Ζητούμε αναβάθμιση του δρόμου Πάφου-Πόλης, όχι νέο αυτοκινητόδρομο-καταστροφή για τη φύση

Ζητούμε αναβάθμιση του δρόμου Πάφου-Πόλης, όχι νέο αυτοκινητόδρομο-καταστροφή για τη φύση

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!

BirdLife Cyprus started this petition to Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης and

English text follows

Η Κοιλάδα της Έζουσας, μια μοναδική προστατευόμενη περιοχή Natura 2000, είναι μια από τις πιο άθικτες κοιλάδες που έχουν σκαλιστεί από τους ποταμούς που ρέουν από το Τρόοδος, συνδυάζοντας αρμονικά το παραδοσιακό αγροτικό τοπίο μαζί με βοσκοτόπια και θαμνότοπους. Σήμερα, η Κοιλάδα της Έζουσας, τα πουλιά που φιλοξενεί και η απαράμιλλη ύπαιθρος που την περιβάλλει απειλούνται άμεσα και μόνιμα από την κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδρομου που θα συνδέει την Πάφο με την Πόλη Χρυσοχούς. Ο αυτοκινητόδρομος έχει κηρυχθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως έργο 'δημοσίου συμφέροντος' και έχει προκηρυχθεί δημόσιος διαγωνισμός υποβολής προσφορών για τη μελέτη και κατασκευή του με προθεσμία την 1η Νοεμβρίου 2019. 

Στηρίζουμε την επίλυση των προβλημάτων οδικής ασφάλειας και την αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής. Για τον λόγο αυτό είμαστε ενάντια στην κατασκευή νέου αυτοκινητόδρομου και ζητούμε την αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, μια ξεκάθαρη εναλλακτική που:

 1. ΔΕΝ θέτει μια προστατευόμενη περιοχή και την ύπαιθρο σε κίνδυνο,
 2. ΔΕΝ επιβαρύνει με την σπατάλη δημοσίου χρήματος τους φορολογούμενους πολίτες και
 3. Διατηρεί την όδευση μέσω των κοινοτήτων στηρίζοντας έτσι μακροπρόθεσμα τις τοπικές επιχειρήσεις.

Ο οικολογικός αντίκτυπος του νέου αυτοκινητόδρομου

Ο αυτοκινητόδρομος αυτός, συνολικού μήκους 31 χιλιομέτρων και ο οποίος θα διέρχεται τουλάχιστον από πέντε κοιλαδογέφυρες και δύο σήραγγες, θα διασχίσει ένα άθικτο και υψηλής οικολογικής αξίας τοπίο, συμπεριλαμβανομένης της προστατευόμενης περιοχής «Κοιλάδα Έζουσας». Εμβληματικά είδη πουλιών όπως ο Σπιζαετός Aquila fasciata, το Διπλογέρακο Buteo rufinus, ο Ζάνος Falco peregrinus, η Κράγκα Coracias garrulus καθώς και τα ενδημικά μας είδη Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca και Τρυπομάζης Sylvia melanothorax, θα υποστούν ένα σημαντικό πλήγμα, κυρίως λόγω ενόχλησης και απώλειας σημαντικού βιότοπου.

Το πρόβλημα με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε:

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 15 Μαρτίου 2019 να κηρύξει τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλη Χρυσοχούς ως έργο «Δημοσίου Συμφέροντος», αγνοώντας:

 • Τις πρόσφατες γνωματεύσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος που καταλήγουν ξεκάθαρα στο ότι το έργο θα επιφέρει σημαντικές αρνητικές και μόνιμες επιπτώσεις για τη φύση, οι οποίες δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη οποιωνδήποτε μετριαστικών μέτρων.
 • Την ξεκάθαρη εναλλακτική λύση αναβάθμισης του υφιστάμενου δρόμου η οποία δεν εξετάστηκε, με μόνη πρόφαση τις πολιτικές αποφάσεις που πάρθηκαν στο παρελθόν.
 • Την Ευρωπαϊκή Οδηγία που διέπει τις περιοχές Natura 2000, σύμφωνα με την οποία η εξέταση εναλλακτικών λύσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση πριν προωθηθεί ένα έργο ως Δημοσίου Συμφέροντος.
 • Τις επισημάνσεις του Γενικού Ελεγκτή ότι στη βάση σχετικού νόμου ο νέος αυτοκινητόδρομος όπως σχεδιάστηκε δεν είναι οικονομικά βιώσιμος, αφού το κόστος του δεν δικαιολογείται από τα κυκλοφοριακά δεδομένα της περιοχής.
 • Το υπέρογκο ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή του μισού αυτοκινητόδρομου σε πρώτη φάση, ένα ποσό που δεν περιλαμβάνει το επιπρόσθετο κόστος των απαλλοτριώσεων γης και που είναι πολλαπλά μεγαλύτερο από το κόστος βελτίωσης και αναβάθμισης του υφιστάμενου δρόμου.
 • Τις κοινωνικo-οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει στις τοπικές κοινότητες και επιχειρήσεις η παράκαμψη της όδευσης, που μέχρι τώρα διέσχιζε τις κοινότητες, και οι οποίες δεν εξετάστηκαν.

