Petition geschlossen.

7 Thousand of Historical Texture-Sur Has Been Destroyed ! STOP AKP ! (Eng-Tr-Fr-Deu-Kurdi)

Diese Petition hat 179 Unterschriften erreicht


Englisch

7 Thousand of Historical Texture Has Been Destroyed!

YESTERDAY ISIS DESTROYED PALMIRA , TODAY AKP WANTS TO DESTROY SUR! 

Sur is one of the central districts of Diyarbakır Province. It is a historic place situated inside the Diyarbakır Fortress and it  symbolizes all its stages of the first settlement and development of the urban history since BC. 5000.

Diyarbakır Sur and Hevsel Gardens’ Cultural Landscape has maintained its importance for thousands of years due to its strategic location between the East and West borders. The city hides its different cultures as a trust, digging into the texture of the city. Sur is a World Heritage site with its multilingual, multicultural and multi-layered structure and over the time has become centre of these structures. Within the urban conservation area, religious buildings, inns and hammams that can be observed together. There are 147 monumental buildings and 448 civil architecture examples in Suriçi and 595 of them have been listed buildings. With its cultural and historical structures, Sur is a private living space that has a mystical effect with its unique street habitat.

In July 2015, Diyarbakır Castle and Hevsel Gardens Cultural Landscape were registered in the World Heritage Committee’s 39th meeting held in Bonn. Therefore, Sur region has been protected by national and international laws.1

However, during 2015-2016, the Turkish Republic destroyed a considerable part of the city with heavy weapons. In the report of the UN Commission on Human Rights (February 2017), this demolition was compared to the old and new versions of satellite photographs. According to the UN report, 'deaths' followed the displacement of survivors and the destruction of their homes and their local cultural heritage. More than 355,000 Southeast Turks, mainly Kurds, have been displaced from their habitat. Analyzes of satellite images obtained by UNITAT's Operational Satellite Applications Program (UNOSAT) reveal the destruction caused security operations. The satellite images taken between June 2015 and July 2016 show that debris teams set up a section of the city at one time and removed damaged and undamaged buildings without distinction. The three-hectare (or 30,000 m2) of historical area has been destroyed in August 2016.

The local government of Diyarbakir estimates that 70 percent of the buildings in the eastern part of the city has been destroyed by bombardment. Forty-five thousand of Sur's 120,000 inhabitants have left the region and are not allowed to return to their homes or rebuild their homes. The local government reported that during the spring operation held by Turkish Government, at least seven important regions with historical, cultural or religious value were damaged. The area called "Suriçi Urban, Archaeological Site" has lost its unique streets and physical structure.  

'Today, Sur’s Alipaşa and Lalebey neighborhood  face  forced demobilization, demolition and destruction policy due to ‘urban transformation’ policy of Turkish Government. These neighborhoods are predominantly poor people. 79.2% of family members have minimum income. These people, who have no economic security, have been forced to survive under even more difficult conditions are being being displaced with little mount of money. Displacement will increase unemployment and people will be further impoverished.

The people, who will be displaced, in the last elections voted for  HDP (between 85-90%). In this sense, the dismemberment also carries the purpose of political liquidation.

93.2% as ethnic identity defines itself as Kurdish. In the family, 81.4% of the Kurdish language is spoken. And a considerable part of these people have migrated to Sur from the villages and areas that had been evacuated earlier. Now they are facing a second imposition of forced migration.

Sur residents do not want to leave their historical habitat. They think that they cannot breathe outside of the city walls and that they will drop the social solidarity that holds them together despite all the poverty and impossibility if they left the city.

The state pressure on Sur people has been going on. To be able to vacate the city, the state has been applying electricity and water interruption in these hottest months of the year. This is a fundamental violation and has to be assessed in the category of crime against humanity with forced migration.

As European Democratic Congress of Peoples, we urgently call and demand toThe United Nations, the Council of Europe, the European Parliament, all nongovernmental organizations and all sensitive individuals, along with UNESCO, which has registered us as the World Heritage of the World:

To change the political and ethnic demographics of SUR, 3

To destroy the memory and its historical and cultural doctrine,

To abolish the traditional solidarist  life culture,

To be used as economic rent area,

Against the reconstruction of the historic city of Sur, We urge you to take action.

We demand the urgent launch of effective diplomatic and political initiatives to stop the destruction of city, especially cities declared  as a sister city by   the World Heritage.  

LET US NOT ALLOW THE HISTORICAL AND CULTURAL DESTRUCTION OF SUR BY AKP LIKE ISIS HELD IN PALMIRA!

SUR BELONGS TO PEOPLE OF SUR!

HDK-Europa

 

Turkisch 

7 BİN YILLIK TARİHİ DOKU YOK EDİLİYOR !

PALMİRA’DA İŞİD, SUR’DA AKP!

Diyarbakır Sur içi ve Kalesi, günümüzde, kentsel tarihin gelişimini ve geçmiş birikimini tümevreleriyle simgeleyen ender kentlerden biridir ve tarihsel olarak ilk yerleşim, M.Ö. 5000yıllarında gerçekleşmiştir.

Diyarbakır Sur ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı, Doğu ve Batı sınırı arasındaki stratejik konumu nedeniyle binlerce yıldır önemini korumuştur. Kent sahip olduğu birbirinden farklı kültürlerini bir emanet gibi saklamıştır, kentin dokusuna kazımıştır. Zaman içinde birçok uygarlığın, kültürün merkezi olagelmiştir. Sur bu çok dilli, çok kültürlü ve çok katmanlı yapısıile bir Dünya Mirası’dır. Kentsel sit alanı içinde özgün sivil mimari, camiler, kilise yapılarındanoluşan dini mimari ile hanlar, hamamlar gibi kamusal yapılar bir arada izlenebilen kültür varlıklarıdır. Suriçi’nde 147 anıtsal, 448 sivil mimarlık örneği olmak üzere toplam 595 adet tescilli yapı bulunmaktadır. Sur, bu kültürel ve tarihi yapılarıyla birlikte benzersiz sokak yapısıyla da adeta mistik bir etki yaratan özel bir yaşam alanıdır.

Temmuz 2015’de Dünya Miras Komitesinin Almanya’nın Bonn kentinde yapılan 39.toplantısında Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı Dünya Mirası olarak tescillenmiştir. Tarihi Suriçi bölgesi Dünya Miras Alanının tampon bölge sınırları içerisinde kalmaktadır. Dolayısıyla Suriçi bölgesi ulusal ve uluslar arası yasalar ile koruma altınaalınmıştır.1

Ancak Türkiye Cumhuriyeti, 2015-2016 yıllarında bu kadim şehrin önemli bir kısmını ağır silahlarla yok etmiştir. BM İnsan Hakları Komisyonu’nun Şubat 2017 tarihli raporunda buyıkım uydu fotoğraflardan eski ve yeni hali karşılaştırılarak gözler önüne serilmiştir. BM raporuna göre ‘ölümleri, hayatta kalan insanların topluca yerinden edilmesi ve evlerinin ve yerel kültürel miraslarının yıkılması izlemiştir. Başta Kürtler olmak üzere 355,000’in üzerinde Güneydoğu Türkiyeli yerinden edilmiştir. UNITAR’ın Operasyonel Uydu Uygulamaları Programı (UNOSAT) tarafından elde edilen uydu görüntülerinin analizleri, güvenlik operasyonlarının yoğun nüfusa sahip merkezlerde kullanılan ağır silahlar ve havadan atılan mühimmatlarla doğru orantılı olarak yol açtıkları yıkımı gözler önüne sermektedir.Diyarbakır'ın nüfusça yoğun Sur semtinde yıkım ağır makineler tarafından gerçekleştirilmiştir.Haziran 2015 ile Temmuz 2016 arasında alınan uydu görüntüleri, enkaz ekiplerinin bir seferdeşehrin bir bölümünün hatlarını belirlediğini ve hasarlı ve hasar görmemiş binaları ayrım gözetmeden kaldırdığını göstermektedir Diyarbakır'ın 2.000 yıllık şehir merkezindeki üç hektarlık (veya 30.000 m2) kentsel yapı Ağustos 2016'da yerle bir edilmiştir.

Diyarbakır yerel yönetimi, Sur mahallesinin doğusundaki binaların yüzde 70'inin bombardımanla yıkıldığını tahmin etmektedir. Sur'un 120 bin sakininden 45 bin kişi bölgeyi terk etmiş ve evlerine geri dönmelerine veya evlerini yeniden inşa etmelerine izin verilmemiştir.Yerel yönetim bahar operasyonları sırasında tarihi, kültürel veya dini değeri olan önemli en az yedi bölgenin de zarar gördüğünü bildirmiştir. "Suriçi Kentsel Arkeolojik Alan" olarak adlandırılan alan eşsiz sokaklarını ve fiziksel yapısını kaybetmiştir’2

Bugün Sur’un Alipaşa ve Lalebey Mahallesi’nde de ‘kentsel dönüşüm’ adı altında zorlagöçettirme, insansızlaştırma ve yıkım politikası izlenmektedir. Bu mahalleler ağırlıklı olarak yoksul insanlardan oluşmaktadır. Ahalinin %79,2’si asgari ücretin altında bir gelire sahiptirler.

Hiçbir ekonomik güvencesi olmayan bu insanlar, cüzi bir miktar para karşılığında yerinden edilerek çok daha zor koşullarda yaşamaya itilmektedirler. Yerinden edilme işsizliği daha da artıracak, insanları daha da yoksullaştıracaktır.

Sur’da zorla yerinde edilecek olan insanlar, son seçimlerde oylarını %85-90 arasında HDP’ye vermişlerdir. Bu anlamıyla insansızlaştırma aynı zamanda siyasal tasfiye amacını da taşımaktadır.

Etnik kimlik olarak %93,2’si kendini Kürt olarak tanımlamaktadır. Aile içinde %81,4 oranında Kürtçe dili konuşulmaktadır. Ve bu insanların önemli bir kısmı daha önce boşaltılan köy ve mezralardan Sur’a göçedenlerdir. Şimdi ikinci kez zorunlu göç dayatmasıyla karşı karşıyadırlar.

Sur sakinleri bu tarihi yaşam alanlarını terk etmek istememektedirler. Sur dışında nefes alamayacaklarını, tüm yoksulluk ve olanaksızlığa rağmen onları bir arada tutan sosyal dayanışmanın dağılacağını düşünmektedirler.

Sur halkı üzerinde devlet baskısı devam ediyor Devlet, Sur’u boşaltmak için yılın bu en sıcak aylarında elektrik ve su kesintisi uygulamaktadır. Bu zorunlu göç ile birlikte insanlığa karşı suç kategorisinde değerlendirilecek temel hak ihlallerdir.

Bizler Halkların Demokratik Kongresi-Avrupa olarak Sur’u Dünya Mirası olarak tescil eden UNESCO ile birlikte, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, tüm sivil toplum örgütleri ve duyarlı herkesi;

SUR’un politik ve etnik demografisinin değiştirilmesine 3

Tarihsel ve kültürel dokusunun yok edilerek hafızasızlaştırılmasına

Geleneksel dayanışmacı yaşam kültürünün ortadan kaldırılmasına

Ekonomik rant alanı olarak kullanılmasına

Tarihi Sur şehrinin bir karakol şehir olarak yeniden inşa edilmesine karşı

tutum almaya, harekete geçmeye çağırıyoruz. Dünya Mirası içinde yer alan kentler başta olmak üzere yerel yönetimlerin Sur’u kardeş şehir ilan ederek sahiplenmesini , yıkımı hemen durduracak etkili diplomatik ve politik girişimlerin acilen başlatılmasını talep ediyoruz.

İŞİD’İN PALMİRA’DA YAPTIĞI TARİHSEL VE KÜLTÜREL KIRIMI, AKP’NİN

SUR’DA GERÇEKLEŞTİRMESİNE İZİN VERMEYELİM !...

SUR, SUR HALKININDIR !..

HDK-AVRUPA

 

French

Une histoire de sept mille ans menacée de destruction! 
 
Daech à Palmyre, l’AKP à Sur 
 
Le district de la province de Diyarbakir Sur et sa citadelle sont l’une des rares villes qui représentent historiquement l’évolution urbaine. Le premier peuplement du site remonte à plus de 5 000 ans avant J.C. 
 
