MORATORIJ NA FRACKING (HIDRAULIČKO FRAKTURIRANJE) U REPUBLICI HRVATSKOJ / a MORATORIUM

Victory

MORATORIJ NA FRACKING (HIDRAULIČKO FRAKTURIRANJE) U REPUBLICI HRVATSKOJ / a MORATORIUM

This petition made change with 4,560 supporters!
Silvana Munivrana started this petition to Vlada Republike Hrvatske

Tražimo od Vlade Republike Hrvatske trajnu zabranu - MORATORIJ na  upotrebu kontroverzne metode frakinga (hidrauličkog frakturiranja). Iako se RH  kao članica EU krajem 2014. godine unutar radne skupine pri Europskoj komisiji koja se bavi pitanjima masivnog hidrauličkog frakturiranja iz škriljevca i pješčanika, jasno opredijelila da ne dozvoljava niti planira dozvoliti navedenu metodu frakturiranja kao i većina članica EU, poznato je da se ta krajnje štetna metoda vađenja plina i nafte već godinama koristi u Međimurju, a sada će se koristiti i na novim istražnim prostorima DR-02, DR-03,DR-04, SA-08, SA-09, SA-10, SA-06, SA-07, SA-11, SA-12, SZH-01,SZH-05. Odlukom Vlade od 31. siječnja 2019. kreće se u istraživanje nafte i plina u Dinaridima za četiri istražna prostora ukupne površine 12.134 četvorna kilometra na području Karlovačke, Ličko-senjske, Primorsko-goranske, Zadarske, Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije (DI - 13, DI - 14, DI - 15, DI - 16). Od istraživanja će biti izuzeti nacionalni parkovi, kažu.

Naime, nema nikakve razlike između frakiranja i masovnog hidrauličkog frakturiranja. Dva imena za isti proces vađenja plina ili nafte iz škriljevca ili pješčanika ubrizgavanjem fluida -  kombinacije vode, kemikalija i pijeska u kanale bušotine u određeni sloj u stijeni pod zemljom pod velikim tlakom da bi došlo do pucanja stijena u slojevima i kako bi se proizveo dotok tamo zarobljenog prirodnog plina ili nafte. Ta je tehnologija izuzetno štetna za podzemne, a u slučaju lošeg upravljanja otpadnim vodama i za površinske vode. Glavni rizici povezani s ovom tehnologijom se mogu predvidjeti, a šteta za okoliš od prakticiranja ove tehnologije očituje se u: kemijskim tvarima koje se koriste a kancerogene su, radioaktivne i mutagene, trajno onečišćuju podzemlje, a naročito podzemne vode; isparavanju metana koji se vrlo često pronalazi u izvorima voda u blizini bušenja; te potresima čiji broj raste u područjima u kojima se vrše bušenja. Stoga od nadležnih tijela tražimo proveđenje strateške procjene utjecaja, procjenu rizika za specifične lokacije i transparentno informiranje javnosti kao minimum prije donošenja odluke o provođenju ovakvih aktivnosti. Nadalje, da se na temelju rezultata ovih aktivnosti donese zakonska regulativa o predmetnoj tehnologiji, koja trenutno ne postoji te da se do realizacije ovih aktivnosti uvede moratorij na ove aktivnosti, Budimo napredni, a ne fosilni te zabranimo upotrebu frakinga kao što su to učinile Njemačka, Francuska, Škotska, Irska, Bugarska i druge zemlje koje žele očuvati kvalitetu svoje vode i tla, a samim tim i zdravlje svojega stanovništva.

English version: We seek from the Government of Croatia to introduce a permanent ban, a MORATORIUM against use of the controversial method of fracking (hydraulic fracturing). Croatia, as the EU member -- in 2014 within the working group which in the European Commission deals with the issue of massive hydraulic fracturing of slate and sandstone –along with most EU countries, took a clear position not to permit nor plan to permit the mentioned method of fracturing. However, it is known that this extremely damaging method has been applied in the area of Međimurje for years, and now it will be applied in the following new the areas of research: DR-02, DR-03, DR-04, SA-08, SA-09, SA-10, SA-06, SA-07, SA-11, SA-12, SZH-01, SZH-05, DI - 13, DI - 14, DI - 15, DI - 16. Namely, there is no difference at all between fracking and mass hydraulic fracturing. These are two names for the same process of gas or oil extraction from slate or sandstone by injecting fluid – a combination of water, chemicals and sand into borehole in a certain layer in the subterranean rock under great pressure to achieve cracking of rocks into layers and to provoke influx of natural gas or oil trapped therein. This technology is extremely damaging for subterraneanwaters and in case of bad management of waste waters, also for surface waters. Main risks connected with this technology can be predicted and the damage to the environment manifests in the following: chemical substances used are cancerogenic, radioactive and mutagenic, they permanently pollute the underground, especially subterranean waters; further it manifests in evaporation of methane which is often found in wellsprings in the vicinity of location where the drilling is done. For these reasons we ask the competent authorities to carry out strategic assessment of influence, risk assessment for specific locations and transparent informing of the public as a minimum measure, prior to taking a decision to carry out such activities. Further, based on results of these activities the authorities shouldpass legislation on said technology which is currently missing, and introduce a moratorium on such activities pending mentioned steps. Let’s be progressive and not fossil (backward) and let’s ban the use of fracking as Germany, France, Scotland, Ireland, Bulgaria and other countries have donewhich want to preserve quality of their water and soil and with that also the health of their population

 

Victory

This petition made change with 4,560 supporters!

Share this petition