Open houden van kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 na 2025 |Garder ouvertes les centr. nucl

0 have signed. Let’s get to 15,000!


In 2003 besloot Verhofstadt I onder impuls van Agalev (nu Groen) de sluiting van de kerncentrales in 2025 op te leggen. Desondanks fors veranderde tijden en steeds toenemende energienood, kiest minister Van Der Straeten (Groen) voor een duidelijke koers, nl de sluiting van alle kerncentrales en de bouw van gascentrales ter vervanging. 

Energieproductie BE heden:
- Kernenergie = 48%  
- Windenergie = 9% 
- Fotovoltaïsch (Zon) = 4% 
- Andere hernieuwbare bronnen = 5%
- Fossiel en andere = 34%

CO2 productie per KWh:
- Kernenergie = 12g 
- Windenergie = 11g 
- Fotovoltaïsch (Zon) = 45g 
- Gas = 490g 

Bij sluiten alle kerncentrales:

- 72 Mio EUR per jaar aan nucleaire rente
+350 OF 614 tot 940Mio EUR per jaar aan CRM kosten (kost voor gascentrale wanneer niet in functie). Bronnen verschillen hier in.
+ 113 toenemend tot 240Mio EUR per jaar aan CO2-emissie rechten.
Onzekerheid over voldoende stroomvoorziening met noodzaak tot afkopen stroom bij buurlanden evenals stroompannes.
Een van de vuilste stroomproducenten in Europa voor de komende 10 jaar.
Wind- en zonneE is flucturerend, waardoor het net onder- en overbelast kan worden.
Toenemend elektrisch wagenpark, met een verwachte fore toename in energienood welke niet in rekening gebracht is.
Hoewel de Vivaldi coalitie officieel nog geen beleidskeuze gemaakt heeft, zijn de intenties van minister Van Der Straeten (Groen) duidelijk. Zo reageert nu ook Engie dat zij geen levensduurverlengende maatregelen zullen treffen, noch bekostigen, voor de kerncentrales gezien het beleidsklimaat onder deze minister. Zij gaan dus resoluut van een sluiting uit.

Zoals Kristof Calvo al liet weten; Bij het bekomen van 25.000 handtekeningen kunnen wetsvoorstellen op de agenda van de Kamer komen. Laat ons als burgers onze kracht bundelen en ervoor zorgen dat we gehoord worden, alvorens we de komende generaties met miljardenfacturen en een ongeziene energiecrisis opzadelen!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En 2003 Verhofstadt I a décidé, sous l’impulsion d’Agalev (maintenant Groen), d’imposer la fermeture des centrales nucléaires en 2025. Malgré les changements des temps et l’augmentation des besoins énergétique, la ministre Van Der Straeten (Groen) choisit une direction claire: la fermeture des centrales nucléaire et la construction des centrales gaz comme remplaçant.

Production énergétique BE aujourd’hui:
- Energie nucléaire = 48%
- Energie éolienne = 9%
- Photovoltaïque (solaire) = 4%
- Autres sources renouvelables = 5%
- Fossiles et autres = 34%

Production CO2 par KWh:
- Energie nucléaire = 12g 
- Energie éolienne = 11g 
- Photovoltaïque (solaire) = 45g 
- Gaz = 490g 

En cas de fermeture des centrales nucléaires:

- 72 Mio EUR par année (taxe nucléaire)
+350 OU 614 à 940Mio EUR par année des frais CRM (mécanisme de soutien aux capacités de production d’électricité). Différents numéros dans les sources.
+ 113 jusqu’à 240Mio EUR par année pour droits d’émission CO2
l’Incertitude de la sécurité de l’approvisionnement, qui nous forcerons à acheter de l’énergie à l’étranger.
On devient l'un des producteurs d'énergie les plus polluent en Europe pour les prochaines 10 années.
Energie solaire et éolienne est fluctuante, provoquant une sous- et surcharge du réseau électrique.
S’il y a une augmentation du nombre de voitures électriques, il y’a aussi une augmentation signifiante des besoins énergétiques, qui n’a pas été prise en compte.
Malgré que la coalition Vivaldi n’a pas encore fait de choix politique, les intentions de la ministre Van Der Straeten (Groen) sont claire. Ainsi Engie réagit maintenant de ne plus faire d'investissement pour prolonger la vie des centrales nucléaires vue l’environnement politique sous le ministre actuel. Ils s’attendent à une fermeture résolue.

Comme Kristof Calvo nous fait savoir; quand on atteint 25.000 signatures, des propositions de loi peuvent être mis sur l'agenda de la Chambre. Laissons-nous comme civils combiner nos forces afin d'être étendu avant de léguer les prochaines générations avec des factures milliard et une crise d'énergie jamais vue!