Depuis des milliers d’années, en raison de leur position stratégique situé entre l’Est et l’Ouest,  le  paysage culturel de la forteresse de Diyarbakır ainsi que des Jardins de l’Hevsel restent importants. La ville a su conservé sa composition multiculturelle, introduite dans son tissu. Au fil des siècles, elle a connu de nombreuses cultures et devenue le centre de plusieurs civilisations. Sur est un Patrimoine Mondial pour sa composition multilingue et multiculturelle.  
La forteresse comprend « İçkale » (château intérieur), les  remparts d’une longueur de 5 800 m – avec 72 tours, de nombreux portes et contreforts ainsi que 63 inscriptions datant de différentes périodes historiques et enfin les jardins fertiles du Hevsel, reliant la ville au fleuve Tigre et approvisionnaient la ville en vivres et en eau. Avec une architecture formée des mosquées et des églises associant les auberges et hamams, la cité comprend au total pas moins de 595 édifices historiques dont 147 classés comme monuments et les 448 autres comme des exemples remarquables d’architecture civile.  
En juillet 2015, le  paysage culturel de la forteresse de Diyarbakır et les Jardins de l’Hevsel ont été inscrits sur liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Bien que les fonctions de la forteresse et des jardins aient évolué au fil du temps, elle a survécu pendant de nombreux siècles. Elle entoure encore clairement le cœur de la cité historique. Une part importante de l’enceinte de la vieille ville, longue de 5,8 km, constituée de bastions, portes et tours, subsiste et remplit les conditions requises en matière d’authenticité. Les jardins de l’Hevsel ont aussi maintenu leur lien historique et fonctionnel avec la ville.  
Malgré sa valeur historique et son inscription sur liste du Patrimoine Mondial, la République turque a détruit une partie importante de la ville avec des armes lourdes entre les années 2015 et 2016. Cette destruction a été rendue visible avec des images de satellites dans un rapport de l’ONU publié en février 2017. Selon le rapport, « les meurtres auraient été invariablement suivis par le déplacement massif des survivants et la destruction de leurs maisons et des monuments culturels locaux. Plus de 355 000 habitants du sud-est de la Turquie, principalement des citoyens d'origine kurde, ont été déplacés. L'analyse de l'image par satellite, fournie par le Programme des applications opérationnelles par satellite de l'UNITAR (UNOSAT), indique que les dégâts causés par les opérations de sécurité dans les centres urbains densément peuplés correspondent à l'utilisation d'armes lourdes et, éventuellement, de munitions aériennes. En outre, le rapport d'UNOSAT indique que des véhicules lourdement blindés ont été vus déployés dans et autour des institutions comme les écoles.  
Le dégagement semble s'être intensifié au printemps 2016, atteignant un pic au cours du mois d'août 2016 d'environ 1 000 m2 de superficie par jour. Trois hectares (ou 30 000 m2) d'habitations urbaines dans le centre-ville de Diyarbakır de 2 000 ans ont donc été rasés au sol en août 2016. Au cours de la période de huit mois de janvier à août 2016, la taille totale des habitations urbaines rasées était estimé à 18,7 hectares. Le gouvernement local de Diyarbakır estime que 70 pour cent des bâtiments dans la partie orientale du quartier de Sur ont été détruits par des bombardements. 45 000 des 120 000 résidents de Sur auraient fui la région et n'ont pas été autorisés à retourner ou à reconstruire leurs maisons. Le gouvernement local a également signalé qu'au moins sept sites ayant une valeur historique, culturelle ou religieuse importante ont été endommagés au cours des opérations au printemps. La zone désignée comme "site archéologique urbain de Suriçi" aurait perdu sa structure unique de rue et physique. » 2
 
Aujourd’hui, une politique de destruction, de déplacement forcé et  de dépeuplement a été mise en œuvre dans les quartiers d’Ali Paşa et Lalebey à Sur, dans le cadre du projet de « transformation urbaine ». Il s’agit des quartiers pauvres. %79,2 des habitants de ces quartiers ont un salaire au-dessous du salaire minimum. Ces gens qui n’ont aucune assurance économique sont forcé à quitter leurs maisons avec une compensation minime et sont poussés à vivre dans des conditions plus difficiles. Le déplacement forcé risque d’augmenter le nombre des chômeurs et de renforcer la pauvreté.  
  
L’écrasante majorité des habitants de Sur qui sont menacés de déplacement forcé, soit entre %85 et %90 des électeurs,  avaient voté le parti HDP. A cet égard, le dépeuplement de la ville a pour objectif d’une liquidation politique.  
 
%93,2 des habitants de Sur se définissent comme Kurdes. Le kurde est parlé chez les %81,4 des familles comme la langue principale. Une partie des ces familles étaient déjà victimes de déplacement forcés, quittant leurs villages, notamment dans les années 1990. Aujourd’hui, elles sont menacées pour la deuxième fois de quitter leurs foyers.  
 
Les habitants de Sur ne veulent pas abandonner leurs foyers. Ils croient qu'ils ne peuvent pas vivre ailleurs et craignent que la solidarité sociale qui les unis malgré la pauvreté et le manque de moyens soit détruite.  
 
La répression de l'Etat visant le habitants de Sur se poursuit.  Les autorités n'hésitent pas non plus de couper l'électricité et de l'eau potable durant ces mois d'été les plus chaud, afin de forcer les habitant à quitter le cité historique. Ces violations peuvent être considérées comme des crimes contre l'humanité. 
 
Nous, le Congrès démocratique des peuples en Europe (HDK-A), appelons la communauté internationale, notamment l'UNESCO, les Nations Unis, le Conseil Européen et le Parlement Européen, ainsi que les organisations de la société civile à prendre une position claire et à agir contre: 
 
-le changement de la structure démographique à Sur 3
 
-la destruction du tissu historique et culturelle en supprimant sa mémoire 
 
-l'anéantissement de la culture de solidarité 
 
-l'ouverture de la ville à la rente économique 
 
-la transformation de la ville en une caserne militaire avec le projet gouvernemental de reconstruction  
 
Nous appelons les autorités locales, notamment celles des villes inscrites sur liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, à lancer un jumelage avec le district de Sur et à intervenir rapidement et de manière efficace sur  les plans politiques et diplomatique afin de stopper la destruction.  
 
Ne laissons pas l'AKP de commettre le génocide culturel à Sur, tout comme Daech qui a détruit la ville antique de Palmyre 
 
SUR APPARTIENT AU PEUPLE DE SUR! 
 
HDK-EUROPE 

 

Deutsch

7000 Jahre alte Kulturlandschaft wird zerstört.

In Palmira die ISIS und in SUR die AKP.

Der Stadtteil Sur und die Stadtmauern, symbolisieren eine historische Ansammlung und die Entwicklung einer jener seltenen Orte, die geprägt ist von der ersten Siedlung im Jahre BC: 5000  bis heute, die dieses Gebiet bevölkert hatte.

Diyarbakir Sur und die Kulturlandschaft von Hevsel-Gärten gewannen auf Grund ihrer strategischen Lage, zwischen der östlichen und westlichen Grenze des Stadtteils Sur, seit mehr als tausend von Jahren mehr und mehr an Bedeutung.

Die Stadt hat die Vielfalt vieler verschiedener Kulturen in ihre städtischen Gefüge eingeprägt, eingemeißelt und bewahrt. Im Laufe der Zeit wurde Sie ein Zentrum für viele Zivilisationen und Kulturen.

Sur ist mit ihrer multi-lingualen, multi-kulturellen und multi- strukturellen Eigenschaften ein Weltkulturerbe. Einzigartige Zivil-Architektur in urbanen Schutzgebieten, Moscheen, Kirchen, religiöser Architektur, Gaststätten, öffentlichen Gebäuden wie Badehäuser, sind kulturelle Vermögenswerte  die besucht werden können. In Sur sind unter anderem 147 Denkmäler und 448 Gebäude. Insgesamt sind diese 595 Gebäude als offizielles Kulturgut registrierte. Mit ihren Straßen und einer einzigartigen Infrastruktur ist die Stadt ein Lebensraum, die eine mystische Wirkung auf die Besucher hat.

Das Welterbekomitee der UNESCO hatte auf seiner  39. Tagung vom Juli 2015 in Bonn die Festung von Diyarbakir und die Kulturlandschaft der Hevsel-Gärten auf die Liste der Weltkulturerben aufgenommen. Das historische Sur Gebiet liegt innerhalb der Grenzen der Pufferzone des Weltkulturerbes. Daher steht das Gebiet unter dem Schutz der nationalen und internationalen Gesetze.1

Doch die Republik Türkei zerstörte mit schweren Waffen in den Jahren 2015- 2016 einen erheblichen Teil dieser alten Stadt. Diese Zerstörung offenbarte die UN-Menschenrechtskommission in Ihrem Bericht vom Februar 2017, durch den Vergleich alter und neuer Satellitenfotos. Laut dem UN-Bericht folgte das Sterben, die Vertreibung der Überlebenden und die Zerstörung Ihrer Häuser und Kultur. Über 355.000 Menschen, vor allem Kurden, wurden in der Süd -Türkei aus Ihrer Heimat vertrieben.
UNITAR ' s Operational Satellit Applications Programme (UNOSAT) hat Satellitenbilder erhalten. Die Analyse der Bilder hat ergeben, dass die Sicherheitsoperationen in den dicht besiedelten Zentren  mit schweren Waffen und unverhältnismäßigen Luftangriffen eine erhebliche Zerstörung verursacht haben. In den dicht besiedelten Vierteln ( Sur ) Diyarbakirs wurde der Abriss mit schweren Maschinen durchgeführt.

