බුදු දහමේ චිරස්ථිතිය උදෙසා

බුදු දහමේ චිරස්ථිතිය උදෙසා

  1. Petition by

   හෙළ දරුවෝ Hela Daruwo

ශාසන ශෝධනයක් අපේක්‍ෂාවෙන් අති පූජ්‍ය මහනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා වෙත දෙනු ලබන සංදේශය

 

Recent signatures

  News

  1. Reached 100 signatures

  Supporters

  Reasons for signing

  • Viraj Dissanayake WELLAMPITIYA, SRI LANKA
   • 7 months ago

   I am Buddhist and I must protect it!!!.

   REPORT THIS COMMENT:
  • eranga de silva MATARA, SRI LANKA
   • 9 months ago

   Because I am a sinhala-buddhist in Sri lanka

   REPORT THIS COMMENT:
  • Prasad Wickramarachchi COLOMBO, SRI LANKA
   • 9 months ago

   To protect the country from "Buddhist terrorists"

   REPORT THIS COMMENT:
  • damitha rajapakse COLOMBO, SRI LANKA
   • 9 months ago

   බුදු දහමේ චිරස්ථිතිය උදෙසා

   REPORT THIS COMMENT:
  • Kavishani Abeywardana NAWALA, SRI LANKA
   • 9 months ago

   This is important because this is for da love i hav for my religion and for the future generation.

   REPORT THIS COMMENT:

  Develop your own tools to win.

  Use the Change.org API to develop your own organizing tools. Find out how to get started.