MANIFEST REGULACIÓ CAÇA A CALDES DE MALAVELLA

MANIFEST REGULACIÓ CAÇA A CALDES DE MALAVELLA

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas

Veïns de Can Carbonell, Caldes de Malavella ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament Caldes de Malavella (Ajuntament de Caldes de Malavella) y

Els veïns de Caldes de Malavella volem manifestar el nostre desacord amb l'exercici de la caça al nostre municipi, que  ofereix un entorn d'ecosistemes naturals, tant agrícoles com forestals , dels que volem gaudir i poder sentir goig en tranquil·litat.

Hi ha qui considera la caça una “necessitat” per a la regulació de les espècies , no volem entrar en debat , però les poblacions animals no es regulen amb la caça, els ecosistemes tenen els seus propis sistemes naturals d'autoregulació, costa molt trobar articles científics que avalin la gestió de poblacions per caça d’individus (...),per contra , la cacera és una de les causes que fa que moltes espècies estiguin en perill de desaparèixer, a banda, hi ha altres mètodes no invasius de control. Matar per diversió és una activitat inacceptable avui dia.

Aquesta pràctica no hauria de tenir raó de ser en ple s. XXI tot i que hi ha qui la considera  un esport , la seva pràctica comporta que la resta de caldencs i caldenques haguem  de sortir amb por a passejar pel nostre municipi. No pot ser que una colla d’homes armats atemoreixen a famílies que volen disfrutar de la natura.

Darrerament t'has de pensar dues vegades sortir a passejar en segons quins camins i entorns, quan sents trets per arreu, cotxes 4x4 circulant a velocitats abusives sense cap tipus de mirament ni respecte vers altres persones, gossos descontrolats acostant-se, reunions de mes de 6 persones sense mascareta...

Són molts els paratges on passejar i gaudir de l'entorn s'han convertit en una espècie de safari, resulta perillós i amenaçant per la proximitat dels caçadors. Concretament a Can Carbonell tenim la sensació que la situació s'ha desbordat. Hi ha molts caçadors, per tot arreu, per qualsevol sender o camí, gairebé tots els dies i pràcticament a tothora.

En varies ocasions hem intentat parlar amb ells i fins i tot ells mateixos critiquen la pràctica d'alguns companys, que en diverses ocasions han increpat a veïns que passegen o fan esport. El bosc és de tothom i la majoria de les vegades la seva activitat no és senyalitzada (només ho fan i a vegades si hi ha batuda de senglar), s'ha de vetllar per la seguretat dels veïns i regularitzar la seva activitat que està esdevenint perillosa per a passejants, esportistes, nens i animals de companyia. En època pandèmica com en la que estem, donat a confinament municipal, el nombre de passejants incrementa, com també ho fa el nombre de caçadors (tot i que molts d'ells es salten el confinament municipal perquè venen d'altres pobles).

 

Durant el 2020 al Estat Espanyol hi va haver 605 accidents per trets de caçadors amb un total de 51 defuncions.

 

Com a ideal ens agradaria que la caça finalitzés en el nostre municipi, però sabem que la realitat és molt complicat. Una opció seria dotar la zona d'agents que reguli les bones pràctiques d'aquest col·lectiu, però com és quelcom econòmicament inviable proposem una alternativa creiem més realista: Que hi hagi una zona de seguretat pels veïns de Can Carbonell on puguem passejar sense por ni perill que un tret ens sorprengui a nosaltres, als nostres animals o als nostres fills.

 

Es per això que els aquí signants arrel de les moltes situacions de perill en la que ens hem trobat, i sobretot per estalviar possibles accidents greus o letals en un futur demanem una sol·lució a aquesta problemàtica que és més greu a dia que passa. 

-

MANIFIESTO REGULACIÓN DE LA CAZA EN CALDES DE MALAVELLA

Los vecinos de Caldes de Malavella queremos manifestar nuestro desacuerdo con el ejercicio de la caza en nuestro municipio, que ofrece un entorno de ecosistemas naturales, tanto agrícolas como forestales , de los que queremos disfrutar y poder sentir gozo en tranquilidad.

Hay quién considera la caza una “necesidad” para la regulación de las especies , no queremos entrar en debate , pero las poblaciones animales no se regulan con la caza, los ecosistemas tienen sus propios sistemas naturales de autorregulación, cuesta mucho encontrar artículos científicos que avalen la gestión de poblaciones por caza de individuos (...),contrariamente , la cacería es una de las causas que hace que muchas especies estén en peligro de extinción, sin embargo, hay otros métodos no invasivos de control. Matar por diversión es una actividad inaceptable hoy en día.

Esta práctica no tendría que tener razón de ser en pleno s. XXI a pesar que hay quién la considera un deporte , su práctica implica que el resto de habitantes tengamos que salir con miedo a pasear por nuestro municipio. No puede ser que una pandilla de hombres armados atemoricen a familias que quieran disfrutar de la naturaleza

Últimamente te tienes que pensar dos veces salir a pasear en segundos qué caminos y entornos, cuando sientes sacados por por todas partes, coches 4x4 circulante a velocidades abusivas sin ningún tipo de miramiento ni respeto verso otros personas, perros descontrolados acercándose, reuniones de mes de 6 personas sin mascarilla...

Son muchos los parajes donde pasear y disfrutar del entorno se han convertido en una especie de safari, resulta peligroso y amenazante por la proximidad de los cazadores. Concretamente en Can Carbonell tenemos la sensación que la situación se ha desbordado. Hay muchos cazadores, por todas partes, por cualquier sendero o camino, casi todos los días y prácticamente siempre.

En varías ocasiones hemos intentado hablar con éste colectivo e incluso ellos mismos critican la práctica de algunos de sus propios compañeros, que en varias ocasiones han increpado a vecinos que pasean o hacen deporte. El bosque es de todo el mundo y la mayoría de las veces su actividad no se señalizada adecuadamente (solo lo hacen y a veces si hay batida de jabalí), se tiene que velar por la seguridad de los vecinos y regularizar su actividad que está aconteciendo peligrosa para caminantes, deportistas, niños y animales de compañía. En época pandémica como en la que estamos, dado a confinamiento municipal, el número de visitantes incrementa, como también lo hace el número de cazadores (a pesar de que muchos de ellos se saltan el confinamiento municipal , acueden de otros pueblos) (…)

 

Durante el 2020 en el Estado Español hubo 605 accidentes por rasgos de cazadores con un total de 51 defunciones.

 

Como ideal nos gustaría que la caza finalizara en nuestro municipio, pero sabemos que la realidad es muy complicado. Una opción sería dotar la zona de agentes que regule las buenas prácticas de este colectivo, pero como es algo económicamente inviable proponemos una alternativa , creemos más realista: Que haya una zona de seguridad por la que los vecinos de Can Carbonell podamos pasear sin miedo ni peligro que un tiro nos sorprenda a nosotros, a nuestros animales o a nuestros hijos.

 

Es por estos motivos, que los aquí firmantes,  a raíz de las muchas situaciones de peligro en la que nos hemos encontrado, y sobre todo para ahorrar posibles accidentes graves o letales en un futuro,  pedimos una solución a esta problemática que es más grave a día que pasa.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas