Искуството не може да биде научено

Искуството не може да биде научено

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Davor Matrakoski started this petition to Општина Прилеп and

Како предизвик со кој се соочуваме ние младите лица, по завршување на нашиот образовен процес е излегувањето на пазарот на трудот и судирање со реалноста од непоседување на доволно работно искуство. Поради појавената дисторзија на необезбедена квалитетна практична работа од образовните институции од една страна и тешкото прифаќање на нови работници без потребното работно искуство од друга страна, се решивме да превземеме некои чекори за да помогнеме во решавање на овој проблем.

Затоа ја почнуваме оваа кампања со цел да се зголеми свеста кај младите за проактивно да земат учество во практикантства, волонтирања, обуки од компании и отворање на сопствени бизниси. Од друга страна со оваа кампања сакаме да го таргетираме и да го поттикнеме бизнис секторот, невладиниот сектор и локалната самоуправа да изградат заеднички мост за соработка со цел да придонесат за активно вклучување на младите на пазарот на труд. Резултатите од тоа да бидат успешна младина која што понатаму ќе биде спремна да води, да остварува многубројни успеси и да просперира и придонесува во секој аспект во општествениот живот.

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!