Ένταξη της Μουσικοθεραπείας στα επαγγέλματα υγείας/Inclusion of MT in health professions

0 have signed. Let’s get to 5,000!


 Η ένταξη της μουσικοθεραπείας στα επαγγέλματα υγείας θα βοηθήσει:

  • στην προοδευτική της ένσωμάτωση σε δημόσιες δομές υγείας και ειδικής αγωγής, ώστε να γίνει προσβάσιμη σε όσους την έχουν ανάγκη,
  • στην προστασία του κοινού μέσα από τον προσδιορισμό των απαιτούμενων τυπικών προσόντων για την άσκησή της,
  • στην καθιέρωση της μουσικοθεραπείας ως αυτόνομης επιστημονικής ειδικότητας διακριτής από τη μουσική παιδαγωγική και τη μουσική στην ειδική αγωγή.

Η μουσικοθεραπεία είναι ένα καθιερωμένο διεθνώς και ερευνητικά τεκμηριωμένο (evidence-based) επάγγελμα υγείας στο οποίο η μουσική χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής σχέσης με στόχους που αφορούν τις σωματικές, ψυχοσυναισθηματικές, γνωστικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων.

Περιλαμβάνει την κλινική και ερευνητικά τεκμηριωμένη χρήση μουσικών παρεμβάσεων για την επίτευξη εξατομικευμένων ή και ομαδικών στόχων από εξειδικευμένο θεραπευτή ο οποίος έχει ολοκληρώσει ένα εγκεκριμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών μουσικοθεραπείας.

Ο Ελληνικός Σύλλογος Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ) είναι Επιστημονικό Επαγγελματικό Σωματείο που ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την προώθηση και διασφάλιση της επιστήμης της Μουσικοθεραπείας στην Ελλάδα. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μουσικοθεραπείας (EMTC) από το 2008 και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μουσικοθεραπείας από το 2016. Τα μέλη του είναι άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες με εξειδικευμένες πανεπιστημιακές σπουδές. 

-----

The inclusion of music therapy in health professions will help:

  • its progressive integration into public health and special education settings, making it accessible to those in need,
  • to protect the public as it will demand formal qualifications for its practice,
  • the establishment of music therapy as an autonomous scientific specialty distinct from music pedagogy and music in special education.

Music therapy is an internationally established and evidence-based health profession in which music is used in the context of a therapeutic relationship with goals related to the physical, psycho-emotional, cognitive and social needs of individuals.

It includes the clinical and evidence based use of musical interventions to achieve individual or group goals by a qualified therapist who has completed an approved university academic program.

The Hellenic Association of Graduate Professional Music Therapists (ESPEM) is a Scientific Professional Association founded in 2004 with the aim of promoting and safeguarding the science of music therapy in Greece. The Association has been a member of the European Confederation of Music Therapy (EMTC) since 2008 and the World Federation of Music Therapy since 2016. His members are highly skilled professionals with undergraduate and/or graduate Music Therapy degrees.

 Today: Ελληνικός Σύλλογος Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών / Hellenic Association of Graduate Professional Music Therapists is counting on you

Ελληνικός Σύλλογος Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών / Hellenic Association of Graduate Professional Music Therapists needs your help with “Υπουργείο Υγείας: Ένταξη της Μουσικοθεραπείας στα επαγγέλματα υγείας.”. Join Ελληνικός Σύλλογος Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών / Hellenic Association of Graduate Professional Music Therapists and 2,533 supporters today.