MANIFESTO POLO DECRECEMENTO-POR EL DECRECIMIENTO-PEL DECREIXEMENT-PELO DECRESCIMENTO.

MANIFESTO POLO DECRECEMENTO-POR EL DECRECIMIENTO-PEL DECREIXEMENT-PELO DECRESCIMENTO.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Manifesto polo Decrecemento Decrecimiento Decrescimento Decreixement ha iniciado esta petición dirigida a C Navarrete y

Ver as organizacións e persoas promotoras do Manisfesto polo Decrecemento ao final do escrito.

Ver organizaciones y personas promotoras del Manifiesto por el Decrecimiento al final del escrito.

Veja as organizações e individuos que promovem o Manifesto pelo Decrescimento no final da redação.

Veure organitzacions i persones promotores de l'Manifest pel Decreixement a la fi de l'escrit.

1º.-En galego RAG. 2º.-En castellano. 3º.-Em português. 4º.-En català.

MANIFESTO POLO DECRECEMENTO. Aos medios de comunicación.

Perante a cobertura informativa dos distintos medios de comunicación en relación á pandemia do COVID19, as persoas e organizacións abaixo asinantes rexeitamos:

A frivolización que a maioría destes están a facer respecto á orixe do COVID19, por estar a introducir no imaxinario colectivo que a responsabilidade da pandemia é da poboación chinesa que come carne de animais salvaxes.

Unha información que tende a asimilar “animais salvaxes” con “especies animais aberrantes para a nosa cultura culinaria” -como é o caso do morcego ou o pangolín- e que, con todo, omite que o consumo de carne procedente de animais salvaxes é característico da humanidade e exclúe da devandita categoría outras especies como o polbo, as nécoras, o xabaril, o cervo, as perdices, os paspallás e todas aquelas que forman parte da nosa contorna cultural. Ademais de mal informar, esta distorsión da realidade está a xerar altas cotas de xenofobia.

Da mesma maneira, entendemos que no actual debate son moitos os medios de comunicación que están a ignorar os argumentos que establecen que as causas da actual pandemia son un modelo humano depredador que basea a súa economía nun crecemento infinito que excedeu os límites físicos e ambientais dos ecosistemas do planeta, obrigando a convivir a especies animais que noutras circunstancias raramente cruzáronse.

Neste sentido, tamén queremos manifestar a nosa perplexidade pola ausencia case absoluta de referencias ós avisos que o mundo científico viña facendo sobre a posibilidade de que algo similar puidese ocorrer; como tamén se están ignorando as advertencias científicas sobre outros probables e próximos sucesos catastróficos para a humanidade. Prognósticos que, con todo, veñen sendo utilizados de forma habitual polo Movemento polo Decrecemento nas distintas partes do mundo onde se atopa, para favorecer e demandar un drástico cambio en aspectos económicos, políticos, sociais, culturais e, por suposto, sanitarios.

Entendemos que o constante desequilibrio ambiental que afronta o planeta é consecuencia de prácticas capitalistas depredadoras, as cales activaron poderosos mecanismos naturais que, co paso do tempo, están a dar lugar a un novo equilibrio global no que a especie humana non ten garantida a súa existencia. A persistente transmisión da mensaxe de que a especie humana non forma parte do devandito equilibrio é profundamente errada e conlevará que, unha e outra vez, se cometan os mesmos ou similares erros: parécenos contraproducente, e mesmo manipulador, que se oculte á opinión pública que a COVID19, descuberto en Wuhan, converteuse en pandemia por causa da globalización; e parécenos preocupante que os medios de comunicación omitan do debate actual que todos os anos rexorden á vida microbios e bacterias no proceso de fusión dos glaciares e o permafrost debido ao quecemento global vinculado ao cambio climático.

E é que os distintos informes elaborados polo panel de expertos do IPCC veñen avisando do perigo real de epidemias e pandemias a causa da mudanza climática, xa sexa pola volta á vida de patóxenos ou pola adaptación dos xa existentes ás novas condicións de temperatura, humidade e/ou contaminación.

Por todo iso, facemos un chamamento aos medios de comunicación para que, de forma urxente, introduzan no debate a improrrogable necesidade de aplicar medidas encamiñadas a contrarrestar a lóxica da globalización capitalista e apostar pola resiliencia local e a xustiza global, mellorando a soberanía das comunidades, reforzando a súa capacidade de autoxestión e autoprodución, os seus circuítos de abastecemento de proximidade, así como o apoio mutuo e os autocuidados; xa que non se debe descartar que á pandemia do COVID19 sucédanlle situacións sociais, políticas, económicas, enerxéticas e/ou climáticas que poñan en perigo o equilibrio ecosistémico e a satisfacción das necesidades humanas esenciais.

Queremos terminar apelando ó reforzo dos principios de honestidade, transparencia, equilibrio e debate sereno desde as distintas visións que existen sobre a actual situación. Entendemos que nun momento no que o estado de alarma sanitaria impide a celebración de reunións, charlas, mesas redondas, conferencias, manifestacións e todo tipo de concentración de persoas, os e as profesionais da comunicación deben esforzarse ao máximo por dar voz a todas as visións e propostas da sociedade, entre as que deben atoparse a análise, os principios e as propostas do Movemento polo Decrecemento.

MANIFIESTO POR EL DECRECIMIENTO. A los medios de comunicación

Ante la cobertura informativa de los distintos medios de comunicación en relación a la pandemia del COVID19, las personas y organizaciones abajo firmantes, rechazamos:

La frivolización que la mayoría de estos están haciendo respecto al origen del COVID19  por estar Introduciendo en el imaginario colectivo que la responsabilidad de la pandemia es de la población china que come carne de animales salvajes. Una información que tiende a asimilar “animales salvajes” con “especies animales aberrantes para nuestra cultura culinaria” -como es el caso del murciélago o el pangolín- y que, sin embargo, omite que el consumo de carne procedente de animales salvajes es característico de la humanidad y excluye de dicha categoría otras especies como el pulpo, las nécoras, el jabalí, el ciervo, las perdices, las codornices y todas aquellas que forman parte de nuestro entorno cultural. Además de mal informar, esta distorsión de la realidad está generando altas cotas de xenofobia.

De la misma manera, entendemos que en el actual debate son muchos los medios de comunicación que están ignorando los argumentos que establecen que las causas de la actual pandemia son un modelo humano depredador que basa su economía en un crecimiento infinito que ha sobrepasado los límites físicos y medioambientales de los ecosistemas del planeta, obligando a convivir a especies animales que en otras circunstancias raramente se habrían cruzado.

En este sentido, también queremos manifestar nuestra perplejidad por la ausencia casi absoluta de referencias a los avisos que el mundo científico venía haciendo sobre la posibilidad de que algo similar pudiera ocurrir; como también se están ignorando las advertencias científicas sobre otros probables y próximos sucesos catastróficos para la humanidad.

Pronósticos que, sin embargo, vienen siendo utilizados de forma habitual por el Movimiento por el Decrecimiento en las distintas partes del mundo donde se encuentra, para favorecer y demandar un drástico cambio en aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y, por supuesto, sanitarios.

Entendemos que el constante desequilibrio medioambiental que afronta el planeta es consecuencia de prácticas capitalistas depredadoras la cuales han activado poderosos mecanismos naturales que, con el paso del tiempo, están dando lugar a un nuevo equilibrio global en el que la especie humana no tiene garantizada su existencia.

La persistente transmisión del mensaje de que la especie humana no forma parte de dicho equilibrio es profundamente errada y conllevará que, una y otra vez, se cometan los mismos o similares errores: nos parece contraproducente, e incluso manipulador, que se oculte a la opinión pública que la COVID19, descubierto en Wuhan, se ha convertido en pandemia por causa de la globalización; y nos parece preocupante que los medios de comunicación omitan del debate actual que todos los años resurgen a la vida microbios y bacterias en el proceso de descongelamiento de los glaciares y el permafrost debido al calentamiento global vinculado al cambio climático. Y es que los distintos informes elaborados por el panel de expertos del IPCC vienen avisando del peligro real de epidemias y pandemias a causa del cambio climático, ya sea por la vuelta a la vida de patógenos o por la adaptación de los ya existentes a las nuevas condiciones de temperatura, humedad y/o contaminación.

Por todo ello, hacemos un llamamiento a los medios de comunicación para que, de forma urgente, introduzcan en el debate la improrrogable necesidad de aplicar medidas encaminadas a contrarrestar la lógica de la globalización capitalista y apostar por la resiliencia local y la justicia global, mejorando la soberanía de las comunidades, reforzando su capacidad de autogestión y autoproducción, sus circuitos de abastecimiento de proximidad, así como el apoyo mutuo y los autocuidados; ya que no se debe descartar que a la  pandemia del COVID19 le sucedan situaciones sociales, políticas, económicas, energéticas y/o  climáticas que pongan en peligro el equilibrio ecosistémico y la satisfacción de las necesidades  humanas esenciales.

