Todhchaí na Tuaithe

Petition Closed

Todhchaí na Tuaithe

This petition had 1,566 supporters

Todhchaí na Tuaithe started this petition to Comhairle Contae Chiarraí and

SÁBHÁIL POBAIL TUAITHE CHIARRAÍ!

SAVE KERRY'S RURAL COMMUNITIES!

English follows

Tá géarchéim tithíochta agus pleanála sa Ghaeltacht agus i gceantair tuaithe Chiarraí. De dheasca rialacha agus cur chuige pleanála Chomhairle Contae Chiarraí, tá pobail tuaithe an chontae, pobail atá beo beathaíoch le hos cionn míle bliain, ar an dé deiridh, mar nach bhfuil aon tacaíocht á fháil ag an bpobal lonnú sna háiteanna inar tógadh iad.

Tá plean forbartha contae nua á chur le chéile ag Comhairle Contae Chiarraí don dtréimhse 2022-2028. Beidh polasaithe pleanála agus lonnaíochta na Comhairle bunaithe ar an gcáipéis seo, agus tionchar nach beag aige dá réir ar na pobail beaga tuaithe, go háirithe sa Ghaeltacht. Tá an Chomhairle ag glacadh le haighneachtaí fé bhun-phrionsabail an phlean nua seo, ‘an pictiúr mór’ fé mar atá á thabhairt acu air, go dtí an Aoine, an 21ú Lúnasa.

Creidimidne go bhfuil cúrsaí pleanála agus tithíochta ar an gceist is tábhachtaí do phobail na tuaithe, mar gan polasaí lonnaíochta tuaithe le dealramh ag an údarás áitiúil, ní bheidh aon phobal tuaithe gur fiú trácht air i bparóistí tuaithe Chiarraí fé cheann scór bliain.

Chun an todhchaí sin a sheachaint, agus chun a léiriú nach bhfuil ár bpobail caillte cheana féin tá aighneacht á chur againn fé dhéin na Comhairle Contae. Cúig cinn de mhór-éilimh atá againn:

There is a housing and planning crisis happening currently in the Gaeltacht and in other rural parts of Kerry. As a result of Kerry County Council’s planning regulations, and the planner’s interpretation of same, the rural communities of Kerry, who have been communities for upwards of a thousand years, ar on their last legs. People are getting no encouragement or assistance from the local authority to settle in their native places.

Kerry County Council are in the process of developing a new County Development Plan for 2022-2028. The Council’s Planning and Settlement Policies will be based on this document and will have a significant impact on the small rural communities, especially in the Gaeltacht. The Council is accepting submissions on the main issues of this new plan, ‘The Big Picture’ as they are calling it, until Friday, 21st August.

We believe that planning and housing ar the biggest issues facing rural communities today, because without a proper rural settlement policy by Kerry Countyl Council, there will be no vibrant rural communities in the county within 20 years.

To avoid that fate, and to remind the County Council that these communities have not already died, we are making a submission to them. We have 5 key demands:

1.       Go n-aithneofaí na bailte fearainn ar fad mar láithreacha lonnaíochta. Ba chóir aitheantas mar aonad pleanála ann féin a bhronnadh ar an mbaile fearainn. Aonad nádúrtha atá ann, atá seana-bhunaithe sna ceantracha Gaeltachta, agus ceangal fíor-láidir aige leis an bpobal, ó thaobh féiniúlachta agus oidhreachta de. Ba chóir go mbeadh sé mar sprioc ag Comhairle Chontae Chiarraí pátrún ársa lonnaíochta an bhaile fearainn á chosaint agus a chaomhnú. Tá sean-chnuasbhaile le haithint i bhformhór na mbailte fearainn seo, agus ba chóir leas a bhaint as seo agus zónáil tithíochta á cheapadh don mbaile fearainn. Faoi láthair tá polasaithe na Comhairle dírithe ar dhlús-lonnaíochta a chruthú sna sráidbhailte amháin. Tá an cur chuige seo, a thugann drom láimhe don mbaile fearainn, ag teacht glan in aghaidh nósmhaireachtaí lonnaíochta na muintire agus é ag cur le bánú tuaithe i bparóistí Gaeltachta.

That all the townlands would be recognized as areas of settlement. The townland should be recognized as a planning area. It is a natural and separate area, which have been established in the Gaeltacht in particular for centuries. Local people have a huge connection with their native townlands, with regard to their identity and heritage. It should be an aim of Kerry County Council to preserve and protect the ancient settlement pattern of the townland. Most of these townlands have a nucleated settlement at the heart of the townland, and this pattern should be included for housing zoning in said townland. At the moment, the Council’s policies are centred on increasing the density of development in villages and towns. This modus operandi, which ignores the townlands, is completely at odds with the settlement traditions of the people, and is adding to rural depopulation in Gaeltacht communities.  

2.       Ba cheart go mbeadh sé ar chumas pé pleanálaí atá i bhfeighil cúrsaí pleanála sa Ghaeltacht, beidh in ann plé le muintir na Gaeltachta ina dteanga féin, agus go mbeidíst líofa sa Ghaolainn.

That whichever Planning Officer is responsible for planning issues in the Gaeltacht be able to deal with the people of the Gaeltacht in their own language, and that they would be fluent in Irish.

3.       Ba cheart do Chomhairle Contae Chiarraí bús a chur arís fé chlár tithíochta sóisialta fén dtuath. Níor thóg Comhairle Contae Chiarraí aon tithíocht sóisialta aonair fén dtuath i roinnt mhaith paróistí i gCorca Dhuibhne, mar shampla, le hos cionn 20 bliain. Fágann an t-easpa tithíochta sóisialta seo go gcaitheann éinne atá ag brath ar thithíocht sóisialta, bogadh óna bparóistí dúchais, a bhformhór isteach go baile an Daingin. Buille eile dos na pobail tuaithe é seo, agus caithfear é a leigheas.

That Kerry County Council begin a programme of rural social housing provision. KCC have not built any single rural social housing unit for over 20 years in many areas of Corca Dhuibhne. This lack of social housing leaves many who require social housing having to move from their native parishes, most of them into Dingle. This is yet another blow to these communities, and this must be rectified.

4.       Ba cheart do Chomhairle Contae Chiarraí na coinníollacha a leagtar ar chead pleanála tithíochta fén dtuath – go háirithe coinníollacha teanga nó coinníollacha maireachtála, a chur i bhfeidhm. Tá sé feicthe go ró-mhinic nach gcuirtear na coinníollacha seo i bhfeidhm, agus tá sé admhaithe ag an gcomhairle go bhfuilid ag brath ar ghearánta bheith fachta acu ón bpobal fé choinníollacha bheith á sárú sara dtéann siad i mbun fiosruithe. Tá san bunoscionn ar fad, dar linn.

That KCC should enforce the conditions they themselves place on planning permissions for rural housing – especially language clauses or residency clauses. It is evident far to often in recent years that these conditions are never enforced, and the Council themselves have admitted that they are depending on complaints from members of the public before they investigate compliance with these clauses. This, we feel, is completely backwards.

5.       Ba cheart breis a chur san áireamh i ‘Gá Tithíochta’ ná díreach cúrsaí fostaíochta. Ba cheart smaoineamh, chomh maith, ar an gceangal atá ag an duine atá d’iarraidh cead pleanála a fháil leis an áit, leis an bpobal, leis an dtalamh, nuair atá a n-éileamh ar thithíocht á mheas.  

The criteria for ‘housing need’ should include more that just employment. They connection of the applicant with the place, the community, and the area should be considered when assessing the housing need of the applicant.

Petition Closed

This petition had 1,566 supporters