ยกเลิกวิชาพุทธศาสนาเป็นวิชาบังคับ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!


           วิชาพระพุทธศาสนาถือเป็นหนึ่งวิชาบังคับในหลักสูตรที่ทุกคนจะต้องเรียนและสอบ ซึ่งการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคหลายอย่างๆ เช่น หลักสูตร เนื้อหาที่กำหนดให้เรียน ตัวครูผู้สอน เทคนิควิธีการสอน สื่ออุปกรณ์ในการสอน หนังสือตำราประกอบการเรียน การวัดประเมินผล ทัศนคติของผู้เรียน เป็นต้น เพราะเหตุนี้ความล้มเหลวในการสอนวิชาพระพุทธศาสนานั้นจึงกลับมีมากกว่าความสำเร็จ

             เมื่อเรียนวิชาพระพุทธศาสนาแล้ว นักเรียนได้มีแค่ความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาขั้นเบื้องต้นเท่านั้น เมื่อสอบปลายภาคผ่านไปแล้ว ก็แทบจะไม่เหลือความรู้ ความเข้าใจเลย จึงเป็นเหตุให้นักเรียนบางส่วนไม่ได้นำความรู้ที่ได้จากวิชาพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตจริง รวมทั้งไม่นำหลักธรรมคำสอนไปเป็นหลักในการตัดสินใจทำสิ่งต่าง ๆ ไม่ใช้หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งไม่ค่อยร่วมปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา

              และในความเป็นจริง ในสังคมไทยไม่ได้ผู้นับถือศาสนาเพียงแค่หนึ่งหรือสองศาสนา แต่มี เป็นสิบศาสนาเป็นร้อยลัทธิความเชื่อ และแต่ละคนก็มีสิทธิที่จะเชื่อในแนวทางของตน การบังคับเรียนเช่นนี้ทำให้ผู้เรียนไม่มีสิทธิในการศึกษาในส่วนที่ตนศรัทธา เช่น เพื่อนของผมซึ่งเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม แต่ต้องนั่ง จำพุทธประวัติ คำสอน เพื่อนนำไปสอบ และใช้คะแนนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นเพื่อคัดเลือกใน ระดับอุดมศึกษา ซึ่งแท้จริงแล้วถือเป็นสิ่งที่ควรแก้ไข

                  ดังนั้นผมจึงอยากเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ

       ยกเลิกวิชาพุทธศาสนาเป็นวิชาบังคับ (ในระดับชั้นมัธยมศึกษา)

                แต่ให้เป็นวิชาเลือกแก่ผู้ที่สนใจแทน และ ในส่วนของวิชาบังคับในหมวดศาสนานั้นให้เป็นการสอนศาสนาเปรียบเทียบแทน เพื่อให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้หลักคำสอนและวัฒนธรรมที่แตกต่างในแต่ละศาสนา

                 อย่างในส่วนของหลายประเทศทางยุโรป จะไม่มีวิชาศาสนาเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร แต่เป็นวิชาเลือกตาม ความสนใจ เช่น ประเทศสวีเดน ฝรั่งเศส ฮังการี ไม่มีวิชาศาสนาในระบบ หรือประเทศสเปน สวิตเซอร์แลนด์ที่ ให้เป็นวิชาเลือกเสรี

                  นโยบายนี้จะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของศาสนาและแก่นอย่างแท้จริง ทั้งยังสามารถไปศึกษาคำสอนตามศาสนาที่ตนสนใจโดยไม่ถูกบังคับ ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงตามความศรัทธา ไม่ควรนำมาเป็นส่วนหนึ่งของ วิชาบังคับ