Queremos terminar apelando al refuerzo de los principios de honestidad, transparencia, equilibrio y debate sereno desde las distintas visiones que existen sobre la actual situación. Entendemos que en un momento en el que el estado de alarma sanitaria impide la celebración de reuniones, charlas, mesas redondas, conferencias, manifestaciones y todo tipo de concentración de personas, los y las profesionales de la comunicación deben esforzarse al máximo por dar voz a todas las visiones y propuestas de la sociedad, entre las que  deben encontrarse el análisis, los principios y las propuestas del Movimiento por el Decrecimiento.

MANIFESTO PELO DECRESCIMENTO. Aos órgãos de comunicacão

Perante a cobertura informativa dos diferentes órgãos de comunicação social em relação à pandemia da COVID19, os indivíduos e organizações abaixo assinados rejeitam:

A frivolização que a maioria deles tem feito sobre a origem da COVID19 por introduzir na imaginação colectiva que a responsabilidade pela pandemia recaia sobre a população chinesa que come carne de animais selvagens. Essas informações tendem a assimilar "animais selvagens" com "espécies animais aberrantes para a nossa cultura culinária" - como é o caso do morcego ou do pangolim - e, no entanto, omitem que o consumo de carne de animais selvagens seja uma característica da humanidade, excluindo desta categoria outras espécies, como polvo, caranguejo, javali, veado, perdiz, codorniz e todos aqueles que fazem parte do nosso ambiente cultural. Além de desinformar, essa distorção da realidade tem gerado altos níveis de xenofobia.

Da mesma forma, entendemos que, no debate atual, muitos meios de comunicação têm ignorado os argumentos que estabelecem que a causa primeira da pandemia actual é um modelo humano predatório que baseia a sua economia num crescimento infinito que excedeu os limites físicos e ambientais dos ecossistemas do planeta, forçando a coexistência de espécies animais que, em outras circunstâncias, raramente se teriam cruzado.

Nesse sentido, também queremos expressar a nossa perplexidade pela quase absoluta ausência de referências aos avisos que o mundo científico tem vindo fazer sobre a possibilidade de que algo semelhante pudesse acontecer; assim como se têm ignorado avisos científicos sobre outros eventos prováveis e futuros, catastróficos para a humanidade. Previsões que, no entanto, têm sido usadas continuadamente pelo Movimento pelo Decrescimento, nas diferentes partes do mundo em que tem actuado, para promover e exigir uma mudança drástica nos aspectos económicos, políticos, sociais, culturais e, é claro, sanitários.

Entendemos que o persistente desequilíbrio ambiental que o planeta enfrenta é uma consequência de práticas capitalistas predatórias que activaram poderosos mecanismos naturais que, com o passar do tempo, estão a dar origem a um novo equilíbrio global no qual a espécie humana não tem garantida a sua existência.

A transmissão persistente da mensagem de que a espécie humana não faz parte desse equilíbrio está profundamente equivocada e significará que erros iguais ou semelhantes serão cometidos repetidamente: parece contraproducente e até manipulador ocultar da opinião pública que a COVID19, descoberta em Wuhan, se tornou uma pandemia devido à globalização; e estamos preocupados com o facto dos media omitirem do atual debate que micróbios e bactérias reaparecem todos os anos no processo de degelo de glaciares e permafrost devido ao aquecimento global associado às mudanças climáticas. Acresce que os diferentes relatórios preparados pelo painel de especialistas do IPCC vêm alertando para o real perigo de epidemias e pandemias devidas às mudanças climáticas, seja pelo resurgimento de micróbios patogénicos ou pela adaptação dos existentes às novas condições de temperatura, de humidade e/ou de contágio.

Por todas estas razões, apelamos aos meios de comunicação que introduzam urgentemente no debate a necessidade inadiável de aplicar medidas destinadas a combater a lógica da globalização capitalista e apostar na resiliência local e na justiça global, melhorando a soberania das comunidades, reforçando a sua capacidade de autogestão e de autoprodução, os seus circuitos de abastecimento de proximidade, bem como o apoio mútuo e autocuidado; ainda mais porque não se deve excluir que à pandemia da COVID19 se sucedam situações sociais, políticas, económicas, energéticas e / ou climáticas que colocarão em risco o equilíbrio do ecossistema e a satisfação das necessidades humanas essenciais.