Πιστεύουμε ότι η Υπουργική απόφαση για τον δρόμο Πάφος-Πόλη Χρυσοχούς ισοδυναμεί με μια καθόλα ατεκμηρίωτη δικαιολογία και πρόφαση για να θυσιαστεί το κοινό καλό στον βωμό της «ανάπτυξης» και των συμφερόντων, με καταστροφικές οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές επιπτώσεις.

Υπάρχει ελπίδα

Ως κάτοικοι αυτού του τόπου και φορολογούμενοι πολίτες, έχουμε λόγο στην προστασία της φύσης, που ανήκει σε όλους μας, και στα δημόσια χρήματα. Απαιτούμε τη διαφύλαξη της περιοχής Natura 2000 «Κοιλάδα Έζουσας» και δεν θεωρούμε τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς ως Δημοσίου Συμφέροντος.

Γι’ αυτό ενώνουμε τις φωνές μας για να ακουστούμε από την Κοιλάδα της Έζουσας μέχρι το Προεδρικό Μέγαρο, α) ζητώντας την άμεση ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης για έγκριση του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς ως έργο Δημοσίου Συμφέροντος και του σχετικού διαγωνισμού για προσφορές για μελέτη και κατασκευή του πρώτου τμήματος του αυτοκινητόδρομου, και β) απαιτώντας την εξέταση της αναβάθμισης του υφιστάμενου δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς ως την εναλλακτική και ξεκάθαρη λύση.

Έχουμε μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2019, λίγες μόνο μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή προσφορών για τον διαγωνισμό.

Διαβάστε την επιστολή που θα αποσταλεί εκ μέρους σας.

--

We demand the upgrading of the Pafos-Polis road, not a new motorway disaster for nature

Ezousa Valley is a unique Natura 2000 site and one of the most untouched valleys carved by rivers flowing from the Troodos mountain range. The valley is a harmonious mix of traditional rural landscape with grazed grasslands and wild scrublands. Ezousa Valley, the birds that call it home and the unparalleled countryside surrounding it are being threatened, directly and permanently, by the construction of a new motorway linking Pafos to Polis Chrysochous. The motorway has been declared a ‘Public Interest’ project by the Council of Ministers and a state tender has been opened for its construction, with a deadline of 1 November 2019.

We support finding a solution to road safety problems and the sustainable development of local communities in the area. That is why we are opposed to the construction of a new motorway and call for the upgrading of the existing Pafos-Polis Chrysochous road, a clear alternative that:

1.       DOES NOT put a protected area and the countryside at risk,

2.       DOES NOT burden the taxpayer with a waste of public money and

3.       Maintains the route through the communities, thus supporting local businesses in the long run.

The ecological impact of the new motorway

This 31-kilometer-long motorway, which will require at least five bridges and two tunnels, will dissect an untouched landscape of high ecological value, including the protected site of Ezousa Valley. Iconic bird species such as the Bonelli’s Eagle Aquila fasciata, the Long-legged Buzzard Buteo rufinus, the Peregrine Falcon Falco peregrinus, the European Roller Coracias garrulus, as well as the endemic species of Cyprus Wheatear Oenanthe cypriaca and Cyprus Warbler Sylvia melanothorax will suffer a major blow, mainly due to disturbance and loss of a significant habitat.

The problem with the procedure that was followed

The Ministerial Council decided on 15 March 2019 to declare the new Pafos-Polis Chrysochous motorway a “Public Interest” project ignoring:

 • Recently published opinions of the Department of Environment clearly concluding that the project will have significant negative and lasting effects on nature, which cannot be mitigated for.
 • The clear alternative of upgrading the existing road, which was not even considered, with ‘past political decisions’ the only pretext for ignoring this cheaper option.
 • The EU Directive governing Natura 2000 sites, which states that consideration of alternatives is a prerequisite before any project can be declared of Public Interest.
 • The Auditor General’s remarks that under the relevant law the new motorway is not economically viable as planned, as its cost is not justified by traffic in the area.
 • The enormous amount of € 70 million for the construction of just the first phase and half the motorway, which does not include the additional cost of land expropriation, and which is much higher than the cost of improving and upgrading the existing road.
 • The socio-economic impact of bypassing local communities and businesses currently on the existing route, an issue which has not been assessed.

We believe that the Ministerial Decision on the Pafos-Polis motorway amounts to a deeply flawed excuse for putting an economically, socially and ecologically damaging “development” and interests above any real public good.

There is hope

As residents of this island and taxpayers, we deserve a say in protecting nature, which belongs to all of us, and in how public money is spent. We demand the preservation of the Ezousa Valley and its Natura 2000 site and do not regard the new Pafos-Polis Chrysochous motorway to be of long-term public interest.

That is why we are joining our voices, to be heard from Ezousa Valley to the Presidential Palace, to a) demand the immediate cancellation of the Ministerial Decision approving the Pafos-Polis Chrysochous motorway as a project of public interest and the tender for the construction of the first section of the motorway and b) request that the improvement of the existing Pafos-Polis Chrysochous road is assessed as a clear alternative solution.

We have until 20 November 2019, just days before the deadline for submission of tender proposals for the construction of the motorway.

We have prepared a letter to be sent to the President of the Republic of Cyprus and the Ministerial Council outlining all of the above, on behalf of all who will sign this petition. The letter is only available in Greek and can be found here.

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!