Petition Closed

English: http://svaboda555.blogspot.com/2013_05_01_archive.html 

Tänased valitsevad erakonnad plaanivad täiesti põhjendamatult ja põhimõttelagedalt sõlmida Venemaaga uut piirilepingut tingimustel ja sõnastuses, mis on karjuvas vastuolus Eesti põhiseadusega. Rääkimata asajolust, et sellega antaks juriidiliselt Venemaale  t i n g i m u s t e t a  üle  2321 km2  Eesti Vabariigi õiguslikku territooriumi. Vähimatki vastu saamata,  see tähendab - TASUTA!

Tegu umbes Luksemburgi riigi suuruse territooriumiga. Mis kõige härivam:

1) alade saatuse otsustamiseks  pole korraldatud referendumit Petserimaa elanike (neist suur osa on etnograafiliselt eestlaste hulka kuuluvad setud) seas, nagu on tavaks rahvusvahelises praktikas.

2) Samuti pole küsitud Eesti elanike arvamust referendumil (näiteks oli "Foorum"i saate põhjal 87% inimesi piirilepingu vastu: http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=138698 )

3) Niisiis eiratakse korraga rahvahääletust (mis oleks demokraatiale kohane), rikutakse rahvusvahelise õiguse tavasid ja lõpuks põhiseadust. Paljude arvates saab Eestist sellise lepingu järel uustekkeline riik (loodud 1991). Mis tähendab, et Venemaa asub oma propagandas tõenäoliselt uuesti nõudma kodakondsust Eesti "hallipassi" kandjaile kui ka teise riigikeele kehtestamist.

 

Mis puudutab lepingu juriidilst külge, siis auväärne hr Mälksoo ise on kirjutanud oma teadusartiklis, et "Eesti positsioon on olnud 1992.aastast muutumatu"

[s.o. uut piirilepingut sõlmitakse üksnes, kui Tartu rahu muudatust, kuna Tartu rahu on tänini kehtiv leping - riigi aluslepinguna ei saa seda Viini konventsiooni järgi eirata; ka 2005.a. lepingu preambulas sisalduv viide polnud Venemaale kuidagi siduv - tegu on lihtsalt Moskva sooviga Eesti ajalugu väänata; Mälksoo artikkel http://www.juridicainternational.eu/?id=12628]  

Seejuures on Välisministeerium minister Paet'i juhtimisel ise 2005. aastal, pärast eelmise lepingu läbikukkumist kinnitanud, et nende seisukoht jääb muutumatuks, kuna pole enam millegi üle läbi rääkida. Nüüd on aga lubadustest taganetud ja  Eesti pool on äraandlikult meie põhiseadusega nõutavast viitest loobunud - seda ilma ühegi põhjuse, Venemaa-poolse kompensatsiooni või poliitika muutuseta.

 

 

Kui Sa leiad, et selliste tingimustega leping pole kindlasti Eesti parimates huvides, siis toeta petitsiooni ning arvuta, kui suure tükikese Eestimaa eest sellega seisnud oled.

Letter to
Riigikogu Kantselei Eesti Vabariigi Riigikogu
P E T I T S I O O N

Tänane Eesti valitsus plaanib lähiajal sõlmida idanaabriga piirilepingu, mille tingimused ja sisu on Eesti Vabariigile täiesti ebamõistlikud (et mitte öelda otse kahjulikud); mille kohta koalitsiooni esindajad on riigitelevisioonis rahvale otse-eetris andnud vastuolulisi selgitusi ning mis kõige hullem, lepingu sõnastus on

e x p r e s s i s

v e r b i s

vastuolus kehtiva EV põhiseaduse paragrahviga 122.

Olles ise korduvalt suhelnud sel teemal meie paljude rahvusvahelise õiguse spetsialistidega, võin kinnitada, et neist keegi pole suutnud ammendavalt tõestada, et uue lepingu tekst (millel puuduvad igasugused viited varasemale piirile) pole põhiseadusega vastuolus.

Samal ajal Eesti valitsus - isegi nõudmata kingitavate alade eest rahalist kompensatsiooni, loodusvarade hüvitist, tagastamata Tartu ülikooli varasid, presidendi ametiraha, muid majandussoodustusi või valuraha - tahab idanaabrile IGAVESEKS TINGIMUSTETA ÜLE ANDA

2321 km2 (KAKS TUHAT KOLMSADA KAKSKKÜMMEND ÜKS ruutkilomeetrit)

oma de iure territooriumist. „Heanaaberlike“ suhete hüvanguks või lihtsalt hea tahte avaldusena. Nii olulist lepingut on mindud sõlmima müts näpus ja omapoolsete tingimuste seadmiseta.

Samas tuletame meelde, et selle vastuolulise lepingu sõlmimisel on tegevad erakonnad, kelle juhtivad poliitikud on viimase pooleteise aasta jooksul silma paistnud muuhulgas järgmiste skandaalide, kohtuasjade või kahtlustustega:

1) Venemaa kodanikele illegaalselt elamislubade müümine,
2) regulaarsete teadmata päritoluga sularahaannetuste „pesemine“,
3) idaraha skandaal
4) erakirjavahetuse varastamine,
5) erakonna sisevalimiste tulemustega manipuleerimine,
6) pankrotivarade seadusevastane kantimine,


Milles peamiselt seisnevad uue piirilepingu puudused?

1) Sisuline vastuolu õiguskantsleri hinnangu ja praeguse piirilepingu vahel: uue piirilepingu näol ei ole rahvusvahelise õiguse mõttes tegemist lepingu muudatusega (amendment), kuna puudub igagune viide muudetavale lepingule - milleks on Tartu rahu EV piiri puudutav osa

Nagu on kinnitanud mitmed tunnustatud õigusteadlased (s.h. R.Mälksoo 2005.aastal artiklis „Tartu rahu kehtib siiski“), tähendab ilma deklaratsiooni või viiteta uus piirileping automaatselt lex posterior derogat legi priori printsiibi toimimist, misläbi Tartu rahu riigipiire puudutav osa kaotab automaatselt kehtivuse. Selline lahendus (viiteta leping) ja tekkiv olukord (täielikult tühistunud, mitte MUUDETUD Tartu rahu piir) oleks aga otseses vastuolus põhiseaduse paragrahv 122 sõnastuse ja mõttega.

2) Plaanitav uus piirijjoon ei järgi isegi mitte ENSV piiri, vaid on tõstetud sellest Narva lahes veelgi Eesti kahjuks. Mõistlik piirilping jaotaks kogu vaidlusaluse 232 100 hektarit (1ha = 100x100m) võrreldavateks osadeks ja jagaks need naabrite vahel. Praeguse lepingu näol on paljude eesti rahvuslaste arvates tegu stalinismi restauratsioon ja Eesti õigusjärjepidevuse lõpliku eitamisega.

3) Naabrite vahel on lahendamata isegi elementaarsed rahvusvahelisest õigusest ja julgeolekust tulenevad küsimused: näiteks Narva jõe lüüside kontroll (millest sõltuv NEJ jahutus) ja hüdroenergia võrdne kasutamine (praegu kasutab ainult Venemaa)

4) Ära antakse pretsedenditult palju (proportsionaalselt 2,5x rohkem, kui näiteks Läti) territooriumi, mistõttu võib öelda, et Eesti poole läbirääkijad on „välja kaubelnud“ haruldaselt alandava ja halva lepingu.

5) Muuhulgas lõhestatakse Eesti etnograafiline ja ajalooline asuala, jättes uue piiri taha tuhandeid õigusjärgseid EV kodanikke Petserimaalt ja nende vara (seejuures neid varasid hüvitamata).

Seetõttu ei toeta petitsioonile allakirjutanud ei põhiseadusevastase ja Eestile ebamõistliku lepingu sõlmimist, milleks valitsus pole isegi küsinud referendumil rahvalt mandaati.

Et oma häält kuuldavaks teha, keelduvad allakirjutanud, peaksid nad olema hääleõiguslikud EV kodanikud, tulevastel valimistel toetamast erakondi, kes põhiseadusevastase piirilepingu poolt Riigikogus hääletasid. Samas ei ole valija lubadus juriidiliselt siduv ja tegu on igaühe südametunnistusel põhineva otsusega, kuna valimised Eestis on salajased.

Mihkel Langebraun started this petition with a single signature, and now has 435 supporters. Start a petition today to change something you care about.