Петиција: Бесплатен оброк за секој ученик

Петиција: Бесплатен оброк за секој ученик

Started
July 10, 2023
Signatures: 5,451Next Goal: 7,500
Support now

Why this petition matters

Со потпишувањето на оваа петиција бараме Министерството за образование и наука (МОН) да обезбеди бесплатен оброк за секој ученик во сите основни и средни училишта на територијата на целата држава.

Петицијата ја почнаа група млади активисти од повеќе различни градови, а со поддршка на Здружение за едукативен развој Еквалис.

Зошто бараме бесплатен оброк?

• Затоа што сѐ уште има ученици коишто се срамат да излезат на голем одмор поради тоа што немаат доволно пари да си купат достоен оброк

•Затоа што на гладен стомак не можеме да постигнеме доволно добри резултати на училиште. Кога сме гладни мислиме само на гладот, а тоа е една од најисцрпувачките  сензации којашто ги надминува сите други поинтелектуални потреби

• Затоа што сме приморани да јадеме неквалитетна храна или пак да прескокнуваме оброци што долгорочно влијае на нашето здравје 

• Затоа што некои од нас поминуваат и по 10 часа надвор од својот дом, имајќи 8 часа на училиште и поминувајќи уште по 1 час во пат 

• Затоа што нашите семејства и заедници се финансиски исцрпени со сите други енормни зголемувања на трошоците и оброкот на училиште веќе стана луксуз што не може да си го дозволиме секој ден

Што велат истражувањата?

Истражувањата покажуваат дека во 2022 година секое трето дете не добива ниту еден здрав и квалитетен оброк во текот на еден ден. Во семејства со 3 или повеќе деца, речиси половина од децата немаат ниту еден здрав оброк во текот на еден ден. Ова значи дека речиси половина од децата во нашата држава постојано гладуваат или се хранат нездраво и недоволно, како резултат на сиромаштијата и економската криза.

Според истражувањата, придобивките од воведување бесплатен оброк кај учениците е веќе неопходност. Новата анализа којашто ја презентираа УНИЦЕФ и Аналитичкиот центар „Фајненс тинк“ посочува дека околу 33.000 лица, од кои 10.000 деца, се втурнати под прагот на сиромаштијата поради кризата со храна и енергија.

 

Што ќе се смени со бесплатниот оброк?

УНИЦЕФ препорачува воведувањето на програма за бесплатен оброк за учениците, со цел да се подобри пристапот до здрав и хранлив оброк за учениците и да се влијае врз намалување на сиромаштијата.

Воведувањето бесплатен оброк за секој ученик ќе влијае врз подобрување на академскиот успех на учениците, врз намалување на сиромаштијата во државата и врз мотивација на младите да останат да живеат и работат во државата.

Затоа, од Министерството за образование и наука бараме да ги преземе следните чекори:

 • Да обезбеди дневен оброк за секој ученик од 1-во до 9-то одделение во основните училишта на територијата на целата држава
 • Да обезбеди дневен оброк за секој ученик од 1ва до 4-та година во средните училишта на територијата на целата држата
 • Да обезбеди бесплатен оброк за секој ученик според стандардите за правилна исхрана во училиштата
 • Да обезбеди договор со Министерството за финансии и Министерството за локална самоуправа, во однос на резервирање финансиски средства за бесплатен оброк за сите ученици
 • Во соработка со погоре споментатите Министерства, да ги задолжи локалните самоуправи на секоја општина да го организираат и спроведат обезбедувањето бесплатен оброк за секој ученик

Потпишете ја нашата петиција затоа што #ГладенНеСеУчи!

----
Peticion: Ushqim falas për të gjithë nxënësit

Me nënshkrimin e këtij peticioni kërkojmë që Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) të sigurojë ushqim falas për çdo nxënës në të gjitha shkollat ​​fillore dhe të mesme në të gjithë vendin.

Peticioni u nis nga një grup aktivistësh të rinj nga disa qytete të ndryshme, me mbështetje te Shoqatës për Zhvillimin Arsimor Ekualis.

 

Pse kërkojmë ushqim falas per nxënësit?

 •  Sepse ka ende nxënës që kanë turp të shkojnë ne pushim të gjate sepse nuk kanë para të mjaftueshem për të blerë ushqim.
 • Sepse nxënësit nuk mund të arrijnë rezultate të mira në shkollë me stomakun bosh. Kur jemi të uritur mendojmë vetëm për urinë, dhe nuk na mundeson te fokusohemi ne mësime.
 • Për shkak se jemi të detyruar të hamë ushqim me cilësi të dobët ose të anashkalojmë ushqimin që ndikonë në shëndetin tonë për një kohë të gjatë
 • Sepse disa nxënës e kalojnë gjithë ditën larg shtepisë, duke qene 8 orë në shkollë dhe 1 ore duke shkuar në shtëpi
 • Për shkak se për disa familje është bërë pothuajse e pamundur të jua mundesojnë fëmijëve të tyre një ushqim në shkollë për arsye të ngritjes të cmimeve.

 

Çfarë thotë hulumtimi?

Hulumtimet tregojnë se në vitin 2022 çdo i treti fëmijë nuk ushqehet me ushqim të shëndetshem dhe cilësor gjatë një dite. Në familjet me 3 ose më shumë fëmijë, pothuajse asnjëri nuk mund te ha një vakt të shëndetshëm gjatë ditës. Kjo do të thotë se pothuajse gjysma e fëmijëve në vendin tonë janë vazhdimisht të uritur ose hanë ushqim të pashëndetshëm dhe të pamjaftueshëm, si pasojë e varfërisë dhe krizës ekonomike.

Sipas hulumtimeve, përfitimet e futjes së një vakti falas mes nxënësve eshte tashmë një domosdoshmëri. Analiza e re e paraqitur nga UNICEF dhe Qendra Analitike Financial Think tregon se rreth 33,000 njerëz, duke përfshirë 10,000 fëmijë, janë shtyrë në kufirin e varfërisë për shkak të krizës së ushqimit dhe energjisë.

Çfarë do të ndryshojë nëse do te mundësohet ushqimi falas në shkollë?

UNICEF rekomandon futjen e një programi ushqimor falas në mënyrë që të përmirësohet kycja në një vakt të shëndetshëm dhe ushqyes për studentët dhe të ndikojë në uljen e varfërisë.

UNICEF-i rekomandon futjen e një programi të vakteve shkollore falas për të përmirësuar aksesin për një vakt të shëndetshëm dhe ushqyes për nxënësit dhe për të ndikuar në uljen e varfërisë.

Futja e një vakti falas për çdo nxenes do të ndikojë në përmirësimin e suksesit akademik të nxenesve, uljen e varfërisë dhe motivimin e të rinjve për të qëndruar dhe punuar në vend.

Prandaj, kërkojmë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës që të ndërmarrë hapat e mëposhtëm:

 • Të sigurohet vakti ditor për çdo nxënës nga klasa e parë deri në të 9-tën në shkollat ​​fillore në të gjithë vendin
 • Të sigurojë një vakt ditor për çdo nxënës nga viti i 1 deri në të 4-të në shkollat ​​e mesme në të gjithë vendin
 • Të sigurojë një vakt falas për çdo nxënës sipas standardeve të ushqyerjes së duhur në shkolla
 • Të sigurohet një marrëveshje me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale, për rezervimin e burimeve financiare për ushqim falas për të gjithë nxenesit.
 • Në bashkëpunim me ministritë e sipërpërmendura, të detyrojne komunat ne te gjithe vendin të organizojnë dhe zbatojnë ofrimin e ushqimit falas për çdo nxënës.

Nënshkruani peticionin tonë sepse #NukMesohetIUritur!


 

Support now
Signatures: 5,451Next Goal: 7,500
Support now