A NON SEGREGACIÓN DAS CENTRAIS HIDROELÉCTRICAS DAS FÁBRICAS DE CEE E DUMBRÍA

Petición cerrada

A NON SEGREGACIÓN DAS CENTRAIS HIDROELÉCTRICAS DAS FÁBRICAS DE CEE E DUMBRÍA

Esta petición ha conseguido 2123 firmas
Comité de empresa FerroAtlántica S.A.U. ha iniciado esta petición dirigida a Alberto Núñez Feijoó y

PETICIÓN DIRIXIDA ÁO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA

Sr. FEIJOO NON PERMITA A VENDA DOS ENCOROS E CENTRAIS HIDROELÉCTRICAS DE FERROATLÁNTICA NOS RÍOS XALLAS E GRANDE DO PORTO.

O Grupo Villar Mir está en conversas con empresas interesadas na compra das centrais hidroeléctricas de Ferroatlántica, recoñecendo que negocia xa con varios potenciais inversores o traspaso destas centrais que ata o de agora eran consideradas un dos negocios máis rentables do Grupo. Ésta operación a xustifica pola complicada situación financieira, principalmente polas pérdidas na construtora Obrascon (OHL).  Na operación de compra destes activos hidroeléctricos están interesados empresas como Endesa e o fondo americano de inversión de capital-risco KKR.

PEDIMOS: Ao Presidente da Xunta de Galicia que non permita ésta venda porque esa decisión suporá a destrución de 400 postos de traballo directos e un importante número de indirectos na bisbarra,  posto que pon en perigo a continuidade das fábricas de Cee e Dumbría, un dos motores económicos principais da Costa da Morte, declarada no seu dia comarca deprimida e de acción especial.

A fábrica de Cee tén unha capacidade de produción anual de 18.000 toneladas de Ferrosilicio, 37.000 de Silicomanganeso, 55.000 de Ferromanganeso, 6000 de Pasta de Electrodos e 3.000 de Microsílice. A Fábrica de Dumbría tén unha capacidade anual de producción de 61.000 toneladas de Ferrosilicio, 6.000 de Ferrosilicio Afinado, 6.000 de Ferrosilico HP (Alta Pureza) e 13.000 toneladas de Microsílice.

A actividade de produción de enerxía comprende seis centrais hidroeléctricas no río Xallas [Fervenza, Ponteolveira, Castrelo, (Pindo, fora de servizo) Novo Pindo e Santa Uxía I e II] e unha central no río Grande (Carantoña). Con unha potencia total de 154 MW.  

Ademáis do encoro da Fervenza con unha superficie anegada de 1.250 hectáreas nos municipios de Zas, Mazaricos, Dumbría e Carnota que supuxo a desaparición baixo as súas augas das aldeas de Pazos, Vilafernández, Ribeiro de Arriba, Ribeiro de Abaixo, Castrarón, A Pesqueira, Niñáns, Ribadeza e todo o Val dos Vaos con igrexa incluida (ano 1.733). Tén unha capacidade de 104 millóns de metros cúbicos de auga embalsada. E o encoro de Santa Uxía con unha capacidade de 18 millóns de metros cúbicos de auga embalsada.

Todas éstas concesións administrativas foron feitas en base a protexer e consolidar o emprego na bisbarra da Costa da Morte e Carburos Metálicos (propietario anterior) puxo como disculpa para solicitar a construción, tanto dos encoros como das centrais hidroeléctricas, a creación de postos de traballo, asegurar o emprego nestas factorías, garantizar a continuidade das fábricas, riqueza para a bisbarra, etc. etc. Polo que éstas concesións foron condicionadas á xeneración de enerxía para producir ferroaliaxes.

As concesións tanto dos encoros como centrais hidroeléctricas foron autorizadas por medio de expropiacións forzosas urxentes para unhas obras declaradas de utilidade publica. A éstas expropiacións hai que engadirlle ademáis a expropiación forzosa dos terreos para as líneas de conexión das centrais coas fábricas de Cee, Dumbría, e a línea a Mesón do Vento para súa conexión coa rede eléctrica española (Redesa).

Ésta operación de venta de activos hidroeléctricos contrasta cos proxectos en marcha das tres novas centrais hidroeléctricas no rio Xallas:  Fervenza II, Ponte Olveira II e Novo Castrelo que están en fase avanzada de construcción.

HISTORIA DA COMPRA DA DIVISIÓN DE FERROS DE CARBUROS METÁLICOS:

En 1992 o Grupo Villar Mir pretendía comprar a división de ferroaliaxes de Carburos Metálicos separando as actividades de ferroaliaxes e enerxía en dúas empresas. É dicir, o que realmente pretendía o Grupo comprador era a conversión das centrais eléctricas, ate agora destinadas finalmente á provisión de enerxía ás fábricas de Cee e Dumbría, en meras productoras de enerxía eléctrica para a súa venda no mercado.  