Satellitenbilder die zwischen Juni 2015 und Juli 2016 gemacht wurden, zeigen, das die Entscheidung über die neue Kontur der Stadt schon vorher festgelegt wurde. Unabhängig davon ob die Gebäude beschädigt oder unbeschädigt waren, wurden Sie alle abgerissen. Innerhalb von drei Jahren wurde das 2000 Jahre alte Stadtzentrum  (30.000 qm) wegen der Stadterneuerungspläne  von August 2016 dem Boden gleich gemacht.

Diyarbakirs lokale Verwaltung schätzt, dass 70 % der Gebäude im  östlichen Teil von Sur durch die Bombardements zerstört wurde.
Von den 120 000 Einwohnern der Stadt  sind 45 000 Menschen aus der Region geflohen. Ihnen wurde die Rückkehr nicht mehr erlaubt, auch nicht der Wiederaufbau Ihrer Häuser.

Laut der lokalen Regierung, wurden während der „ Frühlings-Operationen“  in mindesten sieben Regionen,  geschichtlichen, kulturellen oder religiösen Werten erhebliche Schäden zugefügt. Im inneren Sur verloren  die als städtisch, archäologisch geprägten Straßen ihre Einzigartigkeit.2

Heute wird in den Stadtteilen von Sur  Alipaşa und Lalebey unter den Deckmantel ‚Stadterneuerung‘, eine Politik der Entmenschlichung, Vertreibung und Zerstörung verfolgt.

Die Anwohner bestehen aus überwiegend armen Menschen. 79,2% der Bevölkerung hat ein Einkommen der unter dem  Mindestlohn liegt.

Menschen, die keine wirtschaftliche Sicherheit besaßen, wurden mit einer sehr geringen Entschädigung dazu gezwungen, in noch schlechteren Verhältnissen zu leben. Die Arbeitslosigkeit erhöht ihre  Armut und  Sie leben jetzt  in noch schlechteren Verhältnissen. Die Vertriebenen aus Sur hatten bei der letzten Wahl zwischen 85-90% die  Partei HDP gewählt. Damit wird mit Entmenschlichung der Region zugleich auch ein politischer Liquidation Zweck erfüllt.

93,2% der ethnischen Identität wird als Kurden identifiziert. Kurdische Sprache wird bis zur 81,4 % in der Familie gesprochen. Und ein signifikanter Anteil der Sur Bewohner, sind Vertriebene aus den umliegenden evakuierten Dörfern und Weiden. Jetzt sind sie mit der zweiten Zwangsmigration konfrontiert.

Sur Bewohner wollen nicht ihren historischen Lebensraum verlassen. Trotz aller Armut und der Unfähigkeit, denken Sie, Sie können außerhalb der Sur Wände nicht überleben bzw. atmen, da Sie sonst die soziale Solidarität, der Sie  zusammenhält, nicht aufrecht erhalten könnten.

Die  Staatsmacht übt in Sur immer noch Druck auf die Bevölkerung aus. Um die Umsiedlung der Stadt durchzusetzen, wird in der wärmsten Jahreszeit die Strom-  und Wasserzufuhr gesperrt. Diese Zwangsumsiedlung ist eine grundlegende Rechtsverletzung und gilt als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Wir, der demokratische Kongress der Völker in Europa, rufen die  UNESCO, die Sur als Weltkulturerbe erklärt hat, zusammen mit den Vereinten Nationen, das Europarats, das Europäische Parlament, alle Zivilorganisationen  und jeden  dazu auf gegen;

 jegliche Veränderung der politischen und ethnischen Demographie in Sur 3

die Vernichtung und Zerstörung der  historischen  Kulturlandschaft

 die Eliminierung der traditionell  solidarischen Kultur des Lebens

die ökonomische Ausbeutung der Stadt um Rendite zu erzielen

den Umbau der Stadt zur Vorposten der Polizei Position einzunehmen.

Wir bitten Sie, eine Haltung gegen diese Maßnahmen  einzunehmen. Insbesondere die Zerstörung der Stadtteile aufzuhalten,  die durch das Weltkulturerbe geschützt sind. Sie können ihre lokalen Behörden dazu verleiten, die Stadtteile zur Partnerstadt  zu erklären um somit den Abriss zu verhindern.

Wir fordern Sie auf politische Initiativen ins Leben zu rufen,  um die Zerstörungen mit effektiven diplomatischen und politischen Mitteln  „sofort“  zu stoppen.

Wir dürfen nicht erlauben, dass die AKP- Regierung Diyarbakir Sur  zerstört, so wie die ISIS Palmira zerstört hat.

SUR gehört der Bevölkerung in SUR!

