Petition Closed
Petitioning Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege

Herijking van een beleid voor beeldende kunstenaars

Aan Mevr. Joke Schauvliege
Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
Koolstraat 35 bus 5
1000 BRUSSEL

Antwerpen, 17 januari 2012

Geachte mevrouw de Minister,

Op 8 september organiseerden NICC, VOBK en M HKA een reflectienamiddag over hoe het Vlaams beleid rond beeldende kunstenaars kan worden geoptimaliseerd.

We deden dit uit een dwingende bekommernis. We merken dat beeldende kunst uit het Vlaams beleid wegglijdt. Met name de beeldende kunstenaars voelen zich niet langer gekend door het beleid. Dit heeft vele redenen. Waar er bijvoorbeeld vroeger een kleinschalig maar heel specifiek beleid was, worden nu de grote en gelijkschakelende logica’s van het Kunstendecreet gebruikt. Deze functioneren echter niet op het niveau van de praktijk van de individuele kunstenaar.

We zijn blij om regelmatig te horen dat u een lans wil breken voor de individuele scheppende kunstenaar. We willen u daarom de resultaten van deze namiddag aanbieden als een constructieve voorzet. In bijlage vindt u een verslag van de namiddag en een reeks concrete aanzetten. Alvast voldoende stof voor verder gesprek. De neerslag van de hele namiddag is ook op een speciaal hiervoor aangemaakte website te zien: www.8september.be.

Onze kernvraag in deze open brief aan u is helder. U wil aandacht besteden aan de individuele kunstenaar. Daarom vragen we u om nu bij de toewijzing van de projectmiddelen een onderscheid te maken tussen enerzijds de individuele scheppende kunstenaars, en anderzijds organisaties en scheppende of uitvoerende kunstenaars die ook in organisaties terecht kunnen.

Voor diverse groepen individuele scheppende kunstenaars bestaat er reeds een specifiek beleid. Dit is met name het geval voor de audiovisuele kunstenaars in het Vlaams Audiovisueel Fonds en voor de schrijvers in het Vlaams Fonds voor de Letteren. We vragen u om nu ook een gelijkaardig specifiek beleid uit te zetten voor de beeldende kunstenaars.

Ook voor beeldende kunstenaars is een dergelijke specifieke aandacht noodzakelijk. Dit beleidswerk kan maar gerealiseerd worden op voorwaarde dat u vooraf een kader uittekent en duidelijk communiceert welke middelen voor de diverse groepen beeldende kunstenaars beschikbaar gesteld worden, rekening houdend met de eigenheid van elk van hun posities in het veld.

We beseffen dat dit zal moeten gebeuren binnen de limieten van het Kunstendecreet. We vragen u daarom om nu een deel van het door u vrijgemaakte budget projectmiddelen voor deze doelgroep te reserveren.

Een dergelijk deelbeleid zou voor de sector een krachtig signaal zijn en symbool staan voor uw aandacht voor de individuele kunstenaar. Beeldende kunstenaars zijn immers bij uitstek de kunstenaars waaraan de Vlaming denkt als men het heeft over individuele kunstenaars. Bovendien geeft het invulling aan de beslissing in het Vlaamse regeerakkoord om de steun aan individuele kunstenaars te verhogen. Momenteel gebeurt helaas ongewild het omgekeerde. In de praktijk kalft de steun voor beeldende kunstenaars af.

In de hoop dat u een gunstig gevolg zult geven aan onze vraag tot herijking van dit deelaspect van uw kunstenbeleid, en dat ons initiatief zal kunnen bijdragen aan uw beleid, verblijven wij,

met hoogachting,

Guillaume Bijl Ilse Joliet Bart De Baere
Voor het NICC Voor VOBK Voor M HKA

This petition was delivered to:
  • Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege

    Guillaume Bijl started this petition with a single signature, and now has 12 supporters. Start a petition today to change something you care about.
    Today: Guillaume is counting on you

    Guillaume Bijl needs your help with “Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege: Herijking van een beleid voor beeldende kunstenaars”. Join Guillaume and 11 supporters today.