilecekleri derslerin ve derslere yönelik staj uygulamalarının müfredata işlenmesi.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yaz dönemlerini kapsayan tarım eğitim kampı uygulamasının hayata geçirilmesi.
 • Üniversite okuyan gençlerin üniversite eğitimi sonrasında kentsel alanda ara eleman veya alt sektörlerde çalışmak yerine kırsal alanlarda üretim sürecine dâhil olabilmelerini teşvik etmek amacıyla bilinç oluşturulması.

TARIMSAL ÜRETİMDE TEKNOLOJİNİN GENÇLER TARAFINDAN KULLANILMASINA YÖNELİK ÖNERİLER

 • Akıllı tarım sistemleri ile bilimsel tarım yapılarak çiftçiliğinin prestijinin yükseltilmesi.
 • Belediyeler bünyesinde “çocuk teknolojik tarım evleri” oluşturulup, çocukların toprak ve tarım teknolojisi ile buluşmasının sağlanması.
 • Tarım 4.0 teknolojisine gençlerin entegre edilerek, ar-ge çalışmalarını desteklenmesine yönelik kurum ve yapıların oluşturulması.
 • Akıllı tarım faaliyetleri ile tarım metotlarının geliştirilmesi ve kadınların tarıma katılımının ve görünürlüğünün arttırılması.
 • Tarım alanında dünyadaki iyi tarım uygulamaları ve teknolojik gelişmeleri gençlerin takip edebilmesine yönelik bir değişim programının hayata geçirilmesi.
 • Tarım alanında gençlerin teknolojik üretim sürecine dâhil olabileceği bir araya gelip, ar-ge çalışması yapabileceği modern köylerin hayata geçirilmesi ve kurulması.
 • Tarım 4.0 kapsamında Gençlere teknolojik tarımsal üretime yönelik robotik kodlama, dron kullanımı, yapay zekâ, gömülü sistem, akıllı sulama sistemleri, karekod uygulaması ve gprs vb. alanlarında eğitim verilmesi.
 • Gençlerin tarıma olan ilgilerin arttırmak için zamanlarını yoğun bir şekilde geçirdikleri bilgisayar oyunları alanında tarıma teşvik edici uygulamaların tasarlanması.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile çiftçilik mesleğinin geçmişten geleceğe uygulamalarının yer alacağı tarımsal bilim merkezlerinin kurulması.
 • Tarım alanında akıllı telefonlara yönelik yenilikçi yaklaşımların paylaşıldığı akıllı uygulamaların üretilmesi.
 • Tarım alanındaki teknolojilerin ve iyi tarım uygulamaların çiftçiler arasında paylaşımının yapılabileceği Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda bir platformun oluşturulması.

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİME GENÇLİĞİN DÂHİL OLABİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

 • Gençliğe verilen teşvik ve desteklerde bürokratik engellerin azaltılması.
 • Bürokrasinin gençlik dostu uygulamalarla hareket etmesi.
 • Gençliğin risk alarak üretim sürecine dâhil olabilmesi için gözünün korkutulmaması.
 • Kırsalda arazisi olmayan ve tarımsal üretim yapmak isteyen gençlere yönelik arazi tahsisi uygulamasının hayata geçirilerek TOKİ tarafından tarım-köy projesinin hayata geçirilmesi.
 • Tıbbi aromatik ve endemik tarım ürünlerini yetiştirmek isteyen genç çiftçilere ilave desteklerin sağlanması.
 • Katma değeri yüksek ürünler üreten gençlerin ilave destekler ile teşvik edilmesi.
 • Pazar oluşturacak şekilde ürün kimliği uygulamasının ülke çapında hayata geçirilmesi.
 • Genç çiftçi hibe desteklerinde yararlanıcılar tarafından dile getirilen hayvanların değerinin verilen hibe desteğinin altında olması ve hayvan ırkının coğrafyaya uygun olmaması nedeniyle getirilen eleştirilerin dikkate alınarak desteklerin verilmesi.
 • Hayvansal ve bitkisel üretimde ülke kalkınmasına gençlerin katkı sunabilmesi adına Grigori Petrov’un beyaz zambaklar ülkesinde kitabında anlattığı gibi örnek modellerin hayata geçirilmesi.

 

SONUÇ:

Bizler 81 ilden bir araya gelen gençler olarak biliyoruz ki, ülkemizin tarımsal üretimini güçlendirmek ve kalkınmasını sağlamak biz gençlerin elinde. Üzerimize yüklenen sorumlukların farkında bir şekilde geleceğin müreffeh Türkiye’sine ulaşmak adına çalışmak ve yenilikçi yaklaşımlar ile üretim süreci içerisine dâhil olmak adına bundan sonraki süreçte de üzerimize düşen görevleri yerine getirmek konusunda kararlıyız. Ama bizler biliyoruz ki, ülkemizin kalkınma sürecine katkı sunabilmemiz için kurum ve kuruluşların gençlik dostu bir yaklaşım ile yapılandırılması ve yeni destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerekiyor.

Bizler gelecek kaygısı yaşayan gençler olarak sadece devletten bekleyen anlayışın yerini üretim temelli girişimci anlayışın alması adına kararlı bir şekilde sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve toplumsal bir algı yönetimi ile bizim dışımızdaki gençleri de sürecin içerisine dâhil etmeye kararlıyız.

İnanıyoruz ki yarının Türkiye’si bugünün gençlerinin inançlı mücadelesi ile inşa edilecek ve bunu sağlayacak olanda biz ve bizim dışımızdaki gençlerin ortak mücadelesidir.

Unutmayalım ki, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile rekabet etmemizin yolu üretimden geçiyor. Bizler üretmek konusunda kararlıyız. Fakat biliyoruz ki, önümüzdeki engeller kaldırılmadığı ve desteklenmediğimiz vakit kaybeden hepimiz olacağız.

İnandıklarımız ve ortaya koyduğumuz somut öneriler doğrultusunda çiftçilik mesleğinin hak ettiği değeri görmesi ve toplum içerisinde saygın bir meslek olarak tercih edilmesi için gençliğin ortak sesi ile “üretmek için toprağa dokunmaya” diyoruz.

Bu bildiriye sende katılıyorsan önce imzala sonra tanıdığın insanlara göndererek bir imza da sen attır!!

Hemen destekle
İmzalar: 897Sonraki Hedef: 1.000
Hemen destekle