Petition update

6 weitere Sprachen * 6 more languages (ČEŠTINA * SVENSKA * РУССКИЙ * JAPANESE * FRANÇAIS * CHINESE)

Achim Wolf
Germany

Jan 24, 2019 — 

Können Sie die Kampagne in eine weitere Sprache übersetzen? Dann hinterlassen Sie bitte einen Kommentar. Vielen Dank!
Can you translate the campaign into another language? Then please leave a comment. Thank you very much!
Bisher in folgenden Sprachen * So far in the following languages:
DEUTSCH * ENGLISH * HINDI * ITALIANO * ESPAÑOL * POLSKI * FRANÇAIS * NEDERLANDSE * ČEŠTINA * SVENSKA * РУССКИЙ * JAPANESE * CHINESE

Země je nemocná – Diagnóza: Přelidnění – Celosvětová regulace porodnosti je naléhavě nutná

Dobrý lékař léčí svého pacienta účinně a natrvalo, a to tak, že správně určí příčinu jeho nemoci a bude s ní bojovat u jejího kořene, aby ji pokud možno trvale odstranil. Vyřazením příčinného faktoru choroby bude pacient vyléčen a opět se uzdraví – lékař odvedl svou práci správně a dobře. Avšak lékař, který příčinu tělesné a psychické nemoci pacienta zná, ale i přesto, že ji jednoznačně diagnostikoval, proti ní nepodnikne nic, jedná nedbale, nezodpovědně a v konečném důsledku pohrdá člověkem, jelikož navzdory lepším vědomostem léčí pouze její příznaky, čímž na sobě pacienta činí závislým a na jeho chorobě se obohacuje.

Podobně se to má se „zdravotním stavem“ našeho domovského světa. Za Zemi, všechen na ní existující život a celou přírodu této překrásné planety neseme zodpovědnost. Naše Země trpí rostoucí měrou následky přelidnění. Jeho vinou vzrůstá vypouštění CO2 do ovzduší, což způsobuje skleníkový efekt. Zničující důsledky tohoto procesu nyní zažíváme v podobě změny klimatu, stupňujících se přírodních katastrof, výkyvů počasí, sopečné činnosti, zemětřesení, hladomorů, válek, migrací národů atd.

V mezilidské oblasti se důsledky přelidnění odrážejí ve všeobecné degeneraci lidí, ztrátě hodnot, zničení mezilidských vztahů a mnoha dalších zlých problémech. Vládnoucí, politici a jiní zodpovědní, k nimž v podstatě patří každý jednotlivec, většinou nejednají jako zodpovědně myslící a soucítící „lékaři“ pacienta Země. Místo toho i nadále jen diskutují a řeční, jako naposledy na světové klimatické konferenci 2012 v Dauhá. Chytrý a zodpovědný rodičovský pár dbá na to, aby svým dětem poskytl člověka důstojný život. Postará se o to, aby každému ze svých potomků poskytl dostatek potravy, zdravé životní prostředí a život v harmonii, lásce, míru a svobodě. Rodiče si uvědomují, že by nikdy neměli plodit více dětí, než je to zodpovědné a rozumné, přesně podle životní moudrosti „Všeho moc škodí“.

Světové společenství však jedná navzdory lepším vědomostem proti veškerému rozumu a ničí svůj životní prostor, svou stravu i životní prostředí – a tím i lidskou důstojnost, harmonii, mír a život sám. Přechází zákony života i přírody a žene celosvětové přelidnění do stále větších rozměrů.

Všechny osoby v zodpovědných pozicích musí tedy rozpoznat a veřejně hovořit o tom, že hlavní příčina všech velkých problémů na Zemi tkví v ohromném, celý svět objímajícím přelidnění, jehož důsledky hrozí člověka zadusit – ledaže by sáhl k jedinému příčinně působícímu protiopatření, totiž k celosvětově platným restriktivním, leč humánním kontrolám porodnosti! Očividná příčina všech dopadů ničících život a životní prostředí, totiž enormní přelidnění Země zaviněné člověkem, nebylo otevřeně tematizováno ani na dřívějších klimatických konferencích, takže ani nebylo rozhodnuto o žádných účinných opatřeních v podobě regulace porodnosti, které by následky klimatické změny ještě mohly oslabit.

