СТОП - МОРАТОРИУМ И РЕВИЗИЈА ЗА ПРИВАТНИТЕ ИЗВРШИТЕЛИ

0 have signed. Let’s get to 5,000!


450000 жители на Македонија се принудени од страна на криминалните машини да платат нелегален интерес и непостоечки долгови измислени од криминалните структури во поранешната влада. Новата влада
соработува со нив и продолжува со грабежи на сиромашните.
Сегашната влада на политичката опција СДСМ, исто така, почна да ги злоупотребува малолетните деца во Македонија,
злоупотребувајќи ги за политички цели
на верски христијански празници на почетокот на јануари 2018 година, Министерството за образование заедно со градот Скопје и градоначалникот Петре Шилегов имаат одговорност за оваа злоупотреба,
и се заканува постоење на незаконски сторители што заслужува максимална казна за ова злосторство, и покрај многу други криминални активности. Потребна е меѓународна поддршка од лидерите во водечките правни држави. Вашиот потпис Петицијата е драга и добредојдена. Задолжителен Меѓународен суд на правдата
Ви благодариме

450000 citizens of Macedonia are forced by criminal machines to pay illegal interest and non-existent debts invented by criminal structures in the former government. The new government
cooperates with them and continues the looting the poor.
The current government of the political option SDSM has also begin to abuse the underage children in Macedonia,
abusing them for political purposes 
on religious Christian holidays in early January 2018,the ministry of education together with the city of Skopje - and the mayor Petre Shilegov have responsibility for this abuse
and it threatens the existence of unlawful perpetrators which deserves maximum punishment for this crime, despite many other criminal activities.Requires international support from leaders in leading legal states. Your signature The petition is dear and welcome.Required International Court of Justice
Thank youToday: 450 000 Citizens of Macedonia is counting on you

450 000 Citizens of Macedonia needs your help with “ОШТЕТЕНИ ГРАЃАНИ НА МАКЕДОНИЈА/DAMAGED CITIZENS FROM MACEDONIA: СТОП - МОРАТОРИУМ И РЕВИЗИЈА ЗА ПРИВАТНИТЕ ИЗВРШИТЕЛИ”. Join 450 000 Citizens of Macedonia and 4,862 supporters today.