درخواست برای رسیدگی به وضعیت سگ‌های اسیر شده توسط مدیریت پسماند کردکوی

0 have signed. Let’s get to 15,000!


عکس‌ها و فیلم‌های گرفته شده توسط حامیان کردکوی حاکی از آن‌اند که شهرداری کردکوی سگ‌های بیخانمان را زنده‌گیری و در یک زباله‌دانی فنس‌کشی شده بدون آب و غذا و رسیدگی و عقیم‌سازی زندانی می‌کند. با امضای این پتیشن از شهرداری کردکوی می‌خواهیم در اسرع وقت به وضعیت این حیوانات رسیدگی کند، ترتیبی دهد تا این سگ‌ها در یک کلینیک معتبر عقیم‌سازی و واکسیناسیون شوند و بعد از آن در جایی مناسب رها شوند. همچنین، تا زمانی که جای مناسبی برای نگهداری از حیوانات ندارد از اسیر کردن سگ‌های بیخانمان بیشتر خودداری کند.


Want to share this petition?