HDK EUROPA

 

Kurdi

ŞOPÊN DÎROKÎ YÊN 7 HEZAR SAL TÊN TÛNE KIRIN ! 
 
LI TEDMÛRÊ DAÎŞ, LI AMEDÊ AKP ! 
 
Amed bi Nava Sûrê û kela xwe ve îro ji hêla çîroka bajarvanî ya di nava dîrokê de mînakek kêmdîtiye ku sembol û îşarên hemû serdem û kêlîyên dîroka xwe li ser bedena xwe parastîye û gîhandiye îro. Li gorî gotinên herî kevn cîhwarbûna mirovan li vê herêmê 5000 sal berê ye.  
 
Dîmen ango peyzaja Sûrê û Bexçên Hevselê rewşa û pozîsyona stratejîk di navbera sîndorê rojhilat û rojavade grîngiya Amedê parastiye. Vî bajarî çandê xwe yên ji hev gelek cihê wekî emanet parastiye û heta îro aniye. Eva li ser bedena vî bajarî hatine kolandin ango neqişandin. 
Di nava vê rêwîtiya dîrokê de buye navenda gelek çand û şaristaniyan.Sûr vê pirçandî, pirzimanî û pir çînîya xwe ve mîrateyek cîhanî ye. Li ser herda xwa ya cihwarî de xwediyê gelek berhemên çandî ku wekî mal û xaniyên gelê sîvîl; avahiyên olî wekî kilîse, hewra, mizgeft û avahîyên Xan, Hemam ku civak bihevre bikartîne mevcûdin.  
Li nava Sûrê mînakên bi qasê 147 abîdeyî 448 mînakên bînasaziya sîvîl jî tê de 595 heb xwedî berhemên hatine qeyd kirin hene.Sûr bi van avahiyên dîrokî û çandî  ve, bi kolan û kuçeyên xwe yên bê hempa ve tekez cihekî jiyanê ya xwedî bandorek mîstîk e.   
Di 39emîn civîna xwe ya li Bonnê de ya tîrmeha sala 2015 an de Komîta Mêrateya Dinyayê, Kela Amedê û Bexçeyên Hewselê wekî mirateta dinyayê tescîl kir.SÛR a dîrokî di nava herêmên tampon ya Mêrateya dinyayê de ye. Ji ber vê Sur (Nava Sûr ê) di bin parastina yasayên Netewî û navnetewî de ye.   
Lê Komara Tirk, di navbera salên 2015- 2016 an de beşek mezin yê ji vê herêma bajêr bi çekên giran tune kir. Di Rapora Komîsyona Mafên Mirov ya Netewên Yekbuyî ya Sibat sala 2017an de bi daneberheva dîmenên peykî (satellît ê) de ev rastî raxistiye berçavan. Li gor rapora NYê piştî kuştinên li vir, girseyên ku li vira diman ji jê hatine derxistin û bi pêy vê re jî ruxandina malên wan yên dîrokî pêk hatiye.
 
Di serî de Kurd 355 hezar tirkiyeyîyê Başûrê Rojhilatî ji cihê xwe hatine rakirin. Analîzên dîmenên ku bi rêya “Bernama pêkanînê bi ser Peykê re UNOSAT/UNITAR” ê hatine wergirtin nîşan dide ku operasyon li ser navendeke ku girseyek mezin dijîbû hatiye bi kar anîn.  bi şuxulandina Çekên Giran û teqamenîyên ji hewayê ve li herêmê ketine paralel mezinayî ya vê ruxandin raxistiye ber çavan. 
 
                  
Semta ku girseyek mezin lê niştecîh e ruxandin bi marîfeta makîneyên giran hatine pêkanîn. Dîmenê peykî yên herêmê di navbera hezîrana 2015 – 2016an hatine girtin jî nîşandane ku tîmên ruxandinê di carekî de xetên bajêr tesbît kirine û çê û xirab li berçavan nehatiye girtin ji holê rakirin e. Di navenda Amedê ya bi 2000 sal kewncihê qasê 3 hektarê mal û avahî di tebaxa 2016an de bi herdê re rast kirin e.  
 