Queremos terminar apelando ao reforço dos princípios da honestidade, da transparência, do equilíbrio e do debate sereno a partir das diferentes visões que existem sobre a situação atual. Entendemos que, no momento em que a crise sanitária impede reuniões, palestras, mesas redondas, conferências, manifestações e todo tipo de concentração de pessoas, os profissionais de comunicação devem fazer todos os esforços para dar voz a todas as visões e propostas da sociedade, entre as quais se encontram as análises, princípios e propostas do Movimento pelo Decrescimento.

MANIFEST PEL DECREIXEMENT. Als mitjans de comunicació

Davant la cobertura informativa dels diferents mitjans de comunicació en relació a la pandèmia del COVID-1 les persones i organitzacions sotasignats d’arreu de la Península Ibèrica, rebutgem:

La frivolització que la majoria d’aquests està fent respecte l’origen del COVID-19 per estar introduint en l‘imaginari col·lectiu que la responsabilitat de la pandèmia és de la població xinesa per menjar carn d’animals salvatges. Una informació que tendeix a assimilar “animals salvatges” amb “espècies animals aberrants per la nostra cultura culinària” – com és el cas del ratpenat o el pangolí – i omet que el consum de carn procedent d’animals salvatges és característic de la humanitat excloent de tal categoria altres espècies com el pop, les nècores, el porc senglar, el cérvol, les perdius, les guatlles, i totes aquelles que formen part del nostre entorn cultural. A més d’informar malament, aquesta distorsió de la realitat està generant altes quotes de xenofòbia.

De la mateixa manera, entenem que en l’actual debat són molts els mitjans de comunicació que estan ignorant els arguments que estableixen que les causes de l’actual pandèmia són un model humà depredador que basa la seva economia en un creixement infinit que ja ha sobrepassat els límits físics i mediambientals dels ecosistemes del planeta; obligant a conviure a espècies animals que, en altres circumstàncies, estranyament s’haguessin creuat.

En aquest sentit, també volem manifestar la nostra perplexitat per l’absència casi absoluta de referències als avisos que el món científic fa temps que publica sobre la possibilitat que una situació similar pogués succeir, com també s’estan ignorant les advertències científiques sobre altres probables successos catastròfics per la humanitat. Pronòstics que, tanmateix, venen essent utilitzats de forma habitual pel Moviment pel Decreixement en les diferents parts del món on es troba, per afavorir i demandar un canvi dràstic en aspectes econòmics, polítics, socials, culturals i, evidentment, sanitaris.

Entenem que el constant desequilibri mediambiental que afronta el planeta és conseqüència de practiques capitalistes depredadores que han activat poderosos mecanismes naturals que, amb el pas del temps, donen lloc a un nou equilibri global en el que la espècie humana no té garantida la seva existència.

La persistent transmissió del missatge sobre que la espècie humana no forma part d’aquest equilibri és profundament errònia i comportarà que una i altra vegada es cometin els mateixos o similars errors: ens sembla contraproduent i inclús manipulador que s’oculti a la opinió pública que el COVID-19, descobert a Wuhan, s’ha convertit en una pandèmia a causa de la globalització. Ens sembla preocupant que els mitjans de comunicació ometin del debat actual que tots les anys ressorgeixen a la vida microbis i bactèries en el procés de descongelació dels glaciars i el permafrost degut a l’escalfament global vinculat al canvi climàtic. I és que els diferents informes elaborats pel panel d’experts del IPCC* fa temps que venen avisant del perill real de les epidèmies i pandèmies a causa del canvi climàtic, ja sigui per la tornada a la vida de patògens o per l’adaptació dels ja existents a les noves condicions de temperatura, humitat i/o contaminació.

Per tota això, fem una crida als mitjans de comunicació perquè, de forma urgent, introdueixin en el debat la improrrogable necessitat d’aplicar mesures encaminades a contrarrestar la lògica de la globalització capitalista i apostar per la resiliència local i la justícia global, millorant la sobirania de les comunitats, reforçant la seva capacitat d’autogestió i autoproducció, els seus circuits d’abastiment de proximitat, així com el suport mutu i les autocures; ja que no s’ha de descartar que a la pandèmia del COVID-19 la succeeixin situacions socials, polítiques, econòmiques, energètiques i/o climàtiques que posen en perill l’equilibri ecosistèmic i la satisfacció de les necessitats humanes essencials.

