Decision Maker

Generalitat de Catalunya

Perfil del Govern de la Generalitat de Catalunya.


Does Generalitat de Catalunya have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Generalitat de Catalunya, https://twitter.com/gencat , Parlament de Catalunya, ajuntaments de la Costa Brava, ciutadania de Catalunya

Salvem la Costa Brava

Salvem la Costa Brava (texto en castellano más abajo/ Text in English below) SOS Costa Brava fem un crit d’alerta a la societat catalana, els ajuntaments del litoral gironí, el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya davant l’allau d’amenaces que planen sobre el medi ambient, el paisatge i la qualitat de vida a la Costa Brava. En els darrers mesos han despertat urbanitzacions a primera línia de mar de la costa gironina amb planejaments urbanístics obsolets i caducs. Els podeu consultar tots a www.soscostabrava.cat Considerem que cal buscar l’estratègia per desclassificar definitivament aquests sectors. Aquest conjunt de plans i projectes urbanístics acumularà greus impactes ambientals i paisatgístics al litoral gironí i tindrà efectes negatius molt importants en la mobilitat, els recursos hídrics i aqüífers, ja sobreexplotats, i en el paisatge i la sostenibilitat del territori. Per aquesta raó: 1. Instem el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a redactar, tramitar i aprovar un Pla Director del Sistema Urbanístic Costaner-3 per desclassificar els sòls urbanitzables no desenvolupats i els sòls urbans no consolidats i no executats de tot el litoral gironí. 2. Instem els ajuntaments de la Costa Brava a iniciar la revisió dels seus planejaments urbanístics i expedients de modificació puntuals per desclassificar els sòls urbanitzables no desenvolupats i els sòls urbans no consolidats i no executats en terrenys amb massa forestal, forta pendent o amb impacte visual i paisatgístic. 3. Sol·licitem a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya que creïn el Conservatori del Litoral de Catalunya per salvaguardar i recuperar la part del litoral més amenaçada per la urbanització i l'artificialització, perquè faci l'adquisició pública del sòl i en transfereixi la gestió als ajuntaments o entitats locals, destinant els ingressos de la taxa turística i altres recursos públics a aquesta finalitat. Texto en castellano. Desde SOS Costa Brava alertamos a la sociedad catalana, los ayuntamientos del litoral de Girona, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya y el Parlamento de Catalunya ante la avalancha de amenazas que se ciernen sobre el medio ambiente, el paisaje y la calidad de vida en la Costa Brava. En los últimos meses han despertado urbanizaciones en primera línea de mar de la costa de Girona con planteamientos urbanísticos obsoletos y caducos. Se pueden consultar en www.soscostabrava.cat Consideramos que debe buscarse la estrategia para desclasificar estos sectores de manera definitiva. Este conjunto de planes y proyectos urbanísticos acumulará graves impactos ambientales y paisajísticos en el litoral de Girona y tendrá efectos negativos muy importantes en la movilidad, los recursos hídricos y acuíferos —ya sobreexplotados—, y en el paisaje y la sostenibilidad del territorio. Por esa razón: 1. Instamos al Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat  de Catalunya  a redactar, tramitar y aprobar el Plan Director del Sistema Urbanístico Costero - 3 para desclasificar los suelos urbanizables no desarrollados y los suelos urbanos no consolidados y no ejecutados de todo el litoral de Girona. 2. Instamos a los ayuntamientos de la Costa Brava a iniciar la revisión de sus planeamientos urbanísticos y expedientes de modificación puntual para desclasificar los suelos urbanizables no desarrollados y los suelos urbanos no consolidados y no ejecutados en terrenos con masa forestal, fuerte pendiente o impacto visual y paisajístico. 3. Solicitamos a la Generalitat  de Catalunya y el Parlamento de Catalunya que creen el Conservatorio del Litoral de Catalunya para salvaguardar y recuperar la parte del litoral más amenazada por la urbanización y la artificialización, para que se ocupe de la adquisición pública del suelo y transfiera su gestión a los ayuntamientos o entidades locales, destinando los ingresos de la tasa turística y otros recursos públicos a este fin. Text in English At SOS Costa Brava we are raising awareness and shouting a loud warning to the Catalan society, to the towns and cities of Girona's coastal line and to the Government of Catalonia —Generalitat de Catalunya— and its Parliament of the massive threats to the environment, landscape and quality of life in the Costa Brava. In the recent months, a great good number of land developments and urban plannings have awakened all along of the Costa Brava, the seafront of Girona, with obsolete and out-dated land development approaches. You can check them all at www.soscostabrava.cat  We believe that a strategy to declassify these land developing sectors in a definitive way must be sought. This set of urban plans and projects will entail serious environmental and landscape impacts on the whole of the Costa Brava, Girona coastline, with significant negative effects on mobility, water resources and overexploited aquifers, the landscape, and the sustainability of the territory. For that reason: 1. We urge the Department of Territory and Sustainability of the Government Generalitat de Catalunya to draft and pass a master plan regulating land development on the coast —Master Plan for the Coastal Land and Urban Development System -3—, with the aim to declassify undeveloped urban land, unconsolidated soils and not executed urban areas along the Costa Brava coast of Girona. 2. We urge the town and city councils of the Costa Brava to start the processes to review their urban plannings and specific modifications dossiers with the aim to declassify undeveloped urban land, unconsolidated and not executed urban lands in forests, lands with steep slopes and or with visual and landscape impacts. 3. We urge the Government Generalitat de Catalunya and the Parliament of Catalunya to create the Conservatory of the Coast of Catalonia to safeguard and recover the part of the coast that is most threatened by land development and destruction of the natural resources, with the aim to deal with the public acquisition of land and to transfer their management to local town councils and entities, and allocate the incomes from the tourist tax and other public resources for this purpose.    

SOS Costa Brava
30,664 supporters
Closed
Petitioning Generalitat de Catalunya

Retirada de su web de las Fallas como cultura catalana

Les Falles son una festa valenciana que es celebra en multitut de municipis de tota la geografia valenciana. Tambe dites estes josefines o festes de Sant Josep es celebren en honor a Sant Josep, patro dels fusters. Està catalogada com a festa d'Interes Turístic Internacional. La denominacio de falles correspon a les construccions artistiques de materials combustibles en el seu conjunt, que representen figures (ninots) i composicions d'elements. A lo llarc de l'historia els materials han anant evolucionant, pero tradicionalment, els ninots eren de cera. Enguany, la festa de les Falles opta a ser proclamada per la UNESCO com patrimoni cultural inmaterial de l´humanitat. Recentment, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha catalogat dins de la seua pagina web, les Falles com patrimoni cultural català. Igualment, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya cataloga com cultura catalana, les Fogueres de Sant Joan, l´oli de la Serra d´Espadà, els jardins botanics de Valencia, la ciutat de Morella, l´Albufera, la marjal de Pego-Oliva, les salines de Santa Pola o el Misteri d´Elig Solicitem a la Generalitat de Catalunya que elimine les Falles, les Fogueres de Sant Joan, l´oli de la Serra d´Espadà, els jardins botanics de Valencia, la ciutat de Morella, l´Albufera, la marjal de Pego-Oliva, les salines de Santa Pola, el Misteri d´Elig i qualsevol element cultural de l´autonomia valenciana, de Castello, Alacant i Valencia de la seua pagina web, a on es cataloga com patrimoni cultural català.

Jaume Hurtado
30,182 supporters
Petitioning Agents Rurals, Generalitat de Catalunya, Departament d'agricultura ramaderia i pesca, Federació Catalana de Pesca Esportiva

Control del furtivismo en el coto de Alfarrás, río Noguera Ribagorçana.

El aumento de furtivos en el coto sin muerte de Alfarràs, perteneciente al río Noguera Ribagorçana, está provocando una disminución alarmante en la población de truchas del mismo. La falta de vigilancia en el coto permite que a diario muchas truchas mueran a manos de éstos furtivos. Somos muchos los pescadores que hemos presenciado en directo y hemos dado a conocer a las diferentes autoridades encargadas del mismo, cómo los furtivos no sólo pescan en zonas, días o horarios prohibidos, sino que además utilizan todo tipo de señuelos prohibidos en éste coto: cebo vivo, maíz, pan, anzuelos con muerte, anzuelos triples con muerte, hasta líneas de pesca atadas a árboles con múltiples anzuelos que dejan por las noches para recoger al día siguiente. Un cúmulo de malas prácticas, sumadas a una evidente falta de vigilancia que les anima a seguir haciéndolo y a seguir matando truchas de forma indiscriminada. Si ésta situación no cambia, en breve lamentaremos que uno de los cotos de pesca más conocidos a nivel nacional y europeo no tenga ni una de sus truchas en las aguas del Noguera Ribagorçana. Con ésta petición queremos hacer visible ésta triste situación ante la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramadería i Pesca, Agents Rurals de Catalunya i Federació Catalana de Pesca Esportiva para solicitarles un aumento de la vigilancia en el coto de Alfarrás. Por todos éstos motivos os pido que aportéis vuestra firma a ésta petición y nos ayudéis a difundir ésta iniciativa entre todos vuestros conocidos, sean pescadores o no. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. - These are our reasons: The increase in poachers in the Alfarràs no-kill preserve, which belongs to the Noguera Ribagorçana river, is causing an alarming decrease in the trout population there. The lack of vigilance in the preserve allows many trout to be killed by poachers every day. We are many fishermen who have witnessed live and have made known to the different authorities in charge of it, how furtives not only fish in prohibited areas, days or times, but also use all kinds of prohibited lures in this preserve: bait live, corn, bread, hooks with death, treble hooks with death, even fishing lines tied to trees with multiple hooks that they leave at night to pick up the next day. An accumulation of bad practices, added to an evident lack of vigilance that encourages them to continue doing it and to continue killing trouts indiscriminately. If this situation does not change, we will soon regret that one of the best known national and European fishing preserves does not have one of its trout in the waters of the Noguera Ribagorçana. With this request we want to make this sad situation visible to the Generalitat de Catalunya, Department of Agriculture, Branch and Fisheries, Rural Agents of Catalonia and the Catalan Sports Fishing Federation to request an increase in surveillance in the Alfarrás preserve. For all these reasons, I ask you to provide your signature to this petition and help us to spread this initiative among all your acquaintances, whether they are fishermen or not. Thank you all for your collaboration. #NOALFURTIVISMO#NOMOREILLEGALFISHERS#NOMOREDEATHTROUTS#LETSSTOPTHEM    

Fisher Stories
20,096 supporters
Petitioning Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Comunidad de Madrid, Govern de les Illes Balears, Xunta de Galicia, Principado de Asturias, Junta de ...

POR UN TRATO JUSTO: ACTUALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL TÉCNICO EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA

Los Reales Decretos 546/95 y 558/95, de 7 de abril establecen el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y regulan las enseñanzas mínimas, las características más esenciales y el diseño curricular de nuestra categoría profesional. No obstante, nuestras funciones continúan estancadas en el obsoleto Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de la Seguridad Social de 1973, derogado por el Estatuto Marco en todo su desarrollo a excepción del capítulo concreto de las Funciones, lo que evidencia que las funciones que realizamos actualmente los TCE, tanto asistenciales, como docentes o investigadoras, no están recogidas en ningún texto normativo. Dentro de estas funciones se encuentran los cuidados directos visibles e invisibles, que permiten la humanización de los cuidados que damos al paciente,  y los indirectos, como la prolongación de la jornada como consecuencia de “dar el parte” (transmisión de la información) a nuestros compañeros que nos relevan en el turno de cuidados hospitalarios explicando la situación de cada paciente. Por ello, desde SAE hemos emprendido una campaña de recogida de firmas para exigir que se revisen y actualicen las funciones de los Técnicos en Cuidados de Enfermería, para que se habiliten programas informáticos para el registro de los cuidados que realizamos y para que se compute como jornada efectiva de trabajo el tiempo empleado para transmitir el parte durante el cambio de turno.

SAE Sindicato de Técnicos de Enfermería
17,298 supporters
Petitioning Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Alcalde de Terrassa, Generalitat de Catalunya, ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Urgent! Terrassa Zona 2 ja!

Terrassa és la tercera ciutat de Catalunya i és la ciutat més perjudicada per la tarificació del transport públic; és zona 3 en els bitllets integrats de l’ATM i zona 4 al mapa de Rodalies de Renfe: una vergonya, una injustícia i una estafa. Aquelles persones que anem a estudiar i treballar fora, igual que les que venen a Terrassa a fer-ho,  patim un greuge comparatiu que no ens mereixem per molts motius: JUSTÍCIA: cal acabar amb aquest greuge històric! Com s’explica que els trams de FGC Terrassa-Barcelona (S1) i Sabadell-Barcelona (S2) tinguin una longitud similar, de 33 quilòmetres cadascuna,  i que la nostra ciutat pagui zona 3 mentre Sabadell paga zona 2? Té sentit que la tercera ciutat de Catalunya, amb 215.000 habitants, hagi d’estar a 2 zones de la universitat generalista més propera (UAB) quan, amb la zona 2, podríem fer el trajecte sense canviar de zona? Té sentit que Terrassa, la segona ciutat universitària del país i amb una de les principals seus de la UPC, sigui zona 3 per als estudiants de Barcelona que s’hi desplacen diàriament? EQUITAT: no pot ser que els terrassencs i les terrassenques paguem més! Per què algú de Terrassa ha de pagar més que algú de Sabadell? Terrassa tenim una estació de Rodalies de Renfe menys que Sabadell, malgrat que fa anys que reivindiquem l’estació de Terrassa Can Boada. A més, paguem una zona més d’ATM i una zona més de Rodalies. Terrassa i Sabadell són les capitals del Vallès Occidental, i Terrassa és la ciutat més poblada de Catalunya fora de l’AMB. Aquest maltracte històric és totalment injustificat. Per què algú de Les Fonts ha de pagar més que algú de Rubí? Les Fonts paga molt car tenir la seva estació al terme municipal de Terrassa, ja que per culpa d’això paga tres zones per a anar a Barcelona. La seva població, en canvi, va indistintament a Terrassa i a Rubí, i sovint viatja a Rubí amb cotxe per agafar el tren i anar a Barcelona al preu de dues zones. SOSTENIBILITAT: cal fomentar l’accés al transport públic, no a la inversa! La C-58 va col·lapsada i Barcelona i la seva àrea són un centre de contaminació brutal. El transport privat malmet el medi ambient, però enlloc de fomentar la mobilitat amb transport públic, s’hi posen barreres econòmiques. La Carretera de Rubí (BP-1503) està col·lapsada a partir del seu pas cap a Les Fonts. L’abusiu peatge de l’autopista C-16 i les barreres tarifàries del transport públic causen una contínua processó de cotxes cap als polígons de Rubí i Sant Cugat, amb el soroll i la contaminació que això provoca. Per si no fos poc, les deficients infraestructures de Rodalies tampoc ajuden a fomentar l’ús del transport públic i provoquen una sobre-concentració d’usuaris i usuàries als FGC. Mentrestant, el Ministeri de Foment continua mirant com s’acumulen les incidències i augmenten els compromisos pendents. Les injustícies parlen per si soles. A més a més, aquest any ciutats com Sant Cugat o Cerdanyola han passat a pagar només una zona per anar a Barcelona. La nostra pregunta és: com s’explica que es canviïn les zones per unes poblacions i per d’altres no? Per què seguim sent ciutadans i ciutadanes de tercera? Si modifiquen el mapa, per què no el poden modificar també per Terrassa? Ningú és conscient que afavoriríem molt més els desplaçaments dins de la nostra comarca i milloraria el trànsit de la C-58, solucionant dos problemes a la vegada? Amb la situació actual, les administracions poden dir que fomenten una mobilitat sostenible? Volem que TERRASSA sigui ZONA 2 JA: per justícia, per acabar amb un greuge històric, per equitat i per potenciar el transport públic. No podem continuar així, cal que tots els responsables -Ajuntament, ATM, Govern i govern espanyol- ens escoltin i, per això,  només ens queda una via, un trajecte, una destinació: mobilitzar-nos per #TerrassaZona2! En som molts. En som moltes. I en serem encara més! Instagram: @terrassazona2   Twitter: @TerrassaZona2  T-expresses, T-organitzes, eT-mobilitzes! Plataforma Terrassa Zona 2

Adrià Sierra Panadés
14,100 supporters
Petitioning Ministerio de salud, Generalitat de Catalunya

Ministerio de Sanidad: quiero que mi pareja pueda acompañarme en las ecografías

Tu primera ecografía a las 12 semanas, la que llaman de "cribaje": te darán buenas noticias o te dirán que tu bebé viene con problemas o incluso que se debería interrumpir el embarazo. Yo la pasé hace poco y fue muy emocionante, pero no pude compartir la emoción con mi pareja.  Ese momento que debería ser especial porque es único y no se repetirá más, lo vas a tener que vivir sola. Sí, aunque seas una unidad de convivencia con tu pareja, no le van a dejar entrar, arrebatándole su derecho de ver y oír a vuestr@ hij@ por primera vez, y obligándote a ti a vivir ese momento en soledad.  Acostúmbrate porque las siguientes ecografías, aunque esperemos que con buenas noticias, seguirás sola y tu pareja continúa perdiendo su primer derecho fundamental como progenitor/a. ¿El motivo? Un protocolo COVID incoherente y aleatorio según el centro, en el que prohíben la entrada a acompañantes por "tu seguridad" y la del centro. ¿Acaso no convives y compartes tu vida con tu pareja? Lo que pudieras tener tú, cualquier virus, también lo tendría tu pareja. Esta petición es para que no nos quiten un derecho fundamental a ninguno de los dos progenitores, a ti que llevas el bebé y a tu pareja para que pueda vivirlo y compartir el momento contigo: que permitan la entrada de una persona acompañante a las ecografías del embarazo. el covid no puede ser una excusa para quitarnos derechos fundamentales y arrebatarnos momentos irrepetibles. Sabemos que este problema se está dando en toda España. Por favor, firma esta petición para pedir a las Comunidades Autónomas, en este caso la Generalitat de Cataluña, y al Ministerio de Sanidad que trabajen conjuntamente en un protocolo o instrucción que permita a las parejas disfrutar juntas de un momento tan importante como la ecografía >>

Cristina Barrientos
11,232 supporters