Výzva k jednání všem vládnoucím, politikům a všem osobám v zodpovědných pozicích ve všech oblastech světa:
Člověk svým chováním destruuje životní prostředí, a tím nese velkou spoluvinu na rozsahu hrozící klimatické katastrofy, která může v nejhorším případě uvrhnout celé lidstvo technicky i po stránce vědomí zpět do doby kamenné, či dokonce zcela vyhladit. Celý život je vystavěn na přírodním zákonu příčiny a následku, jenže člověk to ve své hlouposti a lhostejnosti nechce rozeznat a jednat podle toho, čímž by od sebe mohl odvrátit mnoho neštěstí.

Naléhavě nutný je nyní smysl pro realitu, rozum, chápavost a důsledné jednání pro blaho životního prostředí a ochranu naší planety, která je naším domovem. Čas k jednání vládnoucím, politikům a zodpovědným osobám ve všech sférách již dávno uplynul. Mluvte konečně veřejně o nezbytnosti celosvětové regulace porodnosti a usilujte o to, abyste co nejrychleji přijali a zavedli zákony, které růst obyvatelstva trvale omezí a světové obyvatelstvo nastálo zredukují.

Apel na všechny zodpovědné osoby u všech mocenských pák zní takto:

Nesnažte se v boji proti hrozící klimatické katastrofě bojovat jednoduše jen proti jejím příznakům, ale pojmenujte konečně kořen toho zla pravým jménem – „přelidnění“ – a usilujte na celém světě o nekompromisní regulaci porodnosti. Skutečně pouze tak lze možná ještě těm nejhorším dopadům klimatické katastrofy zabránit, pokud se bude potírat její příčina, tedy celosvětové přelidnění.

############################################################

Jorden är sjuk - diagnos: överbefolkning - världsomspännande födelsereglering krävs omedelbart

En bra doktor behandlar sina patienter effektivt och varaktigt, genom att korrekt diagnostisera sjukdomens orsak, då bekämpas roten till lidandet för att eliminera det så permanent som möjligt. Genom eliminering av den sjukdomsorsakande faktorn blir patienten läkt och åter frisk.
- läkaren har då gjort sitt arbete korrekt och bra.  Men en läkare som vet orsaken till ett fysisk eller psykiskt lidande och ändå inte gör något, trots en grundlig diagnos, handlar oaktsamt och oansvarigt och i slutändan inhumant då han mot bättre vetande endast behandlar symptomen av lidandet och på så sätt gör patienten beroende av honom och berikar sig på patientens lidande. På liknande sätt förhåller det sig med hälsotillståndet för vår egen hemmavärld. Vi är ansvariga för jorden, med allt existerande liv och hela naturen på denna vackra planet. Vår planet lider allt mer av överbefolkningens följder. De därigen orsakade följderna beror på  ökande CO2-utsläpp som förorsakar drivhuseffekt. De förödande effekterna upplever vi nu i form av klimatförändringar, fler naturkatastrofer, oväder, vulkanutbrott, jordbävningar, hungersnöd, krig, folkvandringar osv.

I det mänskliga området visar sig följderna av överbefolkningen som en allmän degenerering av människan, brist på värden, förstörelse av mellan-mänskliga relationer och många andra hemska saker. De styrande, politiker och andra ansvariga, som i grunden är varje enskild människa, agerar mestadels inte alls som tänkande och medkännande “läkare” för patienten jorden. Istället diskuteras och pratas det bara ytterligare, som sist på världsklimattoppmötet 2012 i Daho.

Kloka och ansvarsfulla föräldrar ser till att ge sina barn ett människovärdigt liv. De är därför angelägna om att tillhandahålla tillräckligt med mat, hälsosam miljö och ett liv i harmoni, kärlek, frid och frihet för varje efterkommande. Det är föräldrar som är medvetna om att aldrig skaffa fler barn än det är motiverat och rimligt, allt i enlighet med livsvisdomen “Alltför mycket är osunt”.

Världssamfundet handlar dock mot bättre vetande, mot allt förnuft och förstör sitt livsrum, maten och miljön,  och därmed människans värdighet, harmonin, friden och livet självt. De missaktar livs- och naturlagarna och driver den världsomfattande överbefolkningen mot allt högre höjder.
Alla ansvarsmedvetna måste därför inse detta och offentligt prata om det, att huvudorsaken till allt hemskt på jorden ligger i den fruktansvärda världsomspännande överbefolkningen, som med sina verkningar hotar att kväva människan - såvida han inte tar till ett orsaksmässigt fungerande motmedel, nämligen en global restriktiv, men human födelsekontroll! Den uppenbara orsaken för alla livs- och omvärldsförstörande effekter, nämligen den på grund av människan enorma överbefolkningen på jorden, fördes aldrig öppet på tal på den sista klimatkonferensen, det är också därför man inte tog beslut om genomgripande åtgärder i form av födelsereglering, som skulle kunna mildra klimat förändringarnas verkningar.

Ett upprop till handling för alla styrande, politiker och ansvariga i alla områden på jorden:
Människan bär en stor medskuld genom sitt omvärlds förstörande handlande till de hotande konsekvenserna av klimatkatastroferna, som i värsta fall kan kasta tillbaka människa till stenåldersnivå i tekniskt och medvetandemässigt hänseende eller kan också bli totalt utrotad. Allt levande bygger på naturlagarna om orsak och verkan, människan vill bara inte i sin dumhet och likgiltighet inse detta och handla därefter, varigenom han kunde undvika att skada sig själv mycket.

Det akuta behovet är nu ett verklighetsförankrat sinne, förstånd och förnuft och konsekventa handlingar för miljöskydd och skydd för vår planet, som är vår hemma värld. Klockan är för länge sedan slagen för de styrande såväl som för politiker och ansvariga inom alla områden. Tala äntligen öppet om nödvändigheten av en världsomfattande födelsekontroll och sträva efter att fortast möjligt besluta och stifta lagar, att befolkningstillväxten hållbart begränsas och världsbefolkningen permanent reduceras.

Apellen till alla ansvariga på alla maktpositioner är:
Bemöda er inte endast i kampen mot den hotande klimatkatastrofen, att bekämpa klimat katastrofens symptom, utan nämn också roten till det onda med sitt verkliga namn “Överbefolkning”, och sträva mot världs omspännande och rigorös födelsekontroll. Faktum är att kanske därigenom kan det värsta av klimat katastroferna fortfarande förhindras, när själva orsaken bekämpas, nämligen den världsomfattande överbefolkningen.

############################################################

Земля больна - диагноз: Перенаселение - срочно необходимо всемирное регулирование рождаемости

Хороший врач лечит своих пациентов действенно и надолго, вследствие того, что он точно диагностицирует причину болезни, затем борется со страданием в его корне, чтобы удалить его по возможности надолго. Посредством исключения факторов, вызывающих болезнь, пациент излечивается и снова становится здоровым - врач проделал свою работу правильно и хорошо. Но тот врач, которому известны причины физических или психических страданий пациента, но который, вопреки ясному диагнозу, ничего против не предпринимает, тот действует халатно, безответственно и в, конце концов, бесчеловечно, потому что он вопреки совести [точному знанию] лечит только симптомы страданий, из-за чего он ставит пациента в зависимость от себя и обогащается на его страданиях. Подобно тому же дело обстоит "с состоянием здоровья" нашего родного мира. Мы ответственны за Землю, за всю существующую на ней жизнь и за всю природу этой чудесной планеты.
Наша Земля всё больше страдает от последствий перенаселения. Вызванные тем самым последствия основываются на парниковом эффекте, вызванным повышенными выхлопами углекислого газа - CO2 И как следствие,  мы переживаем сейчас разрушительные воздействия в форме изменения климата, с нарастающими природными катастрофами, непогодой, извержениями вулканов, землетрясениями, голодом, войнами, переселением народов и т.д.
В области межчеловеческих отношений последствия перенаселения показывают себя в форме всеобщей дегенерации человека, в потере ценностей, разрушении межчеловеческих отношений и во всё большем зле. Власть имеющие, политики и прочие ответственные люди, к которым в своей основе принадлежит каждый человек, в своём большинстве не действуют, как полностью ответственно думающий и сочуствующий "врач" для пациента Земли. Вместо этого люди только продолжают дальше дискутировать, произносить речи, как например на последней всемирной встрече по климату в Доха, в 2012 году.
Умная и полная ответственности родительская пара думает о том, чтобы смочь предложить своим детям достойную человеческую жизнь. Она заботится о том, чтобы предложить каждому потомку достаточно питания, здоровую окружающую среду и жизнь в гармонии, любви, мире и в свободе. И родители осознают, что они не должны зачинать больше детей, чем то отвечает ответственности и разумности, совершенно согласно жизненной мудрости "Слишком много вредит здоровью".
Но мировое сообщество действует против наилучшего знания, против всякого разума и разрушает своё жизненное пространство, продукты и окружающую среду, а тем самым, человеческое достоинство, гармонию, мир и саму жизнь. Оно пренебрегает жизненными и природными законами и возгоняет всемирное перенаселение на всё большие высоты.
Поэтому все ответственные и сознательные люди должны признать и открыто говорить о том, что главная причина всех великих бед на Земле лежит в ужасном всемирном перенаселении, последствия которого угрожают задушить человека - если только он не подхватит единственно действующее против причины [болезни] средство, а именно всемирно действующий, ограниничительный, но гуманный контроль за рождаемостью!
Человек несёт большую вину, вследствие своего разрушающего окружающую среду поведения, за угрожающие последствия катастрофы климата, которые в худшем случае могут отбросить всё человечество в отношении техники и сознания назад на уровень каменного века или даже полностью изничтожить его. Вся жизнь построена согласно природному закону причины и следствия, но лишь человек по своей глупости и равнодушию не хочет признавать его и действовать по нему, вследствие чего он мог бы избежать очень многих бед.
Сейчас остро необходимы чувство реальности, рассудок, разум и последовательные действия для блага окружающей среды и для защиты нашей планеты, которая является нашей родным миром. Время действий для власть имущих, как и для политиков и всех ответственных во всех областях уже давно пришло.
Говорите в конце концов открыто о необходимости всемирного регулирования рождаемости и стремитесь к тому, как можно быстрей принять законы, которые устойчиво ограничат рост населения и прочно сократят мировое население.

Призыв ко всем ответственным у всех рычагов власти звучит следующим образом:

Не старайтесь просто в борьбе против угрожающей катастрофы климата бороться только с симтомами катастрофы климата, но в конце концов назовите корень зла своим настоящим именем - "Перенаселение", и стремитесь к всемирному и строжайшему регулированию рождаемости. Фактически, только таким образом, может быть ещё возможно предотвратить самое худшее катастрофы климата, если с её причинами будут бороться, а именно, со всемирным перенаселением.

 

############################################################


 よい医者は、病気の原因を正確に診断し、次にその苦しみの根源を撲滅し
ようと努力し、それ「苦しみ」を可能な限りしっかりと取り除くことによって、
彼の患者を有効で効果が持続するように治療します。病気の原因になるよう
な要素を取り除くことによって患者は治療され再び健康になる― この医者
は仕事を正しく良く行ったのです。だが、ある医者は、患者の肉体的な或い
は精神的な苦しみの原因を知っていますが、ある一つの明白な診断にもかか
わらず、それに対して何も措置をせず、ぞんざいで、無責任に、とどのつま
り人間を軽視する取り扱いをします。何故ならこの医者はより正確な知識に
反して、苦しみの症状だけを処置し、それによってこの医者は患者を自分に
依存させ、患者の苦しみで私腹を肥やすからです。
 その事は我々の故郷地球の”健康状態”に同じように当てはまります。我々
は地球と、地球上に存在する全ての生命、そしてとても素敵なこの惑星の自
然全部に責任を負っています。
我々の地球は増大する人口過剰の結果にますます痛めつけられています。
人口過剰によって生じる結末は増加するCO2排出による温室効果に起因し
ています。今や我々はその破壊的影響を、気候変動、増加する自然の大災害、
暴風雨、火山爆発、地震、飢饉、戦争、民族移動等の形で体験しています。
 人間相互間の領域においての人口過剰の結末は、人間の全般的な退廃の形
で、価値の喪失に、人間相互間の関係の崩壊、さらに一層多くの害悪に現れ
ています。
 統治者、政治家そしてその他の責任者、要するにそこに属している全ての
個々の人間は、大抵の場合、患者である地球にとって、責任を強く自覚した
思考をする、思いやりのある ” 医者 ” として行動をせず、そうする代わりに、
この前の 2012 年のドーハでの世界-気候サミットでの様に、ただ、討論と
演説がなされるばかりです。
 賢くて責任を自覚している父母は、自分の子供たちに人間らしい生活を提
供することを心にかけています。全ての個々人の子孫にも十分な食物を、健
全な環境を、そして調和と愛と平和と自由がある生活を提供することのため
に心を配っているのです。その両親には分かっているのです、生命の英知で
ある「過剰は不健全である」に完全に従って、責任を負うことができて理性
的であるより以上に多くの子を決して産むべきでないことを。
 けれども国際社会は、承知の上で無分別な行動をとり、そして自分たちの
生息空間、食料や環境を台無しにしてしまい、それによって人間の尊厳、調和、
平和と生命自体を破壊しているのです。国際社会は生命の法則と自然の法則
を無視し、世界中に広がる人口過剰をますます大規模にしています。
それ故に、責任を自覚している全ての人々が、認識して公に語らなければ
ならないことは、地球におけるあらゆる大きな災難の主たる原因は全世界に
またがる法外な人口過剰に有ること、そしてその結果、人間は今にも息がつ
まりそうであることです- 但し人間が原因に卓越した効果をもつ唯一の対
抗手段を取る場合はこの限りではありません、すなわち世界中に効力のある、
制限的であるが人道的な産児制限を行うことを!
 あらゆる生命を破壊し、そして環境を破壊するという結果の明らかな原因、
すなわち人間による地球の法外な人口過剰は、過去の気候会議の時にも公に
言及されず、それ故、気候変動の結果をなんとか和らげることができるであ
ろう、産児制限の形をとった、如何なる効果的な措置も決議されなかったの
です。
あらゆる統治者、政治家そして世界のあらゆる分野における全ての責任者が行動す
る事への訴え:
 人間は自分の環境を破壊する行動によって気候大災害の差し迫る重大さに
対し大きな共同の罪を負っていますが、この大災害は最悪の場合、全人類を
技術的にも、意識的にも、石器時代レベルに戻してしまうか、或いは完全に
根絶やしにし得るものです。生命全体は原因と結果の自然法則を基礎にして
おり、ただ人間だけはその愚かさと無関心さからこの法則を認識しようとも、
これに従って行動しようともしません。そのことによって人間は非常に多く
の災厄を自分から回避し得るにもかかわらず。
 今緊急に必要なことは、環境の健全と我々の故郷である地球の保護への現
実感覚であり、理性、悟性そして首尾一貫した行動です。統治者及び政治家
やあらゆる分野における責任ある人達にとって、行動する時はとうの昔に来
ています。
もうそろそろ世界的な産児制限の必要性について公に語ってください、そ
して出来うる限り迅速に法律を決議し公布する事に尽力してください。その
法律が人口増加を持続的に制限し世界の人口を継続して減少させます。
支配権力の全変速レバーを握る全ての責任者のみなさんへの訴え:
 差し迫った気候大災害に対する戦いにおいて、単に気候大災害の症状だけ
を克服しようとするのではなく、
そろそろ災厄の根本に言及してください。
その実の名は”人口過剰”であります。そして世界的で厳格な産児制限に尽
力してください。
 実際に、もし原因そのものが、つまり世界的な人口過剰が克服されるなら
ば、唯一そのことによって気候大災害の最悪な事態は、もしかするとまだ、
阻止され得るかもしれないのです。

##################################################

Le monde est malade – diagnostic: Surpopulation – introduction urgente de contrôles de naissance dans le monde entier!

Un bon médecin guérit ses patients efficacement et durablement en diagnostiquant la cause d’une maladie correctement, puis en traitant le mal à la racine pour l’éliminer si possible pour toujours. Par l’élimination du facteur qui est la cause du mal, le malade se remettera et guérira – le médecin à bien fait son travail correctement. Par contre, un médecin qui sait où est la cause d’une souffrance physique ou psychique d’un patient, mais qui n’arrange rien contre la maladie, même en comprenant le diagnostic sans faute, le médecin agit négligemment, inconsciemment et finalement avec dédain contre la nature humaine, car il ne traîte que les symptomes de la souffrance contre toute bonne foi, en rendant les malades dépendant de lui et en profitant de leur misère.
L’état de santé de notre planète Terre ressemble à cela. Nous sommes responsables pour notre Terre et pour la vie existante ainsi que la nature complète de cette magnifique planète. Notre Terre souffre de plus en plus des effets de la surpopulation. La suite résulte dans l’effet de serre qui se crée avec les émissions en augmentation du CO2. Les résultats néfastes se montrent maintenant dans le changement du climat, avec les désastres dans la nature, des tempêtes, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des famines, des guerres, des migrations des peuples etc.
Dans les relations interpersonelles humaines les suites de la surpopulation se montrent dans une dégénération générale des humains, par la perte des valeurs, par la destruction des relations interpersonelles et par les problèmes différents grandissants. Les gens au pouvoir, les politiciens et les autres responsables, et en fait tout le monde, tous n’agissent absolument pas comme un médecin responsable qui pense et sent avec son patient qui est la Terre.
A la place on ne fait que des discussions et des discours, comme c’était le cas au sommet du climat mondial à Doha en 2012. Un couple responsable et intélligent se sent obligé de fournir à ses enfants une vie digne et humaine. Les parents se donnent de la peine d’offrir assez de nourriture à chaque enfant, un environnement sein, une vie harmonieuse, de l’amour, de la paix et de la liberté. Les parents savent qu’ils ne devraient en aucu’un cas produire plus d’enfants que nécessaire et raisonable et ceci d’après le proverbe: „Trop est malsain.“ La communautée mondiale par contre agit contre toute bonne raison, elle détruit son habitat, sa nourriture et l’environnement, en même temps la dignité des humains est écrasée, ainsi que l’harmonie, la paix et la vie elle-même. Elle néglige les lois de la vie et de la nature et continue à pousser la surpopulation mondiale dans des hauteurs toujours plus hautes.
Tous les gens responsables cependant devraient reconnaître et en même temps parler ouvertement du très grand problème principal qui dérive de la surpopulation mondiale énorme qui fait que l’homme étouffe presque – sinon, il prend le seul traitement contre-indicatif, soit des contrôles de naissances mondiales, légales, restrictives, mais en même temps humaines! La cause bien visible des effèts néfastes qui détruisent toute la vie et tout l’environnement naturel, c’est bien nettement la surpopulation énorme, créée par l’humanité, n’êtait non plus discuté ouvertement pendant les conférences climatiques passées. Par la suite il n’y avait pas de mesures à prendre qui visaient à affaiblir les effets néfastes du changement du climat.

Un appel à tous les gens au pouvoir, tous les politiciens et tous les responsables dans toutes les parties du monde: L’humain commet une faute grave par son comportement déstructif auprès de l’environnement, car il accèpte que la catastrophe du climat pourrait repousser l’humanité entière au niveau de l’époque de l’âge de pierre en ce que concerne le progrès technique ainsi que le niveau de la conscience ou bien que cela signifierait même l’extinction totale de l’humanité. Toute vie s’est formée d’après la loi naturelle de ‚cause et effets’, mais l’humain stupide et ignorant ne veut ni reconnaître cette loi ni la prendre en considération pour ses actions; bien qu’il pourrait éviter bien du mal. Le sens de la réalité devient urgent tout autant que la raison, l’intélligence et des actions conséquentes pour le bien de l’environnement et pour la protection de la planète qui est notre patrie. Le temps d’agir est arrivé depuis longtemps, pour tous les gens au pouvoir ainsi que les politiciens et les responsables dans toutes les domaines. Parlez enfin publiquement de la nécéssité des contrôles de naissance mondiales et essayez avant tout de décider et de mettre en vigueur aussi vite que possible des lois qui réduisent immédiatement la croissance de l’humanité et qui limitent durablement le nombre des habitants du monde entier.

L’appel à tous les responsables aux pouvoir dit le suivant:
Ne vous donnez pas de peine en luttant seulement contre les symptomes de la catastrophe du climat, mais donnez enfin le vrai nom à la cause du mal: ‚surpopulation’, et avancez globalement vers un réglage rigide des naissances au monde. En effet, le pire de la catastrophe du climat ne peut être évité qu’en luttant contre sa cause principale, et c’est bel et bien la surpopulation mondiale.

###################################################

地球患病的原因是:「人口過剩」,我們急需一個全球性的生育管制措施。

一位良醫會準確地診斷出其病人的病因並整治及盡可能地根除病痛的根源。在清除了病因之後,病人也就得以擺脫病痛而痊癒,而醫生亦功德圓滿。

然而,儘管醫者是華佗再世,當他通過診斷而清晰地確知病人的病因之後卻不對症下藥,而祇是頭痛醫頭,腳痛醫腳,造成病人倚賴成性及病況惡化,這就是疏忽、失責與有損醫德。

我們在這美麗星球上土生土長,對一切生物與大自然生態都負有一定的責任。而我們地球的「健康狀態」亦有藥不對症的情況。

我們的地球正面臨由「人口過剩」所帶來的惡果。這是由於二氧化碳的排放造成了溫室效應。全球暖化、天災頻仍、氣候不穩、火山爆發、地震、饑荒、戰爭、族群流離失所…等都是災難性的惡果。

市區人口過度擠迫的情況導致人性的普遍敗壞、失去價值觀、人際關係失和等多種棘手的問題。作為公僕的管治階層、政客及部們負責人對這些地球病患的表現都不如一個稱職與仁愛的「醫生」。反之,他們仍在絮絮不休、空談誤國,2012年的多哈世界氣候大會就是一例。

明智與稱職的父母會為子女提供生活所需,會給予下一代足夠的食物及一個健康、和諧、關愛、和平與自由的生活環境。古有名訓:「過猶不及」,家長們都清楚知道不應該不負責任地、不合理地過度生育。

然而,世界各國都在違反常理地破壞自身的棲息地、食物鏈與生態環境,與此同時,亦因此喪失了人類的尊嚴、和諧、和平與生活質素。人們無視大自然與生命的規律,將全球「人口過剩」的劣績推至歷史新高。

因此,所有公職人員都應該認清及宣傳這個地球的萬惡之源 - 「災難性的全球人口過剩」,它將會令全人類窒息而死,除非實施那唯一的解決辦法 - 建立全球性的、人性化的生育管制!

在最近的氣候會議之中,並沒有公開地提出那人為的、「災難性的全球人口過剩」,才是毀滅一切生命與生態的主要原因;如此一來,也就沒有建立例如生育管制等有效的應對方案以減輕氣候畸變所帶來的影響。

我們對全球的管治者、政治家及崗位負責人作出呼籲:

人類那摧毁生態環境的行徑,對即將到來的氣候大災難必須負上罪責,在最差的情況之下,整體人類的科技與意識將會退化回石器時代,或甚至會整體滅絕。

全球一切生命體都服膺於大自然的「因果」規律,祇有人類是如此愚昧與冷漠,他不願意認清現實及採取相應的行動來避免災難的發生。

為了保護我們的星球、亦即人類的家園,現時迫切的需要是面對現實、講理、了解真相及實施持續的環境保育行動。其實,全球的管治者、政治家及崗位負責人早就應該有所行動了。

現實是有必要公開宣講全球生育管制的迫切性,必須盡快制訂法例及實施法案去持續性地限制人口增長,並永久性地減低全球人口。

我們向所有的崗位負責人作出公開呼籲:

