Dítě patří k rodičům jako norma při poskytování zdravotních služeb v porodnictví

Petition Closed

Dítě patří k rodičům jako norma při poskytování zdravotních služeb v porodnictví

This petition had 2,080 supporters

Ivka Antalova started this petition to Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, Ministr zdravotnictví ČR

Rodiče novorozenců jsou v porodnicích diskriminováni, je jim bráněno v dodržování platných právních předpisů, dochází k porušování základní lidských práv a k ohrožení zdraví.

Nově vznikající rodiny čelí v porodnicích poškozující separaci. Děti jsou od svých rodičů oddělovány a umísťovány do inkubátorů, na observační boxy, případně novorozenecká oddělení, kde o ně pečují poskytovatelé zdravotních služeb, pouze s občasnou podporou kontaktu dětí s jejich rodiči. V případě spontánního porodu se jedná o oddělování až v řádu hodin. V případě zdravotních komplikací na straně matky (operativní porod) nebo dítěte (předčasný porod, nemoc) až v řádu dnů a týdnů. Děje se tomu tak i v případech, kdy rodiče opakovaně žádají o podporu nepřetržitého kontaktu v péči o své děti. Následkem tohoto oddělování dochází zejména ke zvyšování rizika nosokomiální (nemocniční) infekce zejména u dětí, zvyšování rizika vzniku či komplikací PTSD (postraumatické stresové poruchy) u jednotlivých členů rodiny, zvyšovaní rizika oslabování rodičovských kompetencí, zvyšování rizika poruch laktace matky a výživy jejího dítěte a další, což může mít zásadní negativní vliv na zdraví dítěte i celé rodiny. Dochází tím také ke zvyšování rizika zdravotních problémů v budoucnosti (ADHD, hyperaktivita, závislosti a další).

 

Tímto způsobem dochází také k porušování právních předpisů a to zejména §28, odst. 1, 2 a 3, písm. a) a e) zák. č. 372/2011, a §855, odst. 1, § 856 a §858 zák. č. 89/2012, dále k porušování práv hospitalizovaných dětí, které etická komise Ministerstva zdravotnictví schválila již v roce 1993 a Listiny základních práv a svobod, kterou vyhlásilo předsednictvo České národní rady již v roce 1992 jako součást ústavního pořádku České republiky.

 

Zákon číslo 372/2011 - Zákon o zdravotních službách

platný od 1.4.2012

§ 28

(1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem...

(2) Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.

(3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo

a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,

e) na

1. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je-li nezletilou osobou...

 Zákon číslo 89/2012 - Občanský zákoník

platný od 1.4.2014

§ 855 

(1) Rodiče a dítě mají vůči sobě navzájem povinnosti a práva. Těchto vzájemných povinností a práv se nemohou vzdát; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu. 

§ 856 

Povinnosti a práva rodičů spojená s osobností dítěte a povinnosti a práva osobní povahy vznikají narozením dítěte a zanikají nabytím jeho zletilosti.  

§ 858 

Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.  

Práva hospitalizovaných dětí

1.Děti mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.

2.Děti v nemocnici mají právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, by se mělo rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm.

3.Děti a/nebo jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. Mají mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách s personálem.

4.Děti a/nebo jejich rodiče mají mít právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě má být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před zbytečnými úkony, podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení.

 

Žádáme Ministerstvo zdravotnictví, aby v souladu s platnými právními předpisy, medicínskými důkazy  a ochranou zdraví, neprodleně zabezpečilo podporu rodičů v nepřetržitém kontaktu při péči o jejich děti jako standard při poskytování zdravotních služeb v porodnictví.

Medicínské studie i zkušenosti, v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, opakovaně potvrzují prospěšnost poskytování zdravotních služeb v porodnictví s podporou rodičů v nepřetržitém kontaktu při péči o jejich děti. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje bezprostředně po narození dítěte nepřetržitý kontakt dítěte kůže na kůži s jeho matkou s odložením přestřižení pupečníku po jeho dotepání jako nejlepší, nejbezpečnější i nejlevnější způsob poskytování zdravotních služeb při porodu.

Stále větší množství rodičů dětí opakovaně žádá podporu v nepřetržitém kontaktu při péči o své děti v rámci poskytování zdravotních služeb v porodnictví, velmi často bohužel neúspěšně. 

 

V souvislosti s výše uvedeným doporučujeme zejména, aby Ministerstvo zdravotnictví 

- zabezpečilo vzdělávání stávajících i budoucích poskytovatelů zdravotních služeb k podpoře rodičů v nepřetržitém kontaktu při péči o jejich děti v souladu s platnými právními předpisy, medicínskými důkazy a ochranou zdraví 

- zabezpečilo prostorové, provozní i technické zabezpečení nemocnic k podpoře rodičů v nepřetržitém kontaktu při péči o jejich děti v souladu s platnými právními předpisy, medicínskými důkazy a ochranou zdraví 

- zabezpečilo vzdělávání stávajících i budoucích poskytovatelů zdravotních služeb v teoretických i praktických komunikačních dovednostech

- zabezpečilo ochranu duševního zdraví poskytovatelů zdravotních služeb

 

Věříme, že zabezpečení těchto požadavků bude mít positivní dopad na kvalitu poskytovaných služeb ve zdravotnictví, na schopnost rodičů vychovávat svobodné a zodpovědné občany naší společnosti.

 

Ing. Ivana Antalová

www.ivanaantalova.cz

spoluautorka knihy "Bonding - porodní radost"

zakladatelka projektu "BabyKlokánci, o.s. Zrnka"

 

Ing. Juraj Antal, Ph.D.

ekonom

 

 

 

Doporučené zdroje:

Podpora raného kontaktu jako nepodkročitelná norma - Mgr. M. Mrowetz, MUDr. M. Peremská

http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2013/03/17.pdf

Podpora rané vazby po porodu císařským řezem - G. Chrastilová

http://www.babyweb.cz/podpora-rane-vazby-po-porodu-cisarskym-rezem

Podpora rané vazby po předčasném porodu - Ing. I. Antalová

http://www.rodinnyzivot.eu/index.php/napln-casopisu/téma-čísla/72-nejmenší-děti/255-láska-je-nekonečná

Bonding - porodní radost. Podpora rodiny jako cesta k ozdravení společnosti? - M. Mrowetz, G. Chrastilová, I. Antalová

http://www.dharmagaia.cz/kniha/827-m-mrowetz-i-antalova-a-g-chrastilova-bonding-porodni-radost-podpora-rodiny-jako-cesta-k-ozdraveni-porodnictvi-a-spolecnosti

Právníci vyzývají rodičky nenechte si líbit porušování vašich práv - Mgr. Z. Candigliota, Mgr. A. Hořejší, Mgr. D. Záhumenský

http://llp.cz/2014/01/pravnici-vyzyvaji-rodicky-nenechte-si-libit-porusovani-vasich-prav/

Novorozenecká a perinatální úmrtnost - jsme skutečně nejlepší? - Mgr. M. Pavlíková, M.Sc.

http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/novorozenecka-a-perinatalni-umrtnost-jsme-skutecne-nejlepsi-462365

a další zejména zahraniční medicínské studie a zkušenosti volně dostupné na internetu

 

Petition Closed

This petition had 2,080 supporters