Volem acabar apel·lant al reforç dels principis d’honestedat, transparència, equilibri i debat serè des de les diferents visions que existeixen sobre la situació actual. Entenem que en un moment en que l’estat d’alarma sanitària impedeix la celebració de reunions, xerrades, taules rodones, conferències, manifestacions i tot tipus de concentració de persones, els i les professionals de la comunicació han d’esforçar-se al màxim per donar veu a totes les visions i propostes de la societat, entre les que es troben l’anàlisi, els principis i les propostes del Moviment pe Decreixement.

Colectivos promotores:

Rede para o Decrecemento Eo-Navia Galiza O Bierzo

https://redeparaodecrecemento.wordpress.com/

Rede para o Decrescimento de Portugal

www.decrescimento.pt geral@decrescimento.pt

Solidaridad Internacional Andalucía

www.solidaridadandalucia.org

Entesa pel Decreixement de Catalunya martavilarob@gmail.com

FAVB (Federació d’associacions de vecinos y vecinas de Barcelona) favb@favb.cat

Véspera de Nada por unha galiza sen petroleo.

www.vesperadenada.org

La Transicionera

www.latransicionera.net

Colectivo de Educación para la Participación

http://redasociativa.org/crac/

CGT Huelva

https://www.cgtandalucia.org/

CGT Ourense

manifesto...cgtourense@gmail.com

Asociación Pies en la Tierra

www.facebook.com/PiesenlaTierraSierradeHuelva

AÚPA asociación unida productoras agroecologicas

secreaupa@gmail.com

Salmorejo Rebelde

Hasta aquí hemos llegado (Palencia)

alberchoco@yahoo.es

Universidad y Compromiso Social

institucional.us.es/compromiso/index.htm

Ecoloxistas en Acción Galiza

Ecoloxistas en Acción Vigo

https://www.ecologistasenaccion.org/territorios/galiza/

KolapSOS kolapsos@kolapsos.cat

Agenda llatinoamericana llatinoamericana@solidaries.or

Cal Cases - comunidad rural autogestionada. calcases@calcases.info

Persoas promotoras:

Xabier Vázque Pumariño. Biólogo ambiental.

El Sobrino del Diablo (Cantautor libertario).

Esteban Bernatas Chasaigne.

Enric Duran. Activista contra el sistema bancario

José Anastasio Urra Urbieta. Porfesor titular da Universidade de Valencia.

Begoña de Bernardo Miño. Enxeñeira Agrónoma.

Vicent Cucarella Economísta. 

Adrián Almazán. Miembro de Ecologistas en Acción.

Miguel Anxo Abraira Sobrado. Autónomo e Técnico Especialista en Saúde Ambiental redeparaodecrecemento@gmail.com

Pepa Úbeda. Representante do Observatorio de Ecología Política de ATTAC-Pais Valenciá.

Emilio Santiago Muíño Doctor en Antropología Social.

Cándido Soria Fortes. avogado e profesional de resolución de conflitos en Ourense.

Iolanda Teixeiro Rei. Mestra de tai chi e articulista em diversos jornais.

Marta Soler Montiel. Profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

Esteban de Manuel Jerez. Profesor de Expresión Gráfica Arquitectónica de la Universidad de Sevilla.

Angel Calle Collado.  Profesor de Sociología de la Universidad de Córdoba.

Francisco F. García Pérez. Catedrático de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Sevilla.

Daniel Cascado Caballero. Profesor de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de Sevilla.

Luis Andrés Zambrana. Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

Emma Martín Díaz. Catedrática de Antropología Social de la Universidad de Sevilla.

Juan Francisco Ojeda Rivera. Catedrático de Geografía de la Universidad Pablo de Olavide.

María José Lera. Profesora de Psicología de la Universidad de Sevilla.

Julio Fuster, Músico profesional freelance.

Mario Martínez Lorenzo. Ensino secundario.

Ivan Rodríguez Lombardero. Xeólogo ambiental ou Traballador do SLG na Mariña

Francisco Sampedro. Doutor en Filosofía e Ensaísta.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas