NO A LA URBANITZACIÓ DE LA PLANA DEL CASTELL DE CUNIT

NO A LA URBANITZACIÓ DE LA PLANA DEL CASTELL DE CUNIT

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Plataforma Cunit Pel Parc Del Castell - Salvem La Plana Del Castell ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de Cunit y

L’Ajuntament de Cunit ha aprovat definitivament la urbanització de la Plana del Castell de Cunit, un dels últims espais lliures del litoral. La urbanització de l’espai es vol realitzar per fases i ara han aprovat el sector SUD 2, seguint un POUM urbanístic absolutament caducat de l’any 2006.

La Plana del Castell conforma una zona de descongestió urbanística amb potencial ambiental i patrimonial, amb zones d’inundació temporal que són hàbitats que aporten biodiversitat. Degudament gestionada i recuperada en base a criteris ambientals, a més d’esdevenir un atractiu paisatgístic i patrimonial, pot funcionar com a esponja, reduint la probabilitat d’inundació de les zones adjacents. Una bona gestió de l’entorn farà créixer en qualitat el municipi, a l’hora que incrementarà el valor de l’entorn urbà de la zona.

No podem seguir amb una política urbanística expansionista del segle passat per afavorir l’especulació urbanística i que no preserva el poc espai no urbanitzat al litoral. No ens cal la construcció de més habitatges (n’hi ha més de 400 buits al municipi) ni més hotels (ja hem vist com ha acabat el Manhatan) o més zones comercials, sinó racionalitzar el que tenim i optimitzar-ho amb visió comarcal. Hem de diversificar l’economia, centrada pràcticament de manera exclusiva en un únic tipus de turisme, la manera de fer-ho és apostant pel patrimoni i dignificant els espais que, tot i degradats, encara conserven potencial.

Es per això que des de les plataformes Salvem La Plana del Castell de Cunit i SOS Penedès us demanem que signeu aquesta petició per demanar a l’Ajuntament de Cunit, a la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que aturin el projecte d’urbanització de la Plana del Castell.

Castellano:
El Ayuntamiento de Cunit ha aprobado definitivamente la urbanización de la Plana del Castell de Cunit, uno de los últimos espacios libres del litoral. La urbanización de esa zona se quiere realizar por fases y por el momento se ha aprobado el sector SUD 2, siguiendo un POUM urbanístico desfasado del año 2006.

La Plana del Castell tiene potencial ambiental y patrimonial, con una zona de inundación temporal con un hábitat que aporta biodiversidad. Debidamente gestionada y recuperada a base de criterios ambientales, además de tener un atractivo paisajístico y patrimonial, puede funcionar como esponja, reduciendo la probabilidad de inundación de las zonas contiguas. Una buena gestión del entorno haría crecer en calidad al municipio, a la vez que incrementaría el valor del entorno urbano de la zona.

No podemos seguir con una política urbanista expansionista del siglo pasado para favorecer la especulación y que no preserva el poco espacio no urbanizado que queda. No necesitamos la construcción de más viviendas (el municipio dispone de más de 400 vacías), ni más hoteles (tenemos el ejemplo del hotel Manhatan, o más zonas comerciales, sino racionalizar el que tenemos y optimizarlo con visión comarcal. Debemos diversificar la economía, centrada prácticamente en una única forma de turismo y la manera de hacerlo es apostar por el patrimonio y conservar los espacios que, aunque degradados, aún tienen potencial.

Por eso desde las plataformas Salvem La Plana Del Castell de Cunit y SOS Penedès os pedimos que firméis esta petición para pedir al Ayuntamiento de Cunit, a la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès y al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que paralicen el proyecto de urbanización de la Plana del Castell.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas