Petición cerrada

Conselleria de Salut de Catalunya: Reconsiderin l'avantprojecte de llei de les cigarretes electròniques / Reconsideren el anteproyecto de ley de los cigarrillos electrónicos

Esta petición ha conseguido 2.904 firmas


Sr. conseller de Salut,

Per mitjà d’aquesta carta, els sotasignants, ens dirigim a vostè amb referència al seu anunci del 21 de novembre del 2013, sobre la presentació de l'avantprojecte de llei per a la regulació de l'ús del vaporitzador o cigarret electrònic, incloent-ho en l'àmbit de la denominada “llei del tabac”.

Referent a això desitgem fer cinc aclariments que considerem que han de saber tots els ciutadans:

1- Inhalar el vapor d'aquests dispositius electrònics no és fumar. No hi ha combustió.

2- Les substàncies inhalades no són tabac ni són productes del tabac.

3- Aquests productes poden ser inhalats amb i sense nicotina. La nicotina no és una substància exclusivament present en el tabac, també n’hi ha, per exemple, a les albergínies o als tomàquets i totes les plantes de la família de las solanàcies.

4- La semblança d'alguns d'aquests dispositius electrònics amb els cigarrets convencionals és exclusivament de tipus estètic, és a dir, molts imiten la forma dels cigars o cigarrets i emeten un vapor que visualment –i tan sols visualment- és similar al fum procedent de la combustió del tabac.

5- Aquesta semblança estètica no ha de ser criticable, al contrari, es la seva màxima virtut. Aquesta qualitat pot acreditar-la qualsevol usuari d'un vaporitzador electrònic i exfumador.

Fets aquests aclariments, els ciutadans han de saber que hi ha gran quantitat d'estudis que acrediten que els vaporitzadors electrònics no són causa de cap problema de salut pública. Al peu d'aquest document es relacionen les referències a estudis realitzats. Malgrat els nombrosos testimonis favorables recollits, no hi ha la certesa científica que la utilització del vaporitzador electrònic constitueixi un mètode terapèutic per abandonar l'hàbit de fumar, però veient el document presentat en el qual es recullen les recomanacions que el Consell Assessor sobre Tabaquisme realitza a l'Agència de Salut Pública de Catalunya,
(http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/d...*dfcf6211f1.pdf), queda patent que l'única justificació per regular l'ús del vaporitzador electrònic, aplicant-hi les mateixes prohibicions que al tabac, està fonamentada tan sols en la semblança estètica. En paraules de l'òrgan assessor de l'Agència de Salut:

“ Els cigarrets electrònics emeten vapors... i el seu ús recorda clarament el dels cigarrets convencionals. Per aquest motiu, s'hauria de promoure el desenvolupament de normes que prohibeixin el seu ús en els mateixos llocs on actualment està prohibit fumar cigarrets de tabac en virtut de la Llei 28/2005 i les seves modificacions posteriors”.

Creiem que establir una prohibició de l'ús dels vaporitzadors electrònics en els establiments públics, per una senzilla semblança estètica amb els cigarrets convencionals, sense quedar demostrat en absolut -sinó tot el contrari- que l'ús ocasioni un problema de salut per a tercers, és un despropòsit jurídic, a més d'una clara agressió a la llibertat dels ciutadans, encara que siguin una minoria.

Per tot això, li demanem que reconsideri la presentació d'avantprojecte de llei per a la regulació de l'ús del vaporitzador o cigarret electrònic, i no l’inclogui en l'àmbit de la denominada “llei del tabac”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sr. Conseller de Salut,

Por medio de la presente, los abajo firmantes, nos dirigimos a usted en referencia a su anuncio, el pasado día 21 de Noviembre de 2013, de presentación de anteproyecto de ley para la regulación del uso del vaporizador o cigarrillo electrónico, incluyéndolo de hecho en el ámbito de la denominada Ley del Tabaco.   A este respecto deseamos hacer cinco aclaraciones que consideramos deben ser conocidas por todos los ciudadanos:

1- Inhalar el vapor de estos dispositivos electrónicos no es fumar. No existe combustión.
2- Las sustancias inhaladas no son tabaco ni son productos del tabaco.

3- Estos productos pueden ser inhalados con o sin nicotina. La nicotina no es una sustancia exclusivamente presente en el tabaco, también lo está, por ejemplo, en las berenjenas o en los tomates.

4- El parecido de estos dispositivos electrónicos con los cigarrillos convencionales es única y exclusivamente de tipo estético, es decir, son fabricados imitando la forma de los cigarros o cigarrillos y emiten un vapor que visualmente –y solo visualmente- es similar al humo procedente de la combustión del tabaco.

5- Este parecido estético no debe ser reprochable. Por el contrario, es su mayor virtud. Esta cualidad puede acreditarla cualquier usuario de un vaporizador electrónico ex-fumador.

