Victoria

Aturem el projecte imminent d'extermini i tortura dels gats de La Tallada d'Empordà!

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 2.957 firmas!


L'extermini mai és la solució.
Al·legar que "s'ha detectat una plaga de puces transmesa pels gats que campen lliurement pel poble"* i que "ha provocat les queixes de diversos veïns"* no és motiu suficient ni raonable per contractar "el servei d'una empresa que instal·larà unes gàbies per capturar i eliminar aquests gats"*. Prohibir, a més, donar aliments als animals, no només als espais públics (que es podria entendre), sinó "en portals, terrasses, finestres, balcons"* de les cases particulars, sota amenaça d'una sanció (entre 100 i 400 euros) és clarament una vulneració de la privacitat.
Exigim una solució alternativa immediata a la "solució ràpida" que l'ajuntament de La Tallada vol dur a terme ben aviat, com per exemple la desparasitació i l'esterilització dels pobres animals. L'excusa econòmica no té cap sentit tenint en compte que capturar i matar els animals mitjançant una empresa privada també té el seu cost i que ben segur que moltes associacions protectores podrien col·laborar.

Nota: els gatets de la foto són autèntics gatets de La Tallada.

Adjuntem:
1*- comunicat de l'Alcalde de La Tallada d'Empordà:

Benvolguts veïns i veïnes,
Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos un problema que tenim al municipi i per demanar la vostra ajuda per solucionar-lo. Fa alguns dies s’ha detectat una plaga de puces transmesa pels gats que campen lliurement pel poble que ha provocat les queixes de diversos veïns.
Hem constatat que hi ha un nombre molt elevat de gats, no identificats ni censats, i que encara hi ha persones que els alimenten i abeuren en la via pública. Per raons de salut pública, aquesta situació no es pot permetre. I és per aquest motiu que a la Tallada, com a molts altres municipis disposem d’una ordenança que regula la tinença d’animals. Aquesta ordenança la podeu trobar en el lloc web de l’ajuntament. Això no obstant, en aquesta hi trobareu:
Article 3. L’ajuntament crea el Registre Censal municipal d’animals de companyia en el qual s’inscriuran els gossos, gats i fures (i altres animals) que resideixin de manera habitual al municipi.
Article 35. Alimentació d’animals en la via pública. Es prohibeix donar aliments als animals en les vies i/o els espais públics, així com en portals, terrasses, finestres, balcons i voltants de rius i rieres. Queda prohibit abeurar directament els animals a les fonts o estanys públics.
Article 39. Especifica i classifica les infraccions pel que fa a la tinença d’animals. En aquest article es classifica en el punt 15) que donar aliments als animals en les vies públiques o espais públics i també portals, finestres, terrasses i balcons és una infracció lleu.
Article 40. Estableix una sanció derivada de la infracció administrativa de caràcter lleu entre 100 i 400 euros.
En aquests moments, l’ajuntament ha contractat el servei d’una empresa que instal·larà unes gàbies per capturar i eliminar aquests gats. Però per no haver de repetir de manera continuada accions d’aquest tipus, us demanem la col·laboració de tots. És a dir, no alimenteu ni abeureu els gats en la via pública i, en cas que algú observi aquesta infracció us demanem que ens la comuniqueu a l’ajuntament que emprendrà les accions pertinents. Penseu que és bé de tots.
Agraït per la vostra col·laboració.

Josep Ferrer Vilavella
Alcalde


2 - enllaç a DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/
documentId=492668&language=ca_ES&action=fitxa

3- article 337 del Codi Penal:

1. Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual, a

a) un animal doméstico o amansado,

b) un animal de los que habitualmente están domesticados,

c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o

d) cualquier animal que no viva en estado salvaje.

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:


a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida del animal.

b) Hubiera mediado ensañamiento.

c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal.

d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad.
3. Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de seis a dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

4. Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente, serán castigados con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.Hoy: Isabel cuenta con tu ayuda

Isabel Carbonell necesita tu ayuda con esta petición «Ajuntament de La Tallada d'Empordà: Aturem el projecte imminent d'extermini i tortura dels gats de La Tallada d'Empordà!». Únete a Isabel y 2.956 personas que ya han firmado.