Petition Closed

Bãi bỏ Điều 88 (BLHS năm 1999) và Điều 117 (BLHS năm 2015 kể từ ngày 01/07/2016)

This petition had 263 supporters


                                       THỈNH NGUYỆN THƯ

Bãi bỏ Điều 88 của Bộ luật Hình sự năm 1999 ngay lập tức và Điều 117 của Bộ luật Hình sự năm 2015 kể từ ngày 01/07/2016Thưa Quý Ban Dân Nguyện,

Chúng tôi - các cử tri và công dân ký tên dưới đây - cùng đệ trình đến Ban Dân Nguyện bản thỉnh nguyện thư này với nội dung sau đây:

 

                                               CĂN CỨ

XÉT RẰNG, Điều 28 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua năm 2013, quy định như sau:

  1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước;
  2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.”

XÉT RẰNG, Điều 25 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua năm 2013, quy định như sau:

“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình.”

XÉT RẰNG, Điều 19 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (International Covenant on Civil and Political Rights, viết tắt là ICCPR), do Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1966 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 03 năm 1976, quy định như sau:

“Mọi người đều có quyền giữ vững quan điểm mà không bị ai can thiệp.

Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia. […].”

XÉT RẰNG, Điều 88 của Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 ban hành năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 37/2009/QH12 ban hành năm 2009), quy định về “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” như sau (dưới đây gọi là “Điều 88”):

"1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;

c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.”

XÉT RẰNG, Điều 117 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ban hành năm 2015, quy định về “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” như sau (dưới đây gọi là “Điều 117”):

“1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;

c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.”

 

                                             NHẬN ĐỊNH

Thứ nhất, Điều 88 và Điều 117 là các điều luật mang nội dung và ngôn ngữ mơ hồ, luôn được chính quyền và tòa án diễn giải và áp dụng tùy tiện để bắt giam, truy tố và phạt tù những người bất đồng chính kiến về chính trị và tôn giáo tại Việt Nam; nói cách khác, đây là các điều luật bất nhân và phi lý;

Thứ hai, vì được sử dụng để trấn áp các quan điểm bất đồng với nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam, nên việc áp dụng Điều 88 và Điều 117 trái ngược hoàn toàn với tinh thần của Hiến pháp 2013, theo đó tôn trọng quyền tự do ngôn luận của công dân, như được quy định cụ thể tại Điều 25 của Hiến pháp 2013; nói cách khác, đây là các điều luật bất công và vi hiến;

Thứ ba, Điều 88 và Điều 117 vi phạm Điều 19 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), mà Chính phủ Việt Nam đã ký kết và tham gia năm 1982, và do đó đe dọa việc thực thi cam kết quốc tế về tôn trọng quyền con người của Chính phủ Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hội nhập quốc tế của đất nước; nói cách khác, đây là các điều luật vi phạm nhân quyền và cam kết quốc tế.

 

                                          THỈNH NGUYỆN

Vì những lẽ nêu trên, Chúng tôi thỉnh nguyện Quốc hội:

Bãi bỏ Điều 88 của Bộ luật Hình sự năm 1999 ngay lập tức, và Điều 117 của Bộ luật Hình sự năm 2015 kể từ ngày 01/07/2016.

 

                                                KÝ TÊN
Ghi chú: Tất cả chữ ký của các bạn sẽ được tổng hợp và gửi trực tiếp đến Ban Dân Nguyện Quốc Hội và các Đại biểu Quốc Hội như một cách biểu đạt ý chí công dân – cử tri của các bạn đối với cơ quan và đại biểu dân cử, để yêu cầu họ thực thi ý chí của các bạn.Today: Biểu Đạt is counting on you

Biểu Đạt Tự Do needs your help with “Ban Dân Nguyện Quốc Hội: Bãi bỏ Điều 88 (BLHS năm 1999) và Điều 117 (BLHS năm 2015 kể từ ngày 01/07/2016)”. Join Biểu Đạt and 262 supporters today.