Hechas estas aclaraciones, los ciudadanos deben ser informados de que existen multitud de estudios que acreditan que el uso de los vaporizadores electrónicos no son causa de ningún problema de salud pública. Al final de este documento se relacionan las referencias a estudios realizados. A pesar de los incontables testimonios favorables recogidos, no existe la certeza científica, por el momento, de que el uso del vaporizador electrónico constituya una alternativa para abandonar el hábito de fumar, pero a la vista del documento presentado en el que se recogen las recomendaciones que el Consell Asesor sobre Tabaquismo realiza a la Agencia de Salud Pública de Catalunya,
(http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/d...dfcf6211f1.pdf), queda patente que la única justificación para regular el uso del vaporizador electrónico aplicando a éste las mismas prohibiciones que al tabaco, esta fundamentada en el parecido estético de ambos. En palabras del órgano asesor de la Agencia de Salud:

“ Los cigarrillos electrónicos emiten vapores... y su uso recuerda claramente el de los cigarrillos convencionales. Por este motivo, se debería promover el desarrollo de normas que prohíban su uso en los mismos lugares donde actualmente está prohibido fumar cigarrillos de tabaco en virtud de la Ley 28/2005 y sus modificaciones posteriores”.


A nuestro parecer, establecer una prohibición al uso de los vaporizadores electrónicos en los establecimientos públicos, por un mero parecido estético a los cigarrillos convencionales, sin quedar demostrado en absoluto -sino todo lo contrario- que tal uso ocasione un problema de salud para terceros, es un autentico despropósito jurídico, además de una clara agresión a la libertad de los ciudadanos, aunque estos constituyan una minoría.   Por todo ello, le rogamos que reconsidere la presentación de anteproyecto de ley para la regulación del uso del vaporizador o cigarrillo electrónico, no incluyéndolo de hecho en el ámbito de la denominada Ley del Tabaco.  

Estudis / Estudios

Igor Burstyn, doctorado. Agosto de 2013

http://publichealth.drexel.edu/SiteData/docs/ms08/f90349264250e603/ms08.pdf

 

Cytotoxicity la evaluación de vapor de cigarrillo electrónico extraen sobre mammalian cultivado fibroblasts (la ClearStream-vida): Comparación con el cigarrillo de tabaco.

Giorgio Romagna1, Elena Allifranchini1, Elena Bocchietto1, Stefano Todeschi1, Mara Esposito1, y E Konstantinos. Farsalinos2. Junio de 2013

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/08958378.2013.793439

 

Etter, J.-F., Zäther, E. and Svensson, S. (2013), Analysis of refill liquids for electronic cigarettes. Addiction. doi: 10.1111/add.12235

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12235/abstract

 

Alliance Technologies. Characterization of Liquid "Smoke Juice” for Electronic Cigarettes. 15 July 2009.

http://cdn.johnsoncreeksmokejuice.com/downloads/JCE_GCMS_Report.pdf

 

Alliance Technologies. Characterization of Regal Cartridges for Electronic Cigarettes. 23 September 2009.

http://truthaboutecigs.com/science/8.pdf

 

Alliance Technologies. Characterization of Regal Cartridges for Electronic Cigarettes - Phase II. 12 November, 2009.

http://truthaboutecigs.com/science/9.pdf

 

Alliance Technologies. Chemical Composition of "Instead" Electronic Cigarette Smoke Juice and Vapor. 9 December 2009.

http://truthaboutecigs.com/science/13.pdf

 

Analyze. Materials Characterization Report-Crown 7 Electronic Cigarette. June 28, 2007.http://truthaboutecigs.com/science/16.pdf

 

Ben Thomas Group, LLC. Study to Determine Presence of TSNAs in NJOY Vapor. December 9, 2009. Report.

http://www.casaa.org/uploads/Study_TSNAs_in_NJOY_Vapor.pdf

(accessed April 2012)

 

Cahn Z, Siegel M. Electronic cigarettes as a harm reduction strategy for tobacco control: A step forward or a repeat of past mistakes? Journal of Public Health Policy advance online publication 9 December 2010; doi: 10.1057/jphp.2010.41.

http://www.palgrave-journals.com/jphp/journal/v32/n1/full/jphp201041a.html

 

Eurofins Dr. Specht Laboratorien. Nitrosamines in Aroma Fluid for E-cigarettes. August 8, 2011.

http://clearstream.flavourart.it/site/wpcontent/uploads/DATI/vari/nitrosaminanalyse%20Virginia%2018.pdf

 

Evans Analytical Group. Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS) Analysis Report. Job Number

C09Y8961. 21 Jul 2009.

http://truthaboutecigs.com/science/14.pdf

 

Exponent Health Sciences. Technical Review and Analysis of FDA Report: "Evaluation of e-cigarettes.” July 30, 2009.

http://www.casaa.org/uploads/Exponent_Response-to-the-FDA-Summary.pdf

 

Exponent Health Sciences. 2009. NJOY e-cigarette health risk assessment [Internet]. Cited 2 Dec 2011. Available at:

http://truthaboutecigs.com/science/5.php

 

Goniewicz ML, Kuma T, Gawron M, Knysak J, Kosmider L. Nicotine Levels in Electronic Cigarettes. Nicotine Tob Res. 2012 Apr 22.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22529223

