آقای هایکو ماس : امیر،سعید و محمد به اعدام محکوم شده اند، کمک کنید

آقای هایکو ماس : امیر،سعید و محمد به اعدام محکوم شده اند، کمک کنید

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 150.000.
Bei 150.000 Unterschriften wird diese Petition zu einer der meist gezeichneten Petitionen auf Change.org!
Saideh Azadi hat diese Petition an Bundeskanzlerin Angela Merkel und gestartet.

DE/ فارسی/EN

در جنبش ابانماه ۱۳۹۸ هزاران نفر در ایران بر ضدّ رژیم مستبد به خیابانها
آمدند! الان سه جوان از بین آنان به اعدام محکوم شده اند
جنبش آبانماه ۱۳۹۸ بعد از سه برابر شدن قیمت بنزین و بخاطر وضعیت
بسیار بد اقتصادی مردم و استبداد رژیم فاسد ایران به وقوع پیوست
در این تظاهرات، هزاران نفر دستگیر، بسیاری زخمی و صدها نفر
کشته شدند. بین کشته شدگان کودکان و جوانان نیز وجود داشتند
به تازگی اعلام شده است که دادگاه رژیم ،سه مرد جوان شرکت کننده
درتظاهرات به اسامی امیرحسین مرادی(۲۶ ساله)
سعید تمجیدی(۲۸ساله) و محمد رجبی(۲۶ ساله) را به اتهام سازماندهی
جنبش آبان محکوم به اعدام کرده است! از زمان دستگیری، آنان اجازهٔ
صحبت با یک وکیل را نداشته اند. اینان سه جوانی هستند که هیچ
خطایی مرتکب نشده اند و تنها در تظاهرات برای احقاق حقوقشان
شرکت کرده اند. خانوادهٔ این مردان جوان بعد از آگاهی از این حکم
در شوک بسر می برند.آنان را مجبور به سکوت کرده اند
ما امضاء کنندگان زیر، ازرژیم آلمان و همهٔ نهادهای مربوط به
حقوق بشرتقاضا می کنیم رژیم ایران را مجبور به باطل شمردن
این حکم کرده و مانع از اجرای آن بشوند
  

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 150.000.
Bei 150.000 Unterschriften wird diese Petition zu einer der meist gezeichneten Petitionen auf Change.org!