Защити свободата си на изразяване от новата директива за авторското право

0 have signed. Let’s get to 2,500!


#English below

Отвореният интернет даде възможност на много от нас да прекосят граници със своята работа, да имат достъп до знание и да общуват свободно помежду си. На прага сме това да се промени и разчитаме да не го допуснеш. Не пускай частната цензура в своя компютър.

Какво се случва?

По време на българското Председателство на Съвета на Европейския съюз се очаква  да се приеме новата Директива относно авторското право в цифровия единен пазар. В нея е включен и спорният Член 13, според който всички интернет сайтове, работещи със съдържание, качено от потребителите, ще трябва да инсталират автоматични системи за предварително следене, разпознаване и триене на съдържание. Това решение ще застраши основните права и свободи както на българите, така и на всички останали граждани на Европейския съюз.

Защо е важно да бъдем чути?

Защото Член 13 на директивата задължава интернет платформите да филтрират видеоклиповете, музиката, снимките и текстовете, които техните потребители споделят, под заплаха, че ако допуснат публикуването на незаконно съдържание, доставчиците на интернет услуги ще отговарят директно за това.

Формулировката на Комисията е толкова обща и неясна, че би могла да се отнесе за всички  интернет услуги (не само UGC платформи, но и хостинг компании, доставчици на облачни услуги и т.н.).

Новите задължения ще принудят всякакви интернет проекти да контролират и да прилагат широкомащабна “частна цензура” върху съдържанието, което обслужват, за да избегнат всякакъв риск от директна отговорност за такова съдържание. Това би имало унищожителен ефект върху свободата на изразяване, творчеството и иновациите.

Защо това ме интересува?

Роботи ще решават какво може и какво не може да бъде споделяно от нас. Те нямат чувство за хумор, ирония или пък нюанс. Те не разграничават правомерната употреба на чужди авторски произведения от пиратството – те просто ще трият.

  • Роботите не разбират кога съдържанието е използвано правомерно за целите на цитата, анализа, критиката или с образователна цел, по силата на лицензи или в ремикси.
  • Роботи ще следят нашите действия в интернет и ще ги цензурират.
  • Роботите ще ограничат достъпа ни до знание.
  • Роботите ще сложат край на отворения интернет без цензура, който Европа до този момент познаваше.
  • Роботите ще върнат България години назад, когато цензурата беше част от нашия живот.

Покажи, че не си съгласен Член 13 да въведе частна цензура!

Обсъждането и бъдещото гласуване на Член 13 се случва в европейските институции с малко обществено внимание. В следващите месеци, когато България председателства Европейския съюз, ние можем да направим промяната и да не оставим дебата за свободата на словото, изразяването и интернет да се реши без съпротива в коридорите на НДК. До лятото, единствено България, като Председател на Съвета на Европейския съюз, има право да предлага компромиси в законопроекта!

Единственият начин е да упражним граждански натиск и да бъдем чути. Ако не искаш да бъдеш следен, ако не искаш съдържанието ти да бъде цензурирано от роботи, ако не искаш Член 13 да бъде приет – Подпиши петицията!

English

The open Internet has enabled many of us to cross borders with their work, to have access to knowledge and to communicate freely with each other. We're on the verge of changing it, and we rely on you not to let it go. Do not run private censorship on your computer.

What is happening?

During the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union, the new Directive on copyright in the digital single market is expected to be adopted. It also includes the controversial Article 13, which states that all user-uploaded web sites will need to install automatic content tracking, recognition, and rubbing systems. This decision will endanger the fundamental rights and freedoms of both Bulgarians and all other citizens of the European Union.

Why is it important to be heard?

Because Article 13 of the Directive obliges Internet platforms to filter the videos, music, photos and texts their users share under the threat that if they allow the publishing of illegal content, the ISPs will be directly responsible for this.

The Commission's wording is so general and vague that it could refer to all Internet services (not only UGC platforms, but also hosting companies, cloud service providers, etc.).

The new obligations will force any internet projects to control and implement large-scale "private censorship" of the content they serve in order to avoid any risk of direct responsibility for such content. This would have a devastating effect on freedom of expression, creativity and innovation.

Why does this interest me?

Robots will decide what can and can not be shared by us. They have no sense of humor, irony, or nuance. They do not distinguish the legitimate use of foreign authorship from piracy - they will simply wipe out.

  • Robots do not understand when the content is used lawfully for purposes of quoting, analyzing, criticizing or educating purposes, under licenses or in remixes.
  • Robots will monitor our actions on the Internet and censor them.
  • Robots will limit our access to knowledge.
  • The robots will end the open internet without the censorship Europe knew so far.
  • Robots will return Bulgaria back years when censorship was part of our lives.

Show that you do not agree Article 13 to introduce private censorship!

The discussion and future vote on Article 13 takes place in the European institutions with little public attention. In the months ahead, when Bulgaria presides over the European Union, we can make the change and not allow the debate on freedom of speech, expression and the Internet to resolve without resistance in the corridors of the National Palace of Culture. By the summer, only Bulgaria, as President of the Council of the European Union, has the right to offer compromises in the bill!

The only way is to exert civic pressure and to be heard. If you do not want to be tracked if you do not want your content censored by robots if you do not want Article 13 to be accepted - Sign the petition!

 

 

 

 Today: Цифрова република is counting on you

Цифрова република needs your help with “Защити свободата си на изразяване от новата директива за авторското право”. Join Цифрова република and 2,482 supporters today.