Full Text:

http://guidetovaping.com/wp-content/uploads/2012/05/Nicotine-Levels-in-Electronic-Cigarettes.pdf

 

Hadwiger ME, Trehy ML, Ye W, Moore T, Allgire J, Westenberger B. Identification of amino-tadalafil and rimonabant in electronic cigarette products using high pressure liquid chromatography with diode array and tandem mass spectrometric detection. J Chromatogr A. 2010 Nov 26;1217(48):7547-55. Epub 2010 Oct 11.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20980012

 

Laugesen M. Safety Report on the Ruyan® e-cigarette Cartridge and Inhaled Aerosol. 10- 30-2008. Christchurch, New Zealand, Health New Zealand Ltd. Ref Type: Report.

http://www.healthnz.co.nz/RuyanCartridgeReport30-Oct-08.pdf

 

Laugesen M. Second Safety Report on the Ruyan® e-cigarette Cartridge and Inhaled Aerosol. 9 Apr 2008. Christchurch, New Zealand, Health New Zealand Ltd. Ref Type: Report.

http://www.healthnz.co.nz/2ndSafetyReport_9Apr08.pdf

 

Laugesen M. Comparison of vapor components to cigarette smoke toxicants.

http://www.healthnz.co.nz/ECigsExhaledSmoke.htm

 

Laugesen M. Ruyan® E-cigarette Bench-top tests. Poster 5-11, Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT) Dublin, April 30, 2009.

http://www.healthnz.co.nz/DublinEcigBenchtopHandout.pdf

 

Laugesen M, Thornley S, McRobbie H, Bullen C. 2008. How safe is an e-cigarette? The results of independent chemical and microbiological analysis [Internet]. Cited 1 Dec 2011.

http://www.healthnz.co.nz/Portland2008ECIG.pdf

 

LPD Laboratory Services, Blackburn MicroTech Solutions Ltd. Analysis of Components from Gamucci Electronic Cigarette Cartridges, Tobacco Flavour Regular Smoking Liquid. Report Number: E98D

http://truthaboutecigs.com/science/7.pdf

 

McAuley TR, Hopke PK, Zhao J, et al. Comparison of the effects of e-cigarette vapor and cigarette smoke on indoor air quality. Inhal Toxicol 2012; 24:850-857.

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/08958378.2012.724728?journalCode=iht

 

Pellegrino RM, Tinghino B, Mangiaracina G, Marani A, Vitali M, Protano C, Osborn JF, Cattaruzza MS. Electronic cigarettes: an evaluation of exposure to chemicals and fine particulate matter (PM). Ann Ig. 2012 Jul-Aug;24(4):279-88. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22913171

 

Romagna G,Zabarini L, Barbiero L, Bocchietto E, Todeschi S. Caravati E, Voster D, Farsalinos K. Characterization of chemicals released to the environment by electronic cigarettes use (ClearStream-AIR project) Is passive vaping a reality? XIV Annual Meeting of the SRNT Europe 2012, Helsinki, Finland.

http://clearstream.flavourart.it/site/wp-content/uploads/2012/09/CSA_Poster.pdf

 

Schripp T, Markewitz D, Uhde E, Salthammer T. Does e-cigarette consumption cause passive vaping? Indoor Air. 2012 Jun 2.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22672560

 

Trtchounian A, Williams M, Talbot P. Conventional and electronic cigarettes (e-cigarettes) have different smoking characteristics. Nicotine Tob Res. 2010 Sep;12(9):905-12. Epub 2010 Jul 19.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20644205

 

Trtchounian A, Talbot P. Electronic nicotine delivery systems: is there a need for regulation? Tob Control. 2011 Jan;20(1):47-52. doi: 10.1136/tc.2010.037259. Epub 2010 Dec 7.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21139013

 

Trehy ML, Ye W, Hadwiger ME, Moore TW, Allgire JF, Woodruff JT, Ahadi SS, Black JC, Westenberger BJ. Analysis of electronic cigarette cartridges, refill solutions, and smoke for nicotine and nicotine related impurities. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies. Volume 34, Issue 14, 2011.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10826076.2011.572213?tab=permissions#tabModule

 

University of Leuven Toxicology Laboratory. "Super Smoker" Expert Report Final Report. 29 June 2007.

http://truthaboutecigs.com/science/15.pdf

 

U.S. Food and Drug Administration. Final Report "Evaluation of e-cigarettes".

http://www.fda.gov/downloads/Drugs/ScienceResearch/UCM173250.pdf

 

Williams M, Talbot P. Variability among electronic cigarettes in the pressure drop, airflow rate, and aerosol production. Nicotine Tob Res 2011;13(12):1276–83.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21994335

 

 Hoy: Anesvap cuenta con tu ayuda

Anesvap necesita tu ayuda con esta petición «Conselleria de Salut de Catalunya: Reconsiderin l'avantprojecte de llei de les cigarretes electròniques / Reconsideren el anteproyecto de ley de los cigarrillos electrónicos». Únete a Anesvap y 2.903 personas que ya han firmado.