Petición cerrada
Dirigida a Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears y 2 otros

Poseu fi a l'actual situació de desemparament que sofreixen els nostres fills i filles!

1.627
firmantes

PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT, PLURILINGÜE I APOLÍTICA!

NI UN DIA MÉS AMB LES AULES BUIDES!

La creació d'aquesta plataforma sorgeix de la necessitat que sentim molts pares d'expressar la nostra postura davant els esdeveniments dels darrers dies, en els quals s'estan veient directament involucrats els nostres fills.

Som molts els que estem en desacord en les retallades que s'estan aplicant a l'educació.

No recolzem les retallades en les beques i en les partides pressupostàries destinades a educació. Tampoc recolzem la reducció del nombre de professors en els centres. Ni l'augment del ràtio d'alumnes per classe (fins a 30 alumnes en Primària, 36 en Secundària i 42 en Batxillerat). Ni la modificació del procés de petició de professors suplents (no s'assignaran suplents per a baixes menors de 10 dies lectius). I un llarg etc.

Però creiem que encoratjar als nostres fills a l'absentisme escolar, tampoc és la solució!

D'altra banda, recolzem la implantació del trilingüisme, però no a qualsevol preu. Entenem que, en l’actual marc econòmic, social i cultural, per als nostres fills és molt beneficiós l'aprenentatge del català, el castellà i l'anglès, a parts iguals. Encara que també entenem que els resultats d'una mala gestió a l'hora d'implantar l'anglès, és contraproduent. Donem per descomptat que és amb l'anglès on hi hauria un problema a l'hora d'implantar-ho, ja que per impartir classes en castellà tots els docents estan sobradament capacitats.

Ens sembla lamentable la manipulació que hi ha hagut per part de certs centres a l'hora d'acollir-se a l'article 20 del TIL, intentant igualar l'aplicació de les classes que s'anaven a impartir en castellà al mateix nivell de “dificultat d'aplicació” de l'anglès, és a dir, com una llengua estrangera més i no com a llengua cooficial.

Per tot això fem una crida a la reflexió i el seny, pel bé dels nostres fills.

Demanem que acabi ja aquesta lluita de titans i que totes les parts implicades prenguin una postura conciliadora i es seguin a dialogar sobre tots aquests punts, el més aviat possible, tenint també en compte les peticions d'aquest manifest, perquè els pares i mares puguem dur a terme, amb normalitat, la nostra obligació moral i LEGAL d'escolaritzar als nostres fills i filles.

També demanem que es mantingui l'educació al marge de la política. L'educació no hauria d’estar influenciada cada 4 anys pel resultat obtingut a les urnes o pel partit polític que entri a governar.

ELS NOSTRES FILLS VOLEN TORNAR A LES AULES!

 

 

 

¡Por una Educación PÚBLICA DE CALIDAD, PLURILINGÜE Y APOLÍTICA!

¡NI UN DÍA MÁS CON LAS AULAS VACÍAS!

La creación de esta plataforma surge de la necesidad que sentimos muchos padres de expresar nuestra postura ante los acontecimientos de los últimos días, en los que se están viendo directamente involucrados nuestros hijos. 

Somos muchos los que estamos en desacuerdo en los recortes que se están aplicando en educación.  

No apoyamos los recortes en las becas ni en las partidas presupuestarias destinadas a educación. Tampoco apoyamos la reducción del número de docentes en los centros. Ni el aumento del ratio de alumnos por clase (hasta 30 alumnos en Primaria, 36 en Secundaria y 42 en Bachillerato). Ni la modificación del proceso de petición de profesores suplentes (no se asignarán suplentes para bajas menores de 10 días lectivos). Y un largo etc.  

Pero creemos que alentar a nuestros hijos al absentismo escolar, ¡tampoco es la solución! 

Por otro lado, apoyamos la implantación del trilingüismo pero no a cualquier precio. Entendemos que, en el actual marco económico, social y cultural, para nuestros hijos es muy beneficioso el aprendizaje del catalán, el castellano y el inglés, a partes iguales. Aunque también entendemos que los resultados de una mala gestión a la hora de implantar el inglés, es contraproducente. Damos por supuesto que es con el inglés donde habría un mayor problema a la hora de implantarlo, ya que para impartir clases en castellano todos los docentes están sobradamente capacitados. 

Nos parece lamentable la manipulación que ha habido por parte de ciertos centros escolares a la hora de acogerse al artículo 20 del TIL, intentando igualar la aplicación de las clases que se iban a impartir en castellano al mismo nivel de “dificultad de aplicación” del inglés, es decir, como una lengua extranjera más y no como una lengua cooficial. 

Por todo ello hacemos una llamada a la reflexión y la cordura, por el bien de nuestros hijos. 

Pedimos que acabe ya esta lucha de titanes y que ambas partes tomen una postura conciliadora y se sienten a dialogar sobre todos estos puntos, lo antes posible, teniendo también en cuenta las peticiones de este manifiesto, para que los padres y madres podamos llevar a cabo, con normalidad, nuestra obligación moral y LEGAL de escolarizar a nuestros hijos e hijas. 

También pedimos que se mantenga la educación al margen de la política. La educación no debería depender, ni estar influenciada, cada cuatro años, por el resultado obtenido en las urnas o por el partido político que entre a gobernar. 

¡NUESTROS HIJOS QUIEREN VOLVER A LAS AULAS!

 

 

Esta petición fue entregada a:
  • Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears
  • STEI
  • Assemblea de Docents De les Illes Balears


    Així NO! ha iniciado esta petición con solamente una firma y ahora la petición ha conseguido 1.627 personas que la apoyan. Inicia una petición tu mismo para crear los cambios que quieres ver.
    Hoy: Així NO! cuenta con tu ayuda

    Així NO! necesita tu ayuda con esta petición «Conselleria d'Educació i Cultura de Les Illes Balears i Organitzacions Convocants de la vaga indefinida de docents: Poseu fi a l'actual situació de desemparament que sofreixen els nostres fills i filles!». Únete a Així NO! y 1.626 personas que ya han firmado.