PER LA RESTITUCIÓ D'UNITATS D'INFANTIL SUPRIMIDES A GANDIA. N0 ALS RETALLS EN EDUCACIÓ

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.000!


La Conselleria d'Educació ha suprimit a Gandia dos aules d'infantil, una al CEIP Cervantes i una altra al CEIP San Francesc de Borja, en el pitjor moment i amb formes molt poc ortodoxes. Aquestes supressions arriben quan l'escolarització a Gandia estava ja perfilada i en període estival. A més i de forma generalitzada s'ha retallat en recursos humans suprimint i desplaçant mestres en plantilla, reduint professorat de suport d'Audició i Llenguatge (A.L.) i de Pedagogia Terapèutica (P.T.) amb més incidència si és possible en centres amb aules C.I.L. com és el cas del CEIP Benipeixcar on els xiquets amb T.E.A. (Trastorn de l'Espectre Autista) matriculats en elles veuen perillar la seua inclusió a l’aula ordinària realitzada durant els cursos anteriors i s'albira que es puga convertir en un greu problema per a estos centres.

Sol·licitem del Govern Autonòmic una rectificació immediata en aquest sentit, sense supressions ni retalls que afecten de forma directa a l'Educació Pública, la qual, deu i ha de ser prioritària en millora de la seua qualitat baixant ràtios i diversificant alumnat. És l'única via, el descens de la població NO POT servir d'escusa per a la supressió, sinó més bé al contrari, ha de servir com a OCASIÓ per a reduir ràtios i que així l'atenció a l'alumnat siga de qualitat.