Декларација #НиеСмеМакедонија Доста беше / Declaration #WeAreMacedonia Enough is Enough

Victory

Декларација #НиеСмеМакедонија Доста беше / Declaration #WeAreMacedonia Enough is Enough

This petition made change with 29,099 supporters!

United Macedonian Diaspora started this petition to President Donald J. Trump and

Македонска Декларација

Macedonian Declaration

Ние, Македонците од Дијаспората и Македонци ширум светот и во татковината, како и пријатели на Македонија и Македонскиот народ, го известуваме Македонскиот народ во Република Македонија, дека во недела, 14ти Јануари, 2018 година, пред Амбасадата на Република Македонија во САД, протестиравме против Владата на Република Македонија и пратениците на Собранието на Република Македонија, и ги известуваме дека дијаспората започнува масовно движење на Македонците во светот, #НиеСмеМакедонија #НашетоИмеЕМакедонија, со единствена цел зачувување на засебноста на Македонецот како рамноправен и почитуван член во светското семејство, без нарушување на македонскиот иденитет, јазик и култура, и унитарноста на државата.

We, the Macedonians from the Diaspora and Macedonians throughout the world within and outside of Macedonia and allies of Macedonia and the Macedonian diaspora, inform the Macedonian people in the Republic of Macedonia that on Sunday, January 14, 2018 in front of the Embassy of the Republic of Macedonia in the United States, we protested against the Government of the Republic of Macedonia and the MPs of the Assembly of the Republic of Macedonia, and we informing them that the Diaspora has started a massive global movement of the Macedonians in the world, #WeAreMacedonia #OurNameisMacedonia, with the sole purpose of preserving the individuality of the Macedonian people as an equal and respected member of the world family of nations, without hindrance upon our Macedonian name, identity, language, culture, and unitary territorial integrity of Macedonia.

Ние Македонците во светот,

We Macedonians in the world,

 1. најостро ги осудуваме тековните разговори со Грција околу името на Република Македонија.
 2. најостро го осудуваме неодговорниот и незаконски чин на пратениците во Собранието со изгласувањето на неуставниот закон за јазици.
 3. најостро го осудуваме разнебитувањето на унитарноста и суверенитетот на матичната држава.
 4. најостро го осудуваме редефинирањето на историјата на Република Македонија постигнато со потпишување на така наречениот договор за "добрососедски односи" со Бугарија.

 

 1. strongly condemn the ongoing talks with Greece over the name of the Republic of Macedonia.
 2. strongly condemn the irresponsible and unlawful act of the MPs in the Macedonian Assembly by passing the unconstitutional law on languages.
 3. strongly condemn the constant attacks upon the unitary territorial integrity and the sovereignty of Macedonia.
 4. strongly condemn the redefining of Macedonia's history by signing the so-called “good-neighborly relations” agreement with Bulgaria.

Декларативно, користејќи ги сите алатки кои ни се на располагање, како и уставно загарантираното право на глас како Македонски граѓани и горди Македонци јавно изјавуваме дека дијаспората цврсто стои во одбрана на вековното македонско битие што ни е оставено во наследство од минатите генерации Македонци. Нашата цел e одбрана на идеалот за кој низ историјата го положија својот живот многу патриоти и бранители на Македонија.- суверена и независна Македонска држава на Македонците и сите малцинства што живеат во државата, а не федерализација или бинационализација на единствената држава ширум светот што Македонците ја нарекуваат своја татковина.

Declaratively, using all the tools available to us, as well as the constitutionally guaranteed voting right as Macedonian citizens and proud Macedonians, we declare publicly that the diaspora firmly stands in defense of the centuries-old Macedonian struggle that has been left to us by the legacy of the past generations of Macedonians. Our goal is to defend the ideas by which many patriots and defenders of Macedonia have laid their lives in history for a sovereign and independent Macedonian state of Macedonians and all minorities living in the country, not the forced federalization or binationalization of the only nation-state in the world that Macedonians call their homeland.

Притоа бараме:

We demand the following:

 1. Итен прекин на разговорите околу името на државата што Владата на Република Македонија ги води во тајност под покровитество на ОН, и неменување на уставното име – Република Македонија, и поднесување резолуцијата во Генералното Собрание на ОН за признавање на истото,
 2. Повлекување на противуставниот закон за јазици од понатамошнен процес во Собранието на РМ,
 3. Oрганизирање попис под мониторинг на реномирана меѓународна организација на територијата на Република Македонија во период не подолг од 6 месеци од приемот на оваа декларација,
 4. Неменување на историјата на Македонија, статусот на МПЦ – ОА и интензивирање на грижата за Македонците во соседните држави.
 5. Доколку Владата на Република Македонија не е способна да го стори горенаведеното, тогаш повикуваме на итно самораспуштање на Собранието на Република Македонија и организирање на непосредни избори каде што и на македонските граѓани од дијаспората ќе им бидат овозможени свои претставници во новиот парламентарен состав, според принципот на пропорционалност.

 

 1. Immediate withdrawing of the talks on the name of Macedonia that the Government of the Republic of Macedonia are conducting secretly under the auspices of the United Nations, and no change to the constitutional name - the Republic of Macedonia, and submitting a resolution to the UN General Assembly for its recognition under such name,
 2. Withdrawal of the unconstitutional law on languages from further process in the Assembly of the Republic of Macedonia,
 3. Organizing a Census, under strict monitoring of a reputable international organization, of the entire population in Macedonia within a period not longer than six months from the receipt of this declaration,
 4. No change to the history of Macedonia, the status of the Macedonian Orthodox Church, and intensifying the fight for equal human rights for the Macedonians in the neighboring countries.
 5. If the Government of the Republic of Macedonia is not capable of doing the above, then we call for immediate self-dissolution of the Assembly of the Republic of Macedonia and organizing elections where the Macedonian citizens from the Diaspora will be able to exercise their right to elect their own representatives in the new parliamentary composition, according to the principle of proportionality.

Движењето #НиеСмеМакедонија #НашетоИмеЕМакедонија под кое се застанати Македонски организации и здруженија од светот, АКТИВНО и ЈАСНО ја изразува својата декларативна заложба дека активно ќе ги искористи сите средства со цел да го оневозможи најголемото разбитување на Македонскиот народ и понатомашното уништување на унитарноста на државата.

The Global Movement #WeAreMacedonia #OurNameisMacedonia, under which the Macedonian organizations and associations, and all Macedonians throughout the world stand by, ACTIVELY and UNEQUIVOCALLY express their declarative commitment to actively use all means in order to prevent the biggest human rights attack upon the Macedonian people and the further destruction of Macedonia’s unitary territorial integrity.

Victory

This petition made change with 29,099 supporters!