Petition Closed

Հարգանք մարդկանց նկատմամբ / Respect all people / Уважение к людям

This petition had 47 supporters


Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ  բոլոր մարդիկ նաև ԼԳԲՏ անձիք ունեն հավասար իրավունքներ և չպետք է խտրականության դրևորումների արժանանան որևէ անձի կողմից: Մեկ ազգ դաշինք/կազմակերպությունը դրսևորում է հոմոֆոբիայի պաստառներ ամբողջ Երևանով մեկ որը ատելություն է ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ: Հոմոֆոբիան ծնում է ատելություն և ստեղծում է երկրի մեջ ատելություն և պատերազմ ազգը ազգի դեմ: Մենք չենք ուզում ունենալ հոմոֆոբիայի պաստառներ Երևանում և պահանջում ենք որպեսզի Հայաստանի հանրապետությունում լինի սեր և հարգանք մեկը մյուսի նկատմամբ: Հայաստանի քաղաքացիները համարվում են Քրիստոնյա և հոմոֆոբիան դա Քրիստոնյաի վայել կյանք չէ, հոմոֆոբիան ատելություն և անհարգանք է: Հայաստանի քաղաքացիները չպետք է հետևեն ատելության պաստառներին և դուրս գան մեկը մեկի դեմ: Աստված ոչ մեկին չի պատվիրել վերացնել կամ ատել ԼԳԲՏ անձանց: Ամեն մեկին տված է իր բաժին կյանքը և ամեն մեկը պետք է ապրի իր կյանքով և չխանգարի մյուսին: Հայաստանում մարդու իրավունքների կենտրոնները պաշտպանում են բոլոր մարդկանց, ոստիկանությունը նույնպես: Մենք պահանջում ենք քաղաքապետարանից և խնդրում ենք քաղաքապետարանի աջակցությունը նույնպես այս գործում որպեսզի Երևանում վերանան ատելության պաստառները: 

 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն Հոդված 14.1 

«Բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առջև: Խտրականությունը, կախված սեռից, սեռական զգացմունքից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկական կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից, արգելվում է»:

 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն Հոդված 47

«Յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է պահպանել Սահմանադրությունը և օրենքները, հարգել այլոց իրավունքները, ազատությունները և արժանապատվությունը: Արգելվում է իրավունքների և ազատությունների օգտագործումը սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, ազգային, ռասայական, կրոնական ատելություն բորբոքելու, բռնություն կամ պատերազմ քարոզելու նպատակով»:

 

According to the law of Republic of Armenia as well as all people including LGBT people have equal rights and should not be discriminated against by any person. One nation alliance manifest of homophobia in whole Yerevan and hatred of LGBT people. Homophobia and hatred gives way to create the nation of hatred and war. We do not want to have posters and homophobia in Yerevan, we demand to be love and respect each other towards of Christinity in Armenia. Armenian citizens should not follow the hatred. God not say kill or hate LGBT people. Every person have his life and everyone should live according his life and not disturb others. Human Rights in Armenia protect all people, the police too. We demand also Municipality of Yerevan for support in order this hate posters be disappear.

 

 Article 14.1 of the Constitution of the Republic of Armenia

"All people are equal before the law: Discrimination based on gender, sexual orentation, race, color, ethnic or social origin, genetic features, language, religion, political or other opinion, national minority, property, birth, disability , age or other personal or social circumstances shall be prohibited. "

 

 Article 47 of the Constitution of the Republic of Armenia

"Everyone is obliged to uphold the Constitution and laws, to respect the rights, freedoms and dignity of the rights and freedoms is prohibited to use the violent overthrow of constitutional order, national, racial or religious hatred, the incitement to violence or war."

 

В соответствии с Законом Республики Армении все люди включая ЛГБТ имеют равные права и не должны подвергаться дискриминации со стороны любого лица. Одна нация (мек азг) организация распрастраняет постеры гомофобии в Ереване и ненависти по отношению ЛГБТ. Гомофобия это ненависть который создаëт в стране ненависть и войну. Мы не хотим чтобы были плакаты гомофобии в Ереване, мы требуем чтобы в Армении было любовь и уважения друг к другу с соотвествий Христианство. Граждане Армении не должны следовать ненависти. Бог не говорит убивать или ненавидеть ЛГБТ людей. У каждого человека есть его жизнь, и каждый должен жить по своей жизнью и не мешать другим. Права человека в Армении защищаются должным образом и полиция тоже защещает должным образом граждан Армении. Мы требуем и просим также Муниципалитета Еревана за поддержку чтобы эти плакаты ненависти были удалены.

 

Статья 14.1 Конституции Республики Армении

"Все люди равны перед законом: Дискриминация против признаку пола, сексуальной орентаций, расы, цвета кожи, этнического или социального происхождения, генетических признаков, языка, религии, политических или иных убеждений, национальных меньшинств, имущественного положения, рождения, инвалидности , возраста или других личных или социальных обстоятельств не допускается". 

 

Статья 47 Конституции Республики Армении

"Каждый обязан соблюдать Конституцию и законы, уважать права, свободы и достоинства, прав и свобод, запрещено использовать на насильственное свержение конституционного строя, национальной, расовой или религиозной ненависти, подстрекательство к насилию или войне".Today: e is counting on you

e e needs your help with “Երևանի Քաղաքապետարան / Municipality of Yerevan / Муниципалитет Еревана: Հարգանք մարդկանց նկատմամբ / Respect all people / Уважение к людям”. Join e and 46 supporters today.