O Goberno de Fraga Iribarne na Xunta de Galicia en uso das atribucións e competencias que con carácter exclusivo en materia de industria lle atribúe o Estatuto de Galicia,  baseándose en que o suministro de fluído eléctrico e toda a actividade de produción, transformación e distribución constitúe un servizo público, condiciona a autorización administrativa do cambio de titularidade das concesións que Carburos ten dos aproveitamentos hidroeléctricos dos ríos Xallas e Grande do Porto, a non segregación en dúas sociedades distintas da actividade de ferroaliaxes e produción de enerxía eléctrica.

Para preservar o interés público, no documento de inscripción dos aproveitamentos hidroeléctricos nos ríos Xallas e Grande do Porto figuran as condicións de non segregación en dúas sociedades distintas para salvagardar o interés público e condicionando que a producción de enerxía esté vinculada aos usos industrias das fábricas.

Para a autorización definitiva en marzo de 1994 dos aproveitamentos hidráulicos, a Xunta de Galicia esixe ademáis ao comprador un plan de viavilidade que garantice a solvencia na explotación conxunta da explotación de enerxía eléctrica e ferroaliaxes.

A Xunta de Galicia con bo criterio para a defensa do interés público puxo de manifesto con estas condicións a especial cautela que as Administracións Públicas deben adoptar diante de actuacións de “inxeñería financieira” tan denostadas na actualidade.

Todas e cada unha destas condicións foron aceptadas nun principio polo Grupo comprador pero interpuxo recurso contencioso administrativo diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que en data 09/05/1996 falla en favor da Xunta de Galicia. Ferroatlántica recurre o fallo do T.S.X.G diante da sala do contencioso do Tribunal Supremo que volve a desestimar o recurso en data 15/10/2001.  

Por todo o exposto, pedímoslle ao Presidente da Xunta de Galicia que manteña as condicións de non segregación das centrais e fábricas, que serviron de base á autorización administrativa para preservar o seu interés público, así como o compromiso por parte da Xunta de Galicia de que en ningún caso ningún cambio de titularidade dese complexo industrial e enerxético suporá a súa segregación. Rogándolle que interveña, en uso das atribucións e competencias que con carácter exclusivo en materia de industria lle atribue o Estatuto de Galicia, para paralizar cautelarmente a operación prevista de venda por parte de Ferroatlántica, dos seus activos hidroeléctricos nos ríos Xallas e Grande do Porto e si fóra necesario, suspender tamén cautelarmente as concesións administrativas que Ferroatlántica ten desos aproveitamentos hidroeléctricos.  

 ___________________________________________________________

Petición dirigida al Presidente de la Xunta de Galicia.

D. Alberto Núñez Feijóo, no permita la venta de los embalses ni centrales hidroeléctricas de FerroAtlántica en los ríos Xallas y Grande do Porto.

El Grupo Villar Mir está en contacto con empresas interesadas en comprar las centrales hidroeléctricas de FerroAtlántica, reconociendo que ya negocia con varios inversores potenciales el traspaso de éstas centrales que hasta ahora eran consideradas uno de los negocios más rentables del grupo. Ésta operación sucede a raíz de la complicada situación financiera, principalmente por las pérdidas en la constructora Obrascon (OHL). En la operación de compra de éstos activos hidroeléctricos están interesadas empresas como Endesa y el fondo americano de inversión de capital-riesgo KKR.

PEDIMOS: Al presidente de la Xunta de Galicia que no permita la venta porque esa decisión supondrá la destrucción de 400 puestos de trabajo directos y un importante número de indirectos en la comarca, puesto que pone en peligro el continuidad de las fábricas de Cee y Dumbría, uno de los principales motores económicos da Costa da Morte, una comarca declarada en su día deprimida y de acción especial.

La fábrica de Cee tiene una capacidad de producción anual de 18.000 toneladas de Ferrosilicio, 37.000 de Silicomanganeso, 55.000 de Ferromanganeso, 6.000 de Pasta para Electrodos y 3.000 de Microsílice. La fábrica de Dumbría tiene una capacidad de producción anual de 61.000 toneladas de Ferrosilicio, 6.000 de Ferrosilicio Afinado, 6.000 de Ferrosilicio HP (Alta pureza) y 13.000 toneladas de Microsílice.

La actividad de producción de energía comprende seis centrales hidroeléctricas en el río Xallas [Fervenza, Ponteolveira, Castrelo (Pindo, fuera de servicio),Novo Pindo y Santa Uxía I y II] y una central en el río Grande (Carantoña). Con una potencia total de 154 MW.

