Petition Closed

ماریا رشیدی

This petition had 115 supporters


انجمن حق زنان فرا می خواند :     " باید ازجامعه دفاع کرد " 

این یک سقوط کامل است .  این یک ضدارزش انسانی است که با دستاویزی اخلاقی ـ مذهبی قصد مشروعیت خود را به مثابه ی قانونی قابل اجرا، در پوشش ارزشی انسانی دارد . کودک آزاری وتجاوز به حقوق کودک ، اعم از حقوق طبیعی و انسانی او درقالب قیومیت و سرپرستی درنظام جمهوری اسلامی ، امری نیست که با انکار آن ، تمام اهرم های شرعی و قانونی این تجاوز نادیده گرفته شود . همین که والدین اِعمال اراده بر فرزندان را همچون اراده بر هر " چیز"  مربوط به خود ، قانونی و شرعی می دانند ، کافی است تا دگردیسی موجودی انسانی را به شیئی وارگی او شاهد باشیم .  این نگاه حق مالکیت براراده و احساس ولاجرم تصاحب آن را به امری طبیعی تبدیل می کند ،تا تجاوز را رنگ و پوششی اخلاقی وقانونی بدهد ! 

آنچه در مجلس شورای اسلامی ایران تحت عنوان " قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده " به تصویب رسیده است ، چیزی جزادامۀ همان تجاوز پیشینی به کودک در زمانی دیگر و موقعیتی دیگر از کمال سنی او نیست .  حالا کودک دیروز بالغ است . کالا باید به مصرف برسد . " فرزندخوانده " حالا آن کالایی است که مورد مصرف پیدا کرده است .   تمهیدات قانونی این مصرف باید درپوششی ظاهراً انسانی ، خیرخواهانه و اخلاقی با رجوع به دستورات شرعی ، احادیث و مصادیق تاریخی در دین اسلام فراهم آید .  همه چیز به کار گرفته می شود تا تجاوز پوشانده شود ! 

آنچه به تصویب رسیده است وقابل اجرا است شناعت محض است . سقوط کامل اعتماد برروابط انسانی و نهاد خانواده به مثابۀ پایه ی ابتدایی این روابط است .  این قانون هر نوع همبستگی انسانی را میان افراد یک خانواده متزلزل می کند و از میان می برد . چه به گونه ای آشکار برتفاوت میان فرزندان بیولوژیک وغیربیولوژیک اشاره دارد و به گونه ای آگاهانه از همان ابتدا ، فرزندان یک خانواده را به مثابۀ " رقیبان آینده " در برابر هم قرار می دهد . رقیبان تصاحب احساس و امنیت وآرامش از یکدیگر !   

این قانون تداوم تکمیلی  " قانون چندهمسری " نیز هست . همان قانونی که در اشکال همسر رسمی ـ صیغه ای و موقت ، برامر فساد وفحشا و سوء استفاده های جنسی سرپوش می گذارد ، اما آن ها را رسمیت می بخشد !

 طبعاً تبعات روانی ـ روحی این قانون ازهمان ابتدای به " فرزندخواندگی " پذیرفته شدن ، برذهن و روان کوک و این فکر که او درآینده به تسلط وتسخیر والدین خود در می آید آن چنان خواهد بود که از او موجودی ترسو ـ مطیع و مردم گریز خواهد ساخت .  بنا براین با توجه به تمام عوارض منفی و ضدانسانی و ضدارزشی این قانون  ما براین باوریم :که باید این قانون وقوانین مشابه ، که تجاوز به حریم انسان ها را موجه می دارد و از اراده ـ خواست و تعلق آن ها با تمهیدات اخلاقی ، مذهبی ، حقوقی و غیره دستاویزی قانونی می سازد ، لغو و ازاجرای عملی آن ها ممانعت به عمل آید .  ما فکر می کنیم مبارزه برای لغو و جلوگیری از اجرای این قانون یک وظیفۀ اجتماعی برای دفاع از جامعه و خشونت علیه زنان است . ما  افراد جامعه را به واکنش اعتراضی نسبت به قانونی کردن این تجاوز فرا می خوانیم و خواستار صدایی مشترک و بلند در اعتراض هستیم .ما براین باوریم که این اعتراض یک امکان برای گسترش اعتراضات عمومی به تجاوزات حکومت برحقوق مدنی و شهروندی ما است . ما از شما می خواهیم در این اعتراض با ما همصدا شوید . باید از جامعه دفاع کرد

انجمن حق زنان ـ استکهلم 2 اکتبر2013                                                                                                                                     

 10 مهر ماه 1392 

ماریا رشیدی 

0046تلفن 737286893

 Today: Hamid is counting on you

Hamid Nasiri Fard needs your help with “انجمن حق زنان: ماریا رشیدی”. Join Hamid and 114 supporters today.