Petition Closed

تا پایان دادن به اعدامها، کمکهای بین المللی به ایران را متوقف کنید

This petition had 105 supporters


جمهوری اسلامی ایران همچنان بالاترین آمار صدور و اجرای احکام اعدام در میان کشورهای جهان را دارد و طبق گزارش های متنوع از سازمان های دولتی و غیر دولتی داخل و خارج از ایران، بیشترین تعداد اعدام ها در این کشور مربوط به جرائم مواد مخدر است.  سازمان بین المللی “همه با هم علیه اعدام” ، به همراه چهار سازمان حقوق بشری ایرانی "عدالت برای ایران"، "مرکز اسناد حقوق بشر ایران"، "سازمان حقوق بشر ایران" و "عرصه سوم "، هم زمان با ده اکتبر، روز جهانی مقابله با اعدام، در نامه ای به دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و کشورهای کمک دهنده به ایران  خواستار آن شدند که کمک های بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر تا زمانی که جمهوری اسلامی اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را پایان ندهد، متوقف شود. ما با امضای این نامه حمایت خود را از درخواست این سازمانهای حقوق بشری اعلام می کنیم و از سازمان ملل و کشورهای کمک دهنده می خواهیم تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران، تضمینهای کافی برای رعایت حقوق متهمان به جرائم مرتبط با مواد مخدر و توقف اعدام آنان ندهد، کمکهای خود را به حالت تعلیق درآورند.Today: Justice For Iran is counting on you

Justice For Iran .org needs your help with “تا پایان دادن به اعدامها، کمکهای بین المللی به ایران را متوقف کنید”. Join Justice For Iran and 104 supporters today.