El embalse de la Fervenza, con un área inundada de 1.250 hectáreas (con una capacidad de 104 millones de metros cúbicos de agua embalsada) en los municipios de Zas, Mazaricos, Dumbría y Carnota que supuso la desaparición bajo sus aguas de los pueblos de Pazos, Vilafernández, Ribeiro de Arriba, Ribeiro de Abajo, Castrarón, A Pesqueira, Niñáns, Ribadeza y todo el Val dos Vaos, iglesia incluída (año 1733). Y el embalse de Santa Uxía con una capacidad de 18 millones de metros cúbicos de agua embalsada.

Todas éstas concesiones administrativas se hicieron en base a proteger y consolidar el empleo en la comarca da Costa da Morte. Carburos Metálicos (anterior propietario) puso como disculpa para solicitar la construcción tanto de los embalses como de las centrales hidroeléctricas, la creación de puestos de trabajo, asegurar el empleo en éstas fábricas, garantizar la continuidad de las fábricas, riqueza de la comarca, etc..
Por lo que éstas concesiones estaban condicionadas a la generación de energía para producir ferroaleaciones.
Tanto las concesiones de los embalses como de las centrales hidroeléctricas fueron autorizadas por medio de expropiaciones forzosas urgentes para unas obras declaradas de utilidad pública. A éstas expropiaciones hay que añadirle además de la expropiación forzosa de los terrenos para las líneas de conexión de las centrales con las fábricas de Cee y Dumbría, la línea a Mesón do Vento, para su conexión con la red eléctrica española (Redesa).

Ésta venta de activos contrasta con proyectos hidroeléctricos de tres nuevas centrales hidroeléctricas en el río Xallas: Fervenza II, Ponte Olveira II y Novo Castrelo que están en fase avanzada de construcción.

HISTORIA DE LA COMPRA DE LA DIVISIÓN DE FERROS DE CARBUROS METÁLICOS:

En 1992 el Grupo Villar pretendía comprar la división de ferroaleaciones de Carburos Metálicos separando las actividades de ferroaleaciones y energía en dos empresas. Es decir, lo que realmente pretendía el grupo comprador era la conversión de las centrales eléctricas, hasta ahora destinadas a la provisión de energía a las fábricas de Cee y Dumbría, en meras productoras de energía eléctrica para su venta en el mercado.

El Gobierno de Fraga Iribarne en la Xunta de Galicia en uso de las atribuciones y competencias que con carácter exclusivo en materia de industria le atribuye el Estatuto de Galicia, basándose en que el suministro del flujo eléctrico y toda la actividad de producción, transformación y distribución, constituyen un servicio público, condiciona la autorización administrativa del cambio de titularidad de las concesiones que Carburos tiene de los aprovechamientos hidroeléctricos de los ríos Xallas y Grande do Porto, la no segregación en dos sociedades distintas de la actividad de ferroaleaciones y producción de energía eléctrica.

Para preservar el interés público, en el documento de inscripción de los aprovechamientos hidroeléctricos, en los ríos Xallas y Grande do Porto, figuran las condiciones de no segregación en dos sociedades distintas para salvaguardar el interés público y condicionando a que la producción de energía esté vinculada a los usos industriales de las fábricas.

Para la autorización definitiva en marzo de 1994 de los aprovechamientos hidráulicos, la Xunta de Galicia exige al comprador un plan de viabilidad que garantice la solvencia en la explotación conjunta de la energía eléctrica y ferroaleaciones.

La Xunta de Galicia con buen criterio para la defensa del interés público puso de manifiesto con éstas condiciones la especial cautela que las administraciones públicas deben adoptar delante de actuaciones de “ingeniería financiera” tan denostada.

Todas y cada una de éstas condiciones fueron aceptadas en un principio por el grupo comprador (FerroAtlántica) pero interpuso recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Galicia, que en fecha 09/05/1996 falla en favor de la Xunta de Galicia. FerroAtlántica recurre el fallo del T.S.X.G. en la sala del contencioso del Tribunal Supremo que vuelve a desestimar el recusor en fecha 15/10/2001.

Por todo lo expuesto, pedimos al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que mantenga las condiciones de la no segregación de las centrales y fábricas, que sirvieron de base a la autorización administrativa para preservar su interés público, así como el compromiso por parte de la Xunta de Galicia, de que en ningún caso ningún cambio de titularidad de ese complejo industrial y energético supondrá su segregación. Le rogamos que intervenga, en uso de las atribuciones y competencias que con carácter exclusivo en materia de industria le atribuye el Estatuto de Galicia, para paralizar cautelarmente la operación prevista de venta por parte de FerroAtlántica, de sus activos hidroeléctricos en los ríos Xallas y Grande do Porto y si fuera necesario, suspender también cautelarmente las concesiones administrativas que FerroAtlántica tiene de esos aprovechamientos hidroeléctricos.

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 2123 firmas

Comparte esta petición