СТОП ЗА МАЛИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ НА ЛЕШНИЦА-STOP hidrocentraleve të vogla në Leshnicë.

СТОП ЗА МАЛИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ НА ЛЕШНИЦА-STOP hidrocentraleve të vogla në Leshnicë.

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
zelen front protiv mali hidrocentrali started this petition to Министерство за животна средина и просторно планирање and

До

Министерство за животна средина и просторно планирање

Министерство за транспорт и врски

Генерален секретаријат на Владата

 

ПЕТИЦИЈА НА ЗЕЛЕН ФРОНТ ПРОТИВ МАЛИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ:

СТОП ЗА МАЛИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ НА ЛЕШНИЦА

Ние, допупотпишаните, се спротивставуваме на изградбата на малите хидроцентрали на реката Пена. Со овие објекти се извршува злосторство против природата и уништување на срцето на Шара. Исто така, најверојатно ќе се загрози водоснабдувањето на Тетово заради близината на малите хидроцентрали до водозафатот на Пена.

Изградбата на малите хидроцентрали во Емералд подрачјето Шар Планина е во спротивност со Бернската Конвенција. При обезбедувањето на дозволи што претходат на изградбата, не е почитувана Архуската Конвенција. Исто така, не се почитувани насоките на Енергетската заедница што се однесуваат на спроведување на соодветни постапки за оцена на влијанијата од малите хидроцентрали што ги земаат предвид кумулативните влијанија.

ЗАТОА БАРАМЕ ИТНО ДА ЗАПРЕ ИЗГРАДБАТА НА МАЛИТЕ ХИДРОЦЕНТРАЛИ НА РЕКАТА ПЕНА, ВО МЕСНОСТА ЛЕШНИЦА!

 

 

......................................................................................................................................

 

Peticioni i Frontit të gjelbërt kundër hidrocentraleve të vogla:

STOP hidrocentraleve të vogla në Leshnicë.

 

Ne të poshtë nënshkruarit, njëzëshëm i kundërvihemi ndërtimit të hidrocentraleve të vogla përgjatë dhe në lumin Shkumbim. Me këto objekte të ngurta kryhet krim i drejtperdrejtë ndaj natyrës dhe shkatërim të të njejtës në vetë zemrën e Malit Sharr për shkak të afërsisë së ndërtimit të tyre deri tek lumi Shkumbim, gjë që do të rezikonte furnizimin e ujtit të pijshëm për qytetin e Tetovës dhe reonit të Pollogut në përgjithesi, i cili është më se i nvarshëm nga ujrat burrimore dhe nga lumenjtë që rrjedhin përdrejt lumit Shkumbim.

Ndërtimi i Hidrocentraleve të vogla në zonën EMERALD të Malit Sharr është në kundërshtim me konventën e Bernit (CH) dhe shkeljes së kësaj konvente gjatë sigurimit të lejeve paraprake për ndërtim, poashtu shkelje dhe mosrespektim të konventës së Arhuske gjatë së cilës nuk jan marrë parasysh aspak sugjerimet e bashkësisë energjetike të cilët përcaktojnë masa paraprake për notimin, evidentimin dhe ndikimit të hidrocentraleve dhe energjise akumulative të shkaktuar po nga të njejtat.

 

Për këtë arsye kërkojmë urgjentisht ndërpritjen e hidrocentraleve të tilla përreth dhe në lumin shkumbim si dhe në rajonin e quajtur Leshnicë!!

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!