ЗЕЛЕНИ ЗОНИ ЗА СИНИ РЕКИ! СТОП за хидроенергетски проекти во заштитени подрачја!

0 have signed. Let’s get to 1,500!


Зелени зони за сини реки!
Стоп за изградба на хидроенергетски проекти во заштитени подрачја!

На територија на Македонија се планираат над 400-тини хидроенергетски проекти. Половина од нив се предвидени во недопрена природа во најживописните речни долини, на последните реки со слободен тек, кои од секогаш го поддржувале одржливиот развој на локалното население.

Хидроенергетските проекти засекогаш го менуваат текот на реките и животот во и околу нив. Без воспоставени зони за заштита на реките хидроенергетските проекти носат ризик од неповратна штета врз природата и човековата благосостојба. Затоа, да го заштитиме највредниот ресурс на човештвото!

Бараме итно воспоставување на зони за заштита на реките!
Зелени зони за сини реки!

  

Zona të gjelbra për lumenj blu!
Ndalo ndërtimin e projekteve të hidrocentraleve në mjediset e mbrojtura!

Në territorin e Maqedonisë janë planifikuar mbi 400 projekte hidroenergjitike. Gjysma e tyre janë paraparë në një natyrë të paprekur në luginat më piktoreske të lumenjve, lumenjtë të fundit me rrjedhje të lirë, që gjithmonë kanë mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm të popullsisë vendase.

Projektet hidroenergjitike përherë ndryshojnë rrjedhën e lumenjve dhe të jetës në dhe përreth tyre. Pa zona të mbrojtura të lumenjve, projektet e hidrocentraleve bartin rrezik për dëmtime të pakthyeshme ndaj natyrës dhe mirëqenies njerëzore. Prandaj, të mbrojtmë burimin më të vlefshëm të njerëzimit!

Urgjentisht kërkojmë krijimin e zonave për mbrojtjen e lumenjve!
Zona të gjelbra për lumenj blu!Today: Front is counting on you

Front 21/42 needs your help with “Премиер на Владата Р.М. г. Заев: ЗЕЛЕНИ ЗОНИ ЗА СИНИ РЕКИ! СТОП за хидроенергетски проекти во заштитени поддрачја!”. Join Front and 1,228 supporters today.