ЗЕЛЕНИ ЗОНИ ЗА СИНИ РЕКИ! СТОП за хидроенергетски проекти во заштитени подрачја!

ЗЕЛЕНИ ЗОНИ ЗА СИНИ РЕКИ! СТОП за хидроенергетски проекти во заштитени подрачја!

Started
May 4, 2018
Petition to
Премиер на Владата Р.М. г. Заев and 1 other
Signatures: 7,546Next Goal: 10,000
Support now

Why this petition matters

Зелени зони за сини реки!
Zona të gjelbra për lumenj blu!
Green zones for blue rivers


Стоп за изградба на хидроенергетски проекти во заштитени подрачја!

На територија на Македонија се планираат над 400-тини хидроенергетски проекти. Половина од нив се предвидени во недопрена природа во најживописните речни долини, на последните реки со слободен тек, кои од секогаш го поддржувале одржливиот развој на локалното население.

Хидроенергетските проекти засекогаш го менуваат текот на реките и животот во и околу нив. Без воспоставени зони за заштита на реките хидроенергетските проекти носат ризик од неповратна штета врз природата и човековата благосостојба. Затоа, да го заштитиме највредниот ресурс на човештвото!

Бараме итно воспоставување на зони за заштита на реките!
Зелени зони за сини реки!

  

Zona të gjelbra për lumenj blu!
Ndalo ndërtimin e projekteve të hidrocentraleve në mjediset e mbrojtura!

Në territorin e Maqedonisë janë planifikuar mbi 400 projekte hidroenergjitike. Gjysma e tyre janë paraparë në një natyrë të paprekur në luginat më piktoreske të lumenjve, lumenjtë të fundit me rrjedhje të lirë, që gjithmonë kanë mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm të popullsisë vendase.

Projektet hidroenergjitike përherë ndryshojnë rrjedhën e lumenjve dhe të jetës në dhe përreth tyre. Pa zona të mbrojtura të lumenjve, projektet e hidrocentraleve bartin rrezik për dëmtime të pakthyeshme ndaj natyrës dhe mirëqenies njerëzore. Prandaj, të mbrojtmë burimin më të vlefshëm të njerëzimit!

Urgjentisht kërkojmë krijimin e zonave për mbrojtjen e lumenjve!
Zona të gjelbra për lumenj blu!

Green zones for blue rivers

Stop the construction of the hydropower projects in protected areas

Over 400 hydropower projects are planned in Macedonia. Half of them are located in untouched nature in breathtaking picturesque river valleys on the last free flowing rivers which supported the life of the local community.

Hydropower project changes the rivers and life in and around them forever. Without zones for protection of the rivers, hydropower projects carries a serious risk of irreversible damage to nature and human well-being. Therefore, we must protect the most valuable resource of mankind!

We demand urgently designating zones for protection of the rivers!

We demand green zones for blue rivers!

 

Support now
Signatures: 7,546Next Goal: 10,000
Support now

Decision Makers

  • Премиер на Владата Р.М. г. Заев
  • Претседател на Собранието на Р.М. г. Џафери