Rêveberiya herêmî yê Amedê texmîn dike ku li taxên rojhilatê yê Sûrê ji sedî 70yê wê bi bombardomanê hatiye rûxandin. Ji 120 hezar niştecîhên Sûrê 45 hezar kesî yê herêm terikandiye û vegera pişt re ya malên xwe û tamîr kirina cîh û warên xwe jî nehatiye qebûl kirin.  Rêveberiya hêrêmê ragihandiye ku di dema “Operasyonên Biharê”   de herî kêm 7 herêmên ku hêjayîya xwe ji mîsyona dîrokî, ayînî û çandî werdigire zerar dîtin e. Herêma ku wekî “Cihê Bajarvaniya Arkeolojîk ya Sûrê” hatiye destnîşan kirin ji wan kolanên xwe yê bê hempa û ji formê xwe yê fîzîkî mehrûm ma ye.2      
                          
 
Îro li taxên Sûrê Alîpaşa û Lalebey ê polîtikaya derxistina însanan û ruxandina bi darê zorê ku di bin navê “Veguherina bajarvanî”tê birêvebirin. Li van taxan bi giranî girseyên xizan dijîn.  Û 79,2 ji ser sedî di xwedî hatina kêmtir ji heqdestê asgarî ne. Tu garantî û ewlehiya karên wan însana tunene. Bi kirrîneke pir erzan xanyên wan avêtina wan nava şert û mercên hê xirabtir e. Wê bêkarî hê zêdetir zora van bibe.  
 
Mîrovên li Sûrê bi darê zorê ji cîhên wan tên derxistin ji sedî 85-90 ê ji wan di hilbijartina dawî de dengê xwe dan e  HDPê. Di vê manayêde ev bê însan kirina herêmê, di heman demê de armanca tasfiyeya siyasî ye jî. 
 

Ev mirovana wekî aîdîyet ji %93,2xwe kurd binav dikin. Di nava Malê de bi qasê % 81,4 kurdî tê axivîn û giraniya van însana koçberê salê 1990 ne ku ji gund û bajarokên ku ji aliyê dewletê ve hatibûn vala kirin in koçberê Surê bune nin. Niha carek din di bin zextê koç kirinê re rû bi rû ne. 
  
 
Niştecîhên Sûrê naxwazin vê jingeha xwe ya dîrokî biterikînin. Ditirsin ku li derveyê Sûrê nekanibin nefesê jî bistînin  û digel xizanî û bê derfetiyên xwe jî dihizirn ku bendên piştevaniya wan di navbera xwe wê winda bikin. 
 
 
Zextên dewletê li ser gelê Sûrê didome. Da ku wan ji Sûrê derxine di vê meheyên havînê, dema herî germ de li ser Sûrê av û cereyanê dibirr e.  Eva bi koçberiya darê zorê re di nava kategoriya sucê li hemberê mirovî de wekî îhlalên hîmî tê nirxandin.  
 
Em wekî Kongra Demokratîk ya Gelen – Ewropa bang li UNESCO ya ku Sûr wekî Mîrateya mirovahî tescil kiriye, Neteweyên Yekbuyî, Konseya Ewropa, Parlamena Ewropa û hemû rêxistin, sazîyên civakî û herkesê hestiyar dikin ku; 

Li hemberê  
Guhertina demografik, polîtîk û etnîkî ya SÛR ê, 3
Tunekirina şopên dîrokî û çandî, bê bîrhiştina wê re  
Rakirina ji holê ya jiyana bi çanda piştevaniya navxweyî,  
Karanîna wekî herêma rantê,  
Avakirina ji nuva ya SÛR ek wekî bajar – Qereqol 
 
Helwest nîşan bidin, bikevin nava liv û tevgerê. Di serîde rêvaberiyên herêmî yên bajarên din ku di nava lista Mêrateya Dinyayê de cih digirin Sûrê wekî  bira-bajar îlan bikin û lê xwedî derkevin; bi lezgînî xebatên dîplomatîk û bi bandor pêşî li vê ruxandinê re bigirin.   

DESTÛR NEYÊ DAYÎN KU KIRYARÊN DAÎŞÊ LI PALMIRAYÊ AKP LI SÛRÊ PÊK BÎNE ! 

SÛR YA GELÊ SÛRÊ YE. 

HDK – EWROPE 
  

1-https://www.hdp.org.tr/images/UserFiles/Documents/Editor/DBBSuriciKulturalMirasHasarTespitRaporu.pdf

2-http://www.ohchr.org/Documents/Countries/TR/OHCHR_South-East_TurkeyReport_10March2017.pdf

3-www.ssamer.com

 

 Heute: HDK verlässt sich auf Sie

HDK Europa benötigt Ihre Hilfe zur Petition „United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: 7 Thousand of Historical Texture-Sur Has Been Destroyed ! STOP AKP !”. Jetzt machen Sie HDK und 178 Unterstützer/innen mit.