СТОП - МОРАТОРИУМ И РЕВИЗИЈА ЗА ПРИВАТНИТЕ ИЗВРШИТЕЛИ

0 have signed. Let’s get to 7,500!


450000 жители на Македонија се принудени од страна на криминалните машини да платат нелегален интерес и непостоечки долгови измислени од криминалните структури во поранешната влада. Новата влада
соработува со нив и продолжува со грабежи на сиромашните.
Сегашната влада на политичката опција СДСМ, исто така, почна да ги злоупотребува малолетните деца во Македонија,
злоупотребувајќи ги за политички цели
на верски христијански празници на почетокот на јануари 2018 година, Министерството за образование под тогашно министерување на Рената Десковска заедно со градот Скопје и градоначалникот Петре Шилегов имаат одговорност за оваа злоупотреба,
и се заканува постоење на незаконски сторители што заслужува максимална казна за ова злосторство, и покрај многу други криминални активности.Во овој период од годината летниот,август месец 2018 на чело на Mинистерство за правда е повторно Рената Десковска која е апсолутно индифирентна кон криминалите на нејзината партија и на сите останати криминални активности од минатото. Потребна е меѓународна поддршка од лидерите во водечките правни држави. Вашиот потпис Петицијата е драга и добредојдена. Задолжителен Меѓународен суд на правдата
Ви благодариме

450000 citizens of Macedonia are forced by criminal machines to pay illegal interest and non-existent debts invented by criminal structures in the former government. The new government
cooperates with them and continues the looting the poor.
The current government of the political option SDSM has also begin to abuse the underage children in Macedonia,
abusing them for political purposes 
on religious Christian holidays in early January 2018,the ministry of education together with that time Renata Deskovska and the city of Skopje - and the mayor Petre Shilegov have responsibility for this abuse
and it threatens the existence of unlawful perpetrators which deserves maximum punishment for this crime, despite many other criminal activities.In this period,august 2018 Renata Deskovska is minister of justice and she is totaly indiferent to this criminals and for the other criminals to her political party and the criminals from the past goverment.Requires international support from leaders in leading legal states. Your signature The petition is dear and welcome.Required International Court of Justice
Thank you