不要以頭痛醫頭、腳痛醫腳的取態來應付那些即將要到來的氣候大災難,必定要劍指那萬惡之源 - 「人口過剩」,致力構建一個全球性的、進取性的生育管制方案。事實上,祇有消弭「全球人口過剩」這個方法,才可以有機會使最壞的氣候大災難免於上演。
 
 
Chinese Simplified  中文简体
地球患病的原因是:「人口过剩」,我们急需一个全球性的生育管制措施。

一位良医会准确地诊断出其病人的病因并整治及尽可能地根除病痛的根源。在清除了病因之后,病人也就得以摆脱病痛而痊愈,而医生亦功德圆满。

然而,尽管医者是華佗再世,当他通过诊断而清晰地确知病人的病因之后却不對症下药,而祇是头痛医头,脚痛医脚,造成病人倚赖成性及病况恶化,这就是疏忽、失责与有损医德。

我们在这美丽星球上土生土长,对一切生物与大自然生态都负有一定的责任。而我们地球的「健康状态」亦有药不对症的情况。

我们的地球正面临由「人口过剩」所带来的恶果。这是由于二氧化碳的排放造成了温室效应。全球暖化、天灾频仍、气候不稳、火山爆发、地震、饥荒、战争、族群流离失所…等都是灾难性的恶果。

市区人口过度挤迫的情况导致人性的普遍败坏、失去价值观、人际关系失和等多种棘手的问题。作为公仆的管治阶层、政客及部们负责人对这些地球病患的表现都不如一个称职与仁爱的「医生」。反之,他们仍在絮絮不休、空谈误国,2012年的多哈世界气候大会就是一例。

明智与称职的父母会为子女提供生活所需,会给予下一代足够的食物及一个健康、和谐、关爱、和平与自由的生活环境。古有名训:「过犹不及」,家长们都清楚知道不应该不负责任地、不合理地过度生育。

然而,世界各国都在违反常理地破坏自身的栖息地、食物链与生态环境,与此同时,亦因此丧失了人类的尊严、和谐、和平与生活素质。人们无视大自然与生命的规律,将全球「人口过剩」的劣绩推至历史新高。

因此,所有公职人员都应该认清及宣传这个地球的万恶之源 - 「灾难性的全球人口过剩」,它将会令全人类窒息而死,除非实施那唯一的解决办法 - 建立全球性的、人性化的生育管制!

在最近的气候会议之中,并没有公开地提出那人为的、「灾难性的全球人口过剩」,才是毁灭一切生命与生态的主要原因;如此一来,也就没有建立例如生育管制等有效的应对方案以减轻气候畸变所带来的影响。

我们对全球的管治者、政治家及岗位负责人作出呼吁:

人类那摧毁生态环境的行径,对即将到来的气候大灾难必须负上罪责,在最差的情况之下,整体人类的科技与意识将会退化回石器时代,或甚至会整体灭绝。

全球一切生命体都服膺于大自然的「因果」规律,祇有人类是如此愚昧与冷漠,他不愿意认清现实及采取相应的行动来避免灾难的发生。

为了保护我们的星球、亦即人类的家园,现时迫切的需要是面对现实、讲理、了解真相及实施持续的环境保育行动。其实,全球的管治者、政治家及岗位负责人早就应该有所行动了。

现实是有必要公开宣讲全球生育管制的迫切性,必须尽快制订法例及实施法案去持续性地限制人口增长,并永久性地减低全球人口。

我们向所有的岗位负责人作出公开呼吁:

不要以头痛医头、脚痛医脚的取态来应付那些即将要到来的气候大灾难,必定要剑指那万恶之源 - 「人口过剩」,致力构建一个全球性的、进取性的生育管制方案。事实上,祇有消弭「全球人口过剩」这个方法,才可以有机会使最坏的气候大